Jeremiáš 49
CSP

Jeremiáš 49

49
O Amónovcích
1O synech Amónových. Toto praví Hospodin: Cožpak Izrael nemá syny? Copak nemá dědice? Proč Milkóm#dle var.; TM: Malkam; též zvaný Molek (1Kr 11,5+7); [bůh Amónovců, resp. ti, kdo ho uctívají] vlastní#h.: zdědil; [Amónovci mnohokrát bojovali s izr. kmeny Rúbenem, Gádem (Joz 13,25) a Manasesem o území na sever a na jih od potoku Jabok (Sd 10–11; 1S 11). Když byli r. 733 př. Kr. Izraelci Tiglat Pileserem odvedeni do zajetí, Amónovci obsadili jejich města (To vyjadřuje obrazně tento verš. Za to jsou nyní souzeni.) Podobně jako Moábci byli nejdříve Nebúkadnesarovi poddáni, ale později (r. 594 př. Kr.) se zapojili do vzpoury (Jr 27,3; 40,13; 41,15). Podle žid. historika Flavia byl Amón dobyt Nebúkadnesarem r. 582 př. Kr.] Gáda a jeho lid se usadil v jeho#tj. Gádových městech? 2Proto hle, přicházejí dny, je Hospodinův výrok, kdy nechám zaznít válečný křik proti Rabě#[hl. město Amónovců]; Joz 15,60; 2S 11,1 synů Amónových. Stane se zcela opuštěnou ruinou#viz 30,18p!; Joz 8,28 a její vesnice budou vypáleny ohněm. Izrael dostane do vlastnictví své vlastníky, praví Hospodin. 3Naříkej Chešbóne, protože Aj je zničen! Křičte, dcery#[tj. buď: ženy z Raby / n.: vesnice (tedy jejich obyvatelé) – jako v. 2] Raby, přepásejte se pytlovinou, bědujte a bloumejte mezi ohradami,#n.: Potulujte se za hradbami (Ž 89,41a); 1S 24,4; var: se zářezy (48,37); protože Milkóm#v. 1 půjde do vyhnanství, jeho kněží spolu s jeho knížaty. 4Proč se chlubíš údolími, svým oplývajícím#11,5 údolím,#n. (dle akkad.): velkou silou? Tvá síla upadne, () odpadlá#n.: vzpurná [?proti Božímu otroku Nebúk.]; 31,22 dcero, která doufáš ve své poklady a říkáš: Kdo přijde proti mně?#n : Kdo může proti mně vytáhnout / zaútočit?; (srv. v. 14; 2S 17,12) 5Hle, přivedu na tebe strach z celého tvého okolí,#n.: ze všech, kdo jsou okolo tebe je výrok Panovníka, Hospodina zástupů. Budete zahnáni každý jinam#h.: před sebe; n : na všechny strany a nebude, kdo by utečence shromáždil. 6Potom však změním úděl synů Amónových, je Hospodinův výrok.
