Matouš 1
CSP

Matouš 1

1
Kniha původu Ježíše Krista
1Rodokmen#ř.: kniha původu; Biblos geneseós. V LXX se toto spojení vyskytuje pouze v Gn 2,4 a 5,1. Mt 1,1 může být nadpisem celého evangelia, nikoli jen Mt 1,2–17. Někteří vykladači dokonce vidí v tomto spojení narážku na první knihu Bible, která se v ř. znění jmenuje Genesis; pak by se tu jednalo o “Knihu (nového) stvoření v Ježíši Kristu”. Ježíše Krista, syna Davidova, syna Abrahamova. 2Abraham zplodil Izáka, Izák zplodil Jákoba, Jákob zplodil Judu a jeho bratry, 3Juda zplodil Farese a Záru z Támary, Fares zplodil Chesróma, Chesróm zplodil Arama. 4Aram zplodil Amínadaba, Amínadab zplodil Naasona, Naason zplodil Salmóna, 5Salmón zplodil Bóaza z Rachaby, Bóaz zplodil Obéda z Rút, Obéd zplodil Isaje, 6Isaj zplodil Davida krále.
[Král] David zplodil Šalomouna z ženy Uriášovy, 7Šalomoun zplodil Roboáma, Roboám zplodil Abiu, Abia zplodil Asafa, 8Asaf zplodil Jóšafata, Jóšafat zplodil Jórama, Jóram zplodil Uziáše, 9Uziáš zplodil Jótama, Jótam zplodil Achaza, Achaz zplodil Ezechiáše, 10Ezechiáš zplodil Manasese, Manases zplodil Amose, Amos#var.: Amóna, Amón zplodil Joziáše, 11Joziáš zplodil Jechoniáše a jeho bratry za babylonského zajetí.#ř.: přestěhování; [odvádění Židů do zajetí začalo v r. 605 př. Kr. a bylo dokončeno r. 587]
12Po babylonském zajetí#ř.: přestěhování; [odvádění Židů do zajetí začalo v r. 605 př. Kr. a bylo dokončeno r. 587] Jechoniáš zplodil Salathiela, Salathiel zplodil Zorobabela, 13Zorobabel zplodil Abiuda, Abiud zplodil Eljakima, Eljakim zplodil Azóra. 14Azór zplodil Sádoka, Sádok zplodil Achima, Achim zplodil Eliuda, 15Eliud zplodil Eleazara, Eleazar zplodil Mattana, Mattan zplodil Jákoba. 16Jákob zplodil Josefa, muže Marie, z níž se narodil Ježíš řečený Kristus.#ř. Christos je překlad h. Mášíach (= Pomazaný; 1S 2,10p), odtud č. Mesiáš; volíme tento přepis, kde chceme zachytit židovské pozadí.
17Všech pokolení od Abrahama do Davida bylo tedy čtrnáct,#ř.: + pokolení; [použití čísla ukazuje na dvě charakteristiky Mt – oblibu užívání čísel a zájem o systematické uspořádání] od Davida po babylonské zajetí#ř.: přestěhování; [odvádění Židů do zajetí začalo v r. 605 př. Kr. a bylo dokončeno r. 587] čtrnáct#ř.: + pokolení; [použití čísla ukazuje na dvě charakteristiky Mt – oblibu užívání čísel a zájem o systematické uspořádání] a od babylonského zajetí#ř.: přestěhování; [odvádění Židů do zajetí začalo v r. 605 př. Kr. a bylo dokončeno r. 587] do Krista čtrnáct.#ř.: + pokolení; [použití čísla ukazuje na dvě charakteristiky Mt – oblibu užívání čísel a zájem o systematické uspořádání]
Ježíšovo narození
18S narozením Ježíše Krista to bylo takto: Jeho matka Marie byla zasnoubena Josefovi. Dříve než se sešli,#n : vzali zjistilo se, že je těhotná#ř.: v břiše majíc z Ducha Svatého. 19Její muž#[ačkoliv snoubenci žili bez pohlavního styku, závazek byl tak pevný, že již byli nazýváni muž a žena (vv. 20.24; Dt 22,24) a zasnoubení se rušilo rozvodem] Josef byl spravedlivý, ale nechtěl#n.: spravedlivý a nechtěl ji vystavit hanbě; rozhodl se propustit ji tajně. 20Když to rozvážil, hle, Pánův anděl se mu ukázal ve snu a řekl: “Josefe, synu Davidův, neboj se přijmout Marii, svou ženu; neboť co v ní bylo počato, je z Ducha Svatého. 21Porodí syna a dáš mu jméno#ř.: zavoláš (/ nazveš) jeho jm.; Gn 17,19; Iz 7,14; L 1,31 Ježíš,#H. jméno (srv. Dt 1,38p) Jehóšua (ř. Iésús) se odvozuje od kořene jš‘ = “vysvobodit”. Srv. Ex 14,30! neboť on vysvobodí svůj lid z jeho#ř.: jejich hříchů.” 22To všechno se událo, aby se naplnilo,#[14 Mt mluví o naplnění StS – 2,15.17.23; 4,14; 5,17; 8,17; 12,17; 13,14.35; 21,4; 26,54.56; 27,9] co bylo řečeno od Pána skrze proroka: 23"Hle, ta panna otěhotní a porodí syna a dají mu jméno Immanuel",#[první z min. 47 citací StS v Mt] což v překladu znamená: "Bůh s námi." 24Když se Josef probudil#ř.: povstal ze spánku, učinil, jak mu nařídil Pánův anděl, a přijal svou ženu. 25Ale nepoznal#ř.: nepoznával, tzn. nežil s ní jako muž; Gn 4,1; 24,16 ji, dokud neporodila [svého prvorozeného] syna. A dal mu jméno Ježíš.

Český studijní překlad, Copyright © 2009, Nadační fond překladu Bible. Použito s povolením. Nedistribuovat.


Learn More About Český studijní překlad

Encouraging and challenging you to seek intimacy with God every day.


YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy.