Joel 4
CSP

Joel 4

4
Soud nad národy
1Neboť hle, v oněch dnech a v onom čase, kdy změním úděl Judy a Jeruzaléma, 2shromáždím všechny národy, zavedu je do údolí Jóšafat#tj. Hospodin soudí; [symbolické jméno údolí blízko Jeruzaléma, kde bude konečný soud nad národy shromážděnými proti Jeruzalému; srv. 2Pa 20,1–30] a tam se s nimi budu soudit kvůli svému lidu, svému dědictví Izraeli, které rozptýlili mezi národy. Moji zemi si rozdělili 3a o můj lid vrhali#[to se stalo Judejcům v době zajetí (586 př. Kr.), srv. Abd 1,11; Na 3,10] los. Dali chlapce za prostitutku a děvče prodali za víno, aby se napili.
4Co#[do oznámení soudů skrze svého proroka promlouvá k národům sám Bůh] máte proti mně, Týre#Jr 47,4; Iz 23,1; Ez 26,2; [Týr prodával Izraelce za otroky (Am 1,9), Pelištejci často plundrovali Izrael (Sd 13,1; 2Pa 21,16n). Sidón byl zotročen r. 345 př. Kr. Antiochem III., Týr byl dobyt Babyloňany r. 586 př. Kr. a zajat Řeky (za Alexandra Velikého) r. 332 př. Kr.] a Sidóne i všechny pelištejské kraje? Chcete mi odplatit za to, co jsem vykonal? Opravdu chcete něco vykonat proti mně? Snadno a rychle vrátím to, co jste vykonali, na vaši hlavu, 5protože jste vzali mé stříbro a mé zlato a přinesli jste mé nejlepší vzácnosti#n : klenoty; Pl 1,10 do svých chrámů. 6Prodávali jste judské a jeruzalémské syny synům Jávanovým,#tj. Řekům; Ez 27,13p aby byli odvedeni daleko od svého území. 7Hle, vzbudím je z místa, kam jste je prodali, a to, co jste vykonali, vrátím na vaši hlavu. 8Prodám vaše syny a vaše dcery do ruky synů Judy a oni je prodají Šebajcům, dalekému pohanskému národu, protože Hospodin promluvil.
9Volejte to mezi národy: Nachystejte#h.: Posvěťte; 1,14; Jr 6,4 válku, vzbuďte#n.: dejte do pohybu (v. 12); n : mobilizujte; Iz 42,13; srv. 8,9 hrdiny! Všichni bojovníci přistoupí a vyrazí! 10Překujte své radlice v meče a své vinařské nože v oštěpy! Slabý řekne: Jsem hrdina.#h.: mocný; srv. Sd 6,12 11Pospěšte#h. HL ‘úš čteno jako chwš (srv. Dt 32,35; Sd 20,37) a přijďte, všechny okolní národy, shromážděte se tam. Přiveď, Hospodine, své hrdiny. 12 se pohanské národy dají do pohybu a vystoupí do údolí Jóšafat, protože tam usednu, abych soudil všechny okolní národy. 13Pošlete srp, protože žeň dozrála. Pojďte a šlapejte, neboť lis se naplnil, sudy oplývají, protože jejich zla je mnoho. 14Bezpočetné davy#v h. vyjádřeno opakováním výrazu (srv. Gn 14,10; Ex 8,10; 2Kr 3,16); Iz 29,5; 34,2v jsou v Údolí rozhodnutí,#[jiný název pro údolí Jóšafat (tj. soudu), údolí, kde bude vynesen i vykonán rozsudek] protože Hospodinův den v Údolí rozhodnutí je blízko. 15Slunce a měsíc se zatměly, hvězdy ztratily svou zář. 16Hospodin zařval ze Sijónu, z Jeruzaléma vydal svůj hlas, nebesa i země se třesou. Hospodin je útočištěm pro svůj lid, pevností pro syny Izraele. 17Poznáte, že já Hospodin jsem vaším Bohem, a přebývám na Sijónu, na své svaté hoře. Jeruzalém bude svatý a cizinci#n : nepřátelé (Iz 29,5); tj. cizí armády; ::Oz 8,7; srv. Iz 52,1; Na 2,1 skrze něj již neprojdou. 18I stane se v onen den, že hory budou kapat sladké víno, návrší budou oplývat mlékem, všechny judské toky budou oplývat vodou, z Hospodinova domu bude vyvěrat pramen a napojí údolí akácií.#h.: Šittím; srv. Joz 2,1; [tj. údolí velmi vyprahlé, protože akácie dokáže přežít i na suchých místech, na kterých jiné stromy nevydrží; není zřejmé, jestli je myšleno pouze obrazné vyjádření (zavlažení nejvyprahlejšího území) nebo konkrétní lokalita] 19Egypt se stane pustinou,#Mi 1,7; [dřívější úděl zpustošení Izraele (2,3) budou sdílet nepřátelé Božího lidu (Egypt a Edóm jsou typem dávného Izraelova protivníka představujícího všechny nepřátelské národy)] Edóm se stane pustou stepí, kvůli násilí na synech Judy, protože v jejich zemi prolévali nevinnou krev. 20Juda však bude obydlen navěky a Jeruzalém z generace na generaci. 21Pomstím#Jr 51,36; TM (wEniqqêṯî ): Nechám bez trestu – čteno jako: wEniqqamṯî jejich prolitou krev, kterou jsem nepomstil. Hospodin přebývá na Sijónu.

Český studijní překlad, Copyright © 2009, Nadační fond překladu Bible. Použito s povolením. Nedistribuovat.


Learn More About Český studijní překlad