O Edómu
7O Edómu.#[království na jih a východ od Judska; jako tradiční nepřítel Izraele je častým předmětem prorockých výroků – Iz 34,5–15; Am 1,11; Ez 35,1–15; mnoho paralel s Abd 1–16!; na rozdíl od Amónu není pro Edóm naděje na obnovu] Toto praví Hospodin zástupů: Cožpak už v Témanu#v. 20; [jméno jednoho z Ezauových potomků, následně označení rodu a území, na kterém žil (Gn 36,11.15.34); zde použito poeticky jako označení Edómců – podobně jako Ezau a Bosra]; Am 1,12; Jb 2,11 ne moudrost? Rozumným zmizela rada? Byla jejich moudrost zmařena? 8Utečte, obraťte se a usídlete se v hlubinách, obyvatelé Dedánu!#[arab. kmen Dedánců, který žil v JV Edómu je vyzýván, aby se odloučil od Edómců, protože na ně přijde soud] Protože na něj přivedu Ezauovu pohromu, čas, kdy ho navštívím. 9Kdyby na tebe přišli česači hroznů, což nezanechají paběrky? Kdyby přišli zloději v noci, budou ničit, dokud nebudou mít dost. 10Neboť já jsem obnažil Ezaua, odhalil jsem jeho skrýše, nebude se moci ukrýt. Jeho potomstvo je zničeno, jeho bratři i jeho sousedi -- není.#LXX: Nikdo neřekne: 11Zanech svoje sirotky, já je zachovám při životě a tvoje vdovy doufají ve mě. 12Neboť toto praví Hospodin: Hle, ti, kteří pít kalich správně neměli,#h.: kterým nebylo jejich právo; n.: podle práva nenáleželo; 25,29! pít musejí a ty bys měl zůstat bez trestu? Nezůstaneš bez trestu, ale musíš pít. 13Vždyť jsem přísahal při sobě, je Hospodinův výrok, že Bosra#[hl. město Edómu; v. 22; Iz 34,6; 63,1] se stane předmětem hrůzy, potupou, pustinou a kletbou a všechna její města se stanou věčnými troskami. 14Slyšel jsem zprávu od Hospodina, vyslanec#n.: posel; Př 25,13 byl poslán mezi národy: Shromážděte se a vytáhněte proti ní, povstaňte k boji. 15Neboť hle, učiním tě malým mezi národy, opovrženým mezi lidmi. 16Hrůza,#HL; srv. příbuzný výraz – Iz 21,4 a slso: chvět – Jb 9,6; kterou jsi budil,#h.: tvoje tě podvedla, i domýšlivost tvého srdce, tebe, který bydlíš ve skalních rozsedlinách, tebe, jenž jsi obsadil vrchol kopce. Ačkoliv stavíš své hnízdo vysoko jako orel, svrhnu tě odtamtud, je Hospodinův výrok. 17Edóm se stane děsivou krajinou; každý, kdo jím bude procházet, se zhrozí a podiví se všem jeho ranám. 18Jako po vyvrácení Sodomy, Gomory a jejich sousedních#h.: sousedů; srv. Oz 11,8 měst, praví Hospodin, nikdo se tam neusadí, syn člověka#n : žádná lidská bytost; v. 33; 50,40; 51,43; v Ez častý výraz (Ez 2,1p; atd.) v něm nebude pobývat. 19Hle, vystupuje jako lev z jordánské houštiny na stále zelenou pastvinu, ale v okamžiku ho#[snad Edóm, tj. jeho obyvatele – Edómce] z ní#tj. země Edómu zaženu a určím nad ní toho, kdo je vyvolený. Neboť kdo je jako já? Kdo mě předvolá k soudu? Kdo je ten pastýř,#tj. vládce; 23,1; 2,8 který přede mnou obstojí?#srv. Př 27,4; Joz 10,8; Am 2,15
20Proto slyšte Hospodinovo rozhodnutí,#h.: radu; v. 30; Oz 10,6 které učinil#h.: poradil / rozhodl; Iz 14,24 o Edómu, jeho plány, které vymýšlí#n.: zamýšlí / plánuje; 18,8.11; 29,11p; Mi 2,3 proti obyvatelům Témanu: Jistě je budou vláčet, i nejmenší ze stáda. Jistě kvůli nim zpustoší jeho pastvinu. 21Zvukem jejich pádu se třese země.#[stejně jako 8,16; 10,10; 2S 15,23 i zde může země představovat obrazně obyvatele země] Zní volání, jeho zvuk je slyšet u Rákosového moře. 22Hle, vzlétne jako orel, poletí a roztáhne svá křídla nad Bosrou.#v. 7p. V onen den bude srdce edómských hrdinů jako srdce ženy v porodních bolestech.#48,41p.
