Lukáš 21
CSP

Lukáš 21

21
Dar chudé vdovy
1Když vzhlédl, uviděl, jak bohatí vhazují své dary do pokladnice. 2Uviděl také jednu chudou vdovu, jak tam hází dvě drobné mince,#ř.: lepta 3a řekl: “Vpravdě vám pravím, že tato chudá vdova hodila více než všichni ostatní. 4Neboť ti všichni vhodili k [Božím] darům ze svého přebytku, tato však vhodila ze svého nedostatku celé svoje živobytí.#ř.: živobytí, které měla
Znamení poslední doby
5Když někteří mluvili o chrámu, že je vyzdoben krásnými kameny a obětními dary, řekl: 6“Přijdou dny, ve kterých z toho, co vidíte, [zde] nezůstane kámen na kameni, který nebude stržen.”
7Otázali se ho: “Učiteli, kdy to bude? A jaké bude znamení, až se to začne#ř.: bude mít dít?” 8Řekl: “Dávejte si pozor, abyste nebyli svedeni. Neboť mnozí přijdou v mém jménu a budou říkat: "Já jsem" a "ten čas je tu". Nechoďte za nimi. 9Když byste uslyšeli o válkách a nepokojích, nevyděste se. Neboť to musí nejprve nastat, ale konec nebude hned.” 10Potom jim říkal: “Povstane národ proti národu a království proti království, 11budou veliká zemětřesení a na různých místech hlad a mor, budou hrůzy a veliká znamení z nebe. 12Avšak před tím vším vztáhnou na vás ruce a budou vás pronásledovat, vydávajíce vás do synagog a do vězení, budete pro mé jméno předváděni před krále a vladaře. 13To vám bude svědectvím.#n.: příležitostí ke svědectví; Fp 1,12 14Uložte si tedy do svých srdcí,#n : Rozhodněte se tedy; Sk 19,21p abyste se předem nepřipravovali, jak se budete hájit. 15Neboť já vám dám řeč#n.: výmluvnost; ř.: ústa; Ex 4,11 a moudrost, které nebudou moci odolat ani ji vyvrátit žádní vaši protivníci. 16Vydají vás i rodiče, bratři, příbuzní a přátelé a někteří z vás budou usmrceni. 17A všichni vás budou nenávidět pro mé jméno. 18Ale ani vlas z vaší hlavy se určitě neztratí. 19Svou trpělivostí#n.: vytrvalostí získejte#var.: získáte své duše.”
20“Když uvidíte, že Jeruzalém je obkličován vojsky,#HL; pův. jako v h.: vojenskými tábory; Dt 23,10 aj. tehdy vězte, že se přiblížilo jeho#ř.: její (tak jako v h. je i v ř. Jeruzalém f.) zpustošení. 21Pak ti, kdo jsou v Judsku, ať utíkají do hor, a ti, kdo jsou v jeho středu, ať vyjdou, a kteří jsou na venkově, ať do něho nevcházejí, 22protože toto jsou dny trestu,#pův.: pomsty / odplaty; Dt 32,25; Iz 63,4; Oz 9,7 aby se naplnilo všechno, co je napsáno. 23Běda těhotným a kojícím v oněch dnech! Neboť bude veliká tíseň na zemi a hněv proti tomuto lidu. 24Padnou ostřím meče a jako zajatci budou odvedeni mezi všecky národy,#n.: pohané a po Jeruzalému budou šlapat národy,#n.: pohané dokud se nenaplní jejich čas.#ř.: časy (kairoi) národů / pohanů
Příchod Syna člověka
25“A budou znamení na slunci, měsíci a hvězdách a na zemi úzkost národů, bezradných před řevem#ř.: zvukem a vlnobitím moře. 26Lidé budou omdlévat#ř.: vypouštět duši strachem a očekáváním toho, co přichází na celý svět; neboť mocnosti nebes se zatřesou. 27A potom#n.: tehdy uvidí Syna člověka přicházet v oblaku s mocí a velikou slávou. 28Když se toto začne dít, napřimte se a zvedněte hlavy, protože se přibližuje vaše vykoupení.”
29A řekl jim podobenství: “Podívejte se na fíkovník a na všechny ostatní stromy. 30Když vidíte, že již vypučely, sami víte, že léto je již blízko. 31Tak i vy, až uvidíte, že se toto děje, vězte,#n.: budete vědět že je blízko Boží království.#n.: kralování / vláda 32Amen, pravím vám, že určitě nepomine ono pokolení, dokud se toto všechno nestane. 33Nebe a země pominou, ale má slova jistě nepominou.”
34“Mějte se na pozoru, aby vaše srdce nebyla zatížena [flámováním, opilstvím a starostmi každodenního života#n.: úzkostlivým pečováním o tento život; Mt 13,22; Fp 4,6 a onen den na vás nepřišel náhle 35jako past. Neboť přijde#var.:. Neboť jako past přijde na všechny, kteří přebývají na povrchu#ř.: sedí na tváři; srv. Gn 1,29; 7,3; Sk 17,26 celé země. 36Bděte a proste v každý čas, abyste měli sílu uniknout všemu tomu, co se má dít, a postavit se před Syna člověka.”
37Ve dne učil v chrámě, ale v noci vycházel a zůstával#ř.: nocoval; srv. h. lún (např. Gn 32,14; Dt 16,4; 1Kr 19,9) na hoře zvané Olivová. 38A všechen lid k němu časně zrána přicházel, aby ho v chrámě poslouchal.

Český studijní překlad, Copyright © 2009, Nadační fond překladu Bible. Použito s povolením. Nedistribuovat.

Learn More About Český studijní překlad