Matouš 10
CSP

Matouš 10

10
Vyslání dvanácti
1Zavolal si svých dvanáct učedníků a dal jim pravomoc nad nečistými duchy, aby je vyháněli a aby uzdravovali každou nemoc i každou slabost. 2Jména těch dvanácti apoštolů#(jediné užití tohoto výrazu u Mt; L 6,13!) jsou tato: první Šimon zvaný Petr, jeho bratr Ondřej, Jakub Zebedeův a jeho bratr Jan, 3Filip, Bartoloměj,#[nic více o něm nevíme, avšak od 9. st. je tradice, že jde o Filipova přítele Natanaela z Kány (J 1,45; 21,2!)] Tomáš, celník Matouš, Jakub Alfeův, Tadeáš,#var.: Lebeus, jenž byl nazván Tadeášem; v L 6,16 a Sk 1,13 je ekvivalentem Juda Jakubův, s nímž je prav. totožný. 4Šimon Kananejský#[jméno nemá zeměpisný význam, ale je odvozeno od aram. výrazu pro horlivce / zélótu (L 6,15)] a Juda Iškariotský, který ho pak zradil.#ř.: vydal; J 6,71; 12,4 5Těchto dvanáct Ježíš poslal, když jim předtím nařídil: “Nechoďte na cestu pohanů#n.: k pohanům (obj. genitiv) a do samařského města nevstupujte; 6ale jděte raději k zahynulým ovcím z domu Izraele. 7Cestou hlásejte: "Přiblížilo se království Nebes." 8Uzdravujte nemocné, probouzejte mrtvé, očišťujte malomocné, vyhánějte démony -- zadarmo jste přijali, zadarmo dejte. 9Neopatřujte si do svých opasků zlato ani stříbro#Sk 3,6; [Mt zmiňuje výrazy pro peníze zažité v h. kultuře (Neh 5,4; Ž 15,5; Př 7,20 aj.) a přidává i měděné, v Mk jsou pouze měděné mince] ani měď; 10neberte si na cestu ani mošnu ani dvě košile#spodní šat odpovídající přibližně naší košili (zhruba lat. tunika) ani sandály ani hůl, neboť dělník je hoden své obživy. 11Do kteréhokoli města nebo vesnice vejdete, vyptejte se, kdo v něm je toho hoden; a tam zůstaňte,#[to bylo v protikladu k praxi náb. filozofů tehdejší doby, kteří chodili dům od domu a žebrali] dokud neodejdete. 12Když budete vcházet do domu,#ř. slovo zn. také "domácnost" (ale i větší celek); srv. 1S 25,6 pozdravte jej.#var.: [+ říkajíce: Pokoj tomuto domu] 13Budeli toho ten dům#ř. slovo zn. také "domácnost" (ale i větší celek); srv. 1S 25,6 vskutku hoden, ať na něj přijde váš pokoj. Nebudeli však toho hoden, ať se váš pokoj navrátí k vám. 14A když vás někdo nepřijme a nevyslechne vaše slova, při odchodu z toho domu nebo onoho města vytřeste prach se svých nohou. 15Amen, pravím vám, v den soudu bude snesitelněji sodomské a gomorské zemi než onomu městu.”
Těžkosti učednictví
16“Hle, já vás posílám jako ovce mezi vlky; buďte tedy obezřetní jako hadi a prostí#n.: ryzí / bezelstní; Fp 2,15 jako holubice. 17Mějte se na pozoru před lidmi, neboť vás budou vydávat soudům,#ř.: do rad (synedrií); 5,22 budou vás bičovat ve svých synagogách, 18dokonce před vladaře a krále vás budou vodit kvůli mně, jim i pohanům na svědectví. 19A když vás vydají, nestarejte se, jak nebo co promluvit; neboť v tu hodinu vám bude dáno, co máte promluvit. 20Vždyť to nejste vy, kdo mluví, ale Duch vašeho Otce,#vazba je HL jenž mluví ve#n.: skrze vás. 21Vydá na smrt bratr bratra a otec dítě, povstanou děti proti rodičům a usmrtí je. 22A všichni vás budou nenávidět pro mé jméno. Kdo však vytrvá do konce, bude zachráněn. 23Když vás budou pronásledovat v jednom městě, utečte do jiného; neboť amen, pravím vám, jistě nebudete hotovi s izraelskými městy, než přijde Syn člověka.”
Význam učednictví
24“Učedník není nad učitele#var.: [+ svého]; L 6,40 ani otrok nad svého pána. 25Stačí, aby učedník byl#ř.: se stal jako jeho učitel a otrok jako jeho pán. Jestliže hospodáře nazvali Belzebulem,#12,24; Belzebul (jinak též Bezebul, Belzebub), bůh uctívaný v pelištejském městě Ekron. Původní podoba byla asi baalzebúl (pán obydlí). Označení baalzebúb (pán much) je doloženo ve 2Kr 1,2. tím spíše jeho čeleď!”
26“Nebojte se jich tedy; neboť není nic zahaleného, co nebude zjeveno, a nic skrytého, co nebude poznáno. 27Co vám pravím ve tmě, řekněte na#ř.: ve světle; a co slyšíte šeptem do ucha, vyhlaste ze střech. 28A nebojte se těch, kdo zabíjejí tělo, ale duši zabít nemohou. Raději se bojte toho, kdo může i duši i tělo zahubit v Gehenně. 29Neprodávají se dva vrabci#[tehdy nejlevnější zboží prodávané na trhu] za haléř?#ř. assarion, nejmenší řím. mince (lat. assarius); HL A ani jeden z nich nespadne na zem bez vůle vašeho Otce. 30I všechny vlasy na vaší hlavě jsou spočteny. 31Nebojte se tedy; vy jste cennější než mnoho vrabců.”
32“Ke každému, kdo se ke mně přizná před lidmi, se i já přiznám před svým Otcem, který je v nebesích. 33Kdo mě však před lidmi zapře, toho i já zapřu před svým Otcem, který je v nebesích.”
34“Nemyslete si, že jsem přišel uvést na zem pokoj; nepřišel jsem uvést pokoj, ale meč.#Pouze na tomto místě v evangeliích je slovo machaira ("meč") užito v přeneseném smyslu (srov. L 12,51–53, kde je výraz diamerismos, "rozdělení"). 35Neboť jsem přišel postavit#ř.: rozdvojit člověka "proti jeho otci, dceru proti její matce a snachu#L 12,53; ř.: nevěstu proti její tchyni 36a nepřáteli člověka budou členové jeho domácnosti". 37Kdo má rád otce nebo matku víc než mne, není mne hoden; a kdo má rád syna nebo dceru víc než mne, není mne hoden. 38A kdo jde za mnou a nebere svůj kříž, není mne hoden. 39Kdo nalezne svou duši,#tzn. svůj život / sebe ztratí ji; a kdo ztratí svou duši#tzn. svůj život / sebe kvůli mně, nalezne ji.”
40“Kdo přijímá vás, přijímá mne; a kdo přijímá mne, přijímá toho, který mne poslal. 41Kdo přijímá proroka proto, že je to prorok,#ř.: ve jménu proroka obdrží odměnu proroka; a kdo přijímá spravedlivého proto, že je to spravedlivý,#Mk 9,41; ř.: ve (eis) jménu spravedlivého obdrží odměnu spravedlivého. 42A kdo by jednomu z těchto maličkých dal napít proto, že je učedník,#ř.: ve jménu učedníka i kdyby mu dal jen pohár studené [vody], amen, pravím vám, jistě nepřijde o svou odměnu.”

Český studijní překlad, Copyright © 2009, Nadační fond překladu Bible. Použito s povolením. Nedistribuovat.

Learn More About Český studijní překlad