Jakub 5
CSP

Jakub 5

5
Zneužívání bohatství
1Nuže nyní, boháči, plačte a naříkejte nad svými trápeními, která na vás přicházejí. 2Vaše bohatství je shnilé a vaše šatstvo je rozežráno moly. 3Vaše zlato a stříbro zrezavělo a jejich rez bude na svědectví proti vám a stráví vaše těla jako oheň. Nashromáždili jste si v posledních dnech. 4Hle, mzda, kterou jste zadrželi dělníkům, kteří požali vaše pole, hlasitě křičí, a volání ženců pronikla k sluchu Pána Sabaoth.#h.: Zástupů; 1S 1,3p 5Hýřili jste na zemi a oddávali se rozkoším. Vykrmili jste svá srdce#var.: + jako v den porážky.#tj. porážky skotu či bravu na maso; Jr 12,3; 25,34 6Odsoudili a zavraždili jste spravedlivého; on vám neodporuje.
Trpělivost
7Buďte tedy trpěliví, bratři, až do Pánova příchodu. Hle, rolník očekává vzácný plod země, trpělivě na něj čeká, až se mu dostane podzimního a jarního#ř.: raného a pozdního [deště]. 8Buďte i vy trpěliví a upevněte svá srdce, protože Pánův příchod se přiblížil. 9Nenaříkejte, bratři, jeden na druhého, abyste nebyli souzeni. Hle, soudce stojí přede dveřmi! 10Za vzor ve snášení zlého a v trpělivosti si, bratři, vezměte proroky, kteří mluvili v Pánově jménu. 11Hle, blahoslavíme ty, kteří vytrvali. Slyšeli jste o Jobově vytrvalosti a viděli jste, jaký konec mu Pán připravil.#ř.: konec (od) Pána; Jb 42,10 Neboť Pán je velmi soucitný a milostivý.
12Především nepřísahejte,moji bratři, ani při nebi ani při zemi, ani žádnou jinou přísahou. Vaše "ano" ať je "ano" a "ne" ať je "ne", abyste nepropadli soudu.
Modlitba víry
13Vede se někomu z#ř.: ve vás zle? Ať se modlí! Je někdo dobré mysli? Ať zpívá Bohu chvály! 14Je někdo mezi vámi nemocen?#n.: slabý (Ř 14,1; 1K 8,9) / bezmocný (Ř 8,3) Ať zavolá starší sboru a ti ať se nad ním pomodlí a pomažou ho olejem v Pánově jménu. 15A modlitba#ř. euché také znamená "slib" (Sk 18,18) víry zachrání nemocného a Pán ho pozdvihne; a jestliže se dopustil hříchů, bude mu odpuštěno. 16Vyznávejte hříchy jeden druhému a modlete se jeden za druhého, abyste byli uzdraveni. Mnoho zmůže účinná modlitba spravedlivého.#n.: modlitba spravedlivého, neboť je účinná; 1Pt 3,12 17Eliáš byl člověk stejně podrobený utrpení jako my; pomodlil se opravdově,#ř.: modlitbou se pomodlil aby nepršelo,a vskutku nezapršelo v zemi po tři roky a šest měsíců. 18A znovu se pomodlil, a nebe dalo déšť a země vydala svou úrodu.
19Moji bratři, zbloudíli někdo mezi vámi od pravdy a někdo ho obrátí zpět, 20ať ví,#var.: vězte že kdo obrátí hříšníka od jeho bludné cesty, zachrání jeho#n.: svou; var.: - duši od#ř.: ze smrti a přikryje množství hříchů.

Český studijní překlad, Copyright © 2009, Nadační fond překladu Bible. Použito s povolením. Nedistribuovat.

Learn More About Český studijní překlad