Jonáš 3
CSP

Jonáš 3

3
Obrácení Ninive
1Stalo se Hospodinovo slovo k Jonášovi podruhé: 2Vstaň, jdi do Ninive, toho velkého města, a volej k#jiná předložka oproti 1,2!; srv. Jr 2,2 němu zvěst,#Tt 1,3; Ř 16,25; 1K 1,21; HL kterou ti říkám.#[ptc. – gram. možné také: jsem řekl / řeknu; Ex 6,29; Da 10,11 3Jonáš vstal a šel do Ninive podle Hospodinova slova. Ninive bylo velmi#[to odpovídá titulu “velký” v Gn 10,12]; h.: velké Bohu; srv. Př 3,27; Gn 23,6; 30,8; Ex 9,28; Ž 80,11; veliké město, na tři dny cesty. 4Jonáš začal procházet městem první den cesty a volal: Ještě čtyřicet dní, a Ninive bude vyvráceno. 5Ninivští#h.: muži Ninive; n.: Obyvatelé Ninive uvěřili Bohu, vyhlásili půst a všichni, od největšího až po nejmenšího, si oblékli žíněné roucho. 6Když se to dostalo#h.: dotklo k ninivskému králi, vstal ze svého trůnu, odložil svůj plášť, přikryl se žíněným rouchem a posadil se do popela. 7Vyhlásil: V Ninive,#n.: Vyhlásil v Ninive: z rozhodnutí#n.: uvážení; srv. 1S 25,33; Př 26,16 krále a jeho velmožů:#h.: velkých; srv. Jr 5,5; Př 18,16 Lidé ani zvířata, skot ani brav ať nic neokusí, ať se nesytí#n.: nepasou; srv. Oz 9,2 ani nepijí vodu. 8Ať se lidé i zvířata přikryjí žíněným rouchem a volají ze vší síly#n.: mocně; h.: násilím; 1S 2,16; srv. 1,13 k Bohu, se každý odvrátí od své zlé cesty a od násilí, které je na jeho rukou. 9Kdo ví, snad se Bůh odvrátí a slituje, odvrátí se od svého planoucího hněvu a nezahyneme. 10Bůh viděl jejich skutky, že se odvrátili od své zlé cesty. Proto Bůh litoval zla, které prohlásil, že jim učiní, a neučinil to.

Český studijní překlad, Copyright © 2009, Nadační fond překladu Bible. Použito s povolením. Nedistribuovat.

Learn More About Český studijní překlad