O Damašku
23O Damašku.#[Hl. město aram. státu, stálého nepřítele Izraele od Davidových dob až po zničení Asyřany r. 732 př. Kr.; jiný severnější aram. stát Chamát býval někdy jeho spojencem]; Iz 17,1; Am 1,3; Za 9,1 Chamát#tj. obyvatele Chamátu …; srv. v. 21p; [město na řece Orontés, 180 km sev. od Damašku] a Arpád#Iz 10,9; 36,19; [město dalších 150 km na sever] je zahanben, protože slyšeli zlou zprávu.#[zprávu o blížícím se Nebúk. vojsku, které města dobylo]; Ž 112,7 Jsou bezradní, jako když je na moři nepokoj#var: Jejich srdce se rozplývá obavou a nemůže se utišit. 24Damašek ochabl,#6,24; Iz 13,7; Neh 6,9 [slsa ve v. možno chápat jako prorocké pf. a přeložit budoucím časem, tak jako do něj vysloveně přechází v dalších verších] obrátil se na útěk. Zmocnilo se ho zděšení, zachvátila jej tíseň a bolest jako rodičku. 25Jak je opuštěné#h.: Copak není opuštěno …? slavné město,#h.: město chvály; srv. 51,41 město radosti!#n : z něhož jsem se radoval; srv. Pl 2,15 26Proto jeho mládenci padnou na jeho náměstích a v onen den všichni bojovníci zahynou,#8,14; n.: budou umlčeni; 48,2; Am 5,13 je výrok Hospodina zástupů. 27Zapálím oheň na hradbách Damašku a ten stráví Benhadadovy#[jméno vícero aram. králů v době kolem r. 900 př. Kr. (1Kr 15,18–20), r. 850 (1Kr 20) a r. 800 (2Kr 13,24)] paláce.
O Kédaru
28O Kédaru#2,10; Iz 21,16n; [arab. nomádský kmen, potomci Izmaele (Gn 25,13)] a o královstvích Chasóru,#[jiný arab. polokočovný kmen, nezaměnit s městem v Galileji (Joz 11,10n)] která pobil#[podle bab. kronik r. 599 př. Kr.] babylonský král Nebúkadnesar. Toto praví Hospodin: Povstaňte, vytáhněte proti Kédaru a zničte syny východu. 29Vezmou jejich stany a jejich stáda, jejich stanové plachty a všechny jejich nástroje; jejich velbloudy odvedou pro sebe a budou na ně volat: Všude kolem hrůza. 30Utečte, rychle prchněte, usídlete se v hlubinách, obyvatelé Chasóru, je Hospodinův výrok, protože babylonský král Nebúkadnesar o vás učinil rozhodnutí a vymýšlí proti vám plán. 31Vstaňte, vytáhněte proti národu, který bezstarostně bydlí v bezpečí, je Hospodinův výrok; nemá vrata ani závory, bydlí o samotě. 32Jejich velbloudi se stanou kořistí, stáda jejich dobytka lupem. Rozptýlím je do všech větrů, ty s vyholenými skráněmi, a ze všech stran na ně přivedu pohromu, je Hospodinův výrok. 33Chasór se stane doupětem šakalů, zcela opuštěným místem navěky, nikdo se tam neusadí, syn člověka v něm nebude pobývat.
O Élamu
34Hospodinovo slovo, které se stalo k proroku Jeremjášovi o Élamu#[země na vých. břehu řeky Tigridu s hl. městem Šúšanem (dnešní JZ Irán); Iz 11,11; Ez 32,24] na počátku#[597 př. Kr.] kralování judského krále Sidkijáše: 35Toto praví Hospodin zástupů: Hle, zlomím luk Élamu, prvotinu jeho síly.#n : rozdrtím (Pl 1,15) élamské lukostřelce (Oz 1,5; Iz 21,17; Jr 4,29; 1S 31,3), nejlepší (1S 15,21; Am 6,6) část jeho vojska 36Přivedu proti Élamu čtyři větry#obrazné použití větru srv. 4,11n; 22,22; 51,1 od čtyř konců nebes#n : způsobím, že přijdou proti É. nepřátelé ze všech stran a rozptýlím je do všech těchto větrů a nebude národ, kam by zapuzení z Élamu nepřišli. 37Roztřesu Élam strachem před jejich nepřáteli, před těmi, kdo usilují o jejich život. Přivedu na ně zlo, svůj planoucí hněv, je Hospodinův výrok. Pošlu za nimi meč, dokud s nimi neskoncuji. 38Postavím v Élamu svůj trůn a odstraním odtamtud krále i knížata, je Hospodinův výrok. 39Ale v posledních dnech se stane, že změním Élamův úděl, je Hospodinův výrok.

Český studijní překlad, Copyright © 2009, Nadační fond překladu Bible. Použito s povolením. Nedistribuovat.

Learn More About Český studijní překlad