Malachiáš 3
CSP

Malachiáš 3

3
Zaslíbení Mesiášova posla
1Hle, posílám svého posla a připraví cestu přede mnou. Panovník, kterého hledáte, vstoupí náhle do svého chrámu, posel smlouvy, jehož si přejete, hle, přijde, praví Hospodin zástupů. 2Kdo vydrží den jeho příchodu? Kdo obstojí, až se ukáže? Vždyť on je jako zlatníkův#Ž 66,10; Jr 6,29; n.: tavičův; toho, jenž přetavuje / přečišťuje oheň a pradlákův louh.#h.: jako louh pradláků / těch, kdo perou (2S 19,25); Jr 2,22 3Posadí se jako zlatník a čistič stříbra, pročistí syny Léviho, přečistí je jako zlato a stříbro a budou Hospodinu přinášet spravedlivé#Ž 4,6; 51,21; h.: ve spravedlnosti; n : správně přídavné oběti 4a Hospodinu bude přídavná oběť Judy a Jeruzaléma příjemná jako za dnů dávných, jako v letech pradávných. 5Přiblížím se k vám se soudem a budu rychlým svědkem proti čarodějům, cizoložníkům a těm, kdo lživě přísahají, těm, kdo utlačují za mzdu najatého, vdovu a sirotka, křivdí#Př 18,5; h.: naklánějí / převracejí právo; Dt 27,19 příchozímu a nebojí se mě, praví Hospodin zástupů.
Neokrádejte Boha!
6Neboť já Hospodin jsem se nezměnil, ani vy jste nepřestali být synové Jákobovi.#n.: ale vy, synové Jákobovi, jste neskončili (?se svým zlem); 7Ode dnů svých otců jste se odvrátili od mých ustanovení a nezachovávali jste je. Vraťte se ke mně a vrátím se k vám, praví Hospodin zástupů. Ptáte se: Jak se máme navrátit? 8Což smí člověk okrádat Boha? Ale vy mě okrádáte! Ptáte se: Jak tě okrádáme? Na desátcích a darech pozdvihování. 9Kletbou jste prokleti, protože mě okrádáte, celý národ. 10Přineste celý desátek do skladu,#h.: + domu; srv. 1Pa 27,25.27n; Neh 13,12n ať je potrava v mém domě. Vyzkoušejte mě takto, praví Hospodin zástupů, zdali vám neotevřu nebeské průduchy a nevyleji#h.: nevyprázdním na vás požehnání, dokud nebude dostatek.#n.: až nebude dostatek místa (pro přijetí požehnání) 11Kvůli vám okřiknu žrouta#tj. asi kobylky a nezničí vám výnos země; ani réva na poli vás nepřipraví o plody, praví Hospodin zástupů. 12Budou vás blahoslavit všechny národy, neboť budete oblíbenou#n.: vytouženou zemí, praví Hospodin zástupů.
Odplata zbožným i bezbožným
13Protivili jste se mi svými slovy,#h.: Vaše slova byla silná proti mně praví Hospodin. Ptáte se: Co jsme mluvili proti tobě? 14Říkáte: Sloužit Bohu je k ničemu!#n.: marné; Ž 127,2 Jaký zisk z toho máme, že zachováváme#h.: pf.; n.: jsme měli, že jsme zachovávali … / budeme mít, když budeme zachovávat … jeho řád, když chodíme před Hospodinem zástupů ve smutku? 15Nuže,#n.: Proto nazýváme domýšlivce šťastnými -- nejenže se dobře daří těm, kdo páchali ničemnost, ale provokovali#h.: zkoušeli Boha, a unikli. 16Tehdy ti, kdo se bojí Hospodina, mluvili jeden s druhým a Hospodin dával pozor a slyšel. Pamětní kniha byla před ním sepsána pro ty,#n.: se jmény těch kdo se bojí Hospodina a kdo si váží jeho jména. 17Budou mým vlastnictvím -- praví Hospodin zástupů -- v den, který učiním. Budu mít s nimi soucit, jako má člověk soucit se svým synem, který mu slouží. 18Znovu budete vidět rozdíl mezi spravedlivým a ničemou, mezi tím, kdo Bohu slouží, a tím, kdo mu neslouží.
Den Hospodinův
19Neboť hle, přichází den planoucí jako pec a všichni domýšlivci i všichni, kdo páchají ničemnost, se stanou strništěm. Ten přicházející den je spálí, praví Hospodin zástupů, nezanechá z nich kořen ani větev. 20Avšak vám, kdo se bojíte mého jména, vzejde slunce spravedlnosti#n.: ospravedlnění a na jeho paprscích#h.: křídlech bude uzdravení. Vyjdete a budete poskakovat jako vykrmené tele. 21Pošlapete ničemy, ano, budou popelem pod chodidly vašich nohou v den, který já učiním, praví Hospodin zástupů.
22Pamatujte na zákon mého otroka Mojžíše, který jsem mu dal na Chorébu, ustanovení a nařízení pro celý Izrael. 23Hle, pošlu vám proroka Elijáše, dříve než přijde Hospodinův den, velký a hrozný.#n.: budící bázeň; Ex 15,11; Ž 99,3 24On obrátí srdce otců k synům a srdce synů k otcům, abych nepřišel a nestihl zemi klatbou.#n.: ranil; Ex 9,15; Nu 11,33; 2Kr 6,18

Český studijní překlad, Copyright © 2009, Nadační fond překladu Bible. Použito s povolením. Nedistribuovat.


Learn More About Český studijní překlad

Encouraging and challenging you to seek intimacy with God every day.


YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy.