Izaiáš 65
CSP

Izaiáš 65

65
Pro zatvrzelost svého lidu se Hospodin obrací k pohanům
1Dal jsem se poznat#n : Učinil jsem se přístupným těm, kdo se na mne#LXX, Pš, Tg: + nevyptávali,#n.: po mně nepátrali dal jsem se nalézt těm, kdo mne nehledali. Řekl jsem: Zde jsem, zde jsem, národu, který nebyl nazván mým jménem.#63,19; tj. který mi nepatřil / nebyl můj – srv. Am 9,12; Sk 15,17; Oz 2,1; var.: nevzýval mé jméno. 2Celý den jsem vztahoval ruce k umíněnému#1,2.23; 30,1; Jr 5,23; Oz 4,16; Qu: vzpurnému lidu, který chodí nedobrou cestou za vlastními úmysly. 3Ten lid mě ustavičně do očí provokuje ke hněvu: Obětují v zahradách a pálí kadidlo na cihlách,#prav.: oltáři z cihel; srv. Ex 20,24 4pobývají v hrobech#(možná k vyvolávání duchů zemřelých; 8,19; Dt 18,11); L 8,27 a nocují na skrytých místech, jedí vepřové maso a v jejich nádobách je vývar z nečistých věcí. 5Říkají: Zůstaň, kde jsi,#n.: nepřibližuj se; h.: přibliž se k sobě; nepřistupuj ke mně, protože jsem světější#[srv. postoj farizeů – Mt 9,11; L 7,39; L 18,9–12] než ty! Ti jsou kouřem v mém nose, ohněm plápolajícím po celý den. 6Hle, je to přede mnou napsáno: Nebudu mlčet,#[odpověď na 64,11] pokud neodplatím. Odplatím jim do klína 7za provinění vaše#var. (LXX, Pš): jejich stejně jako za provinění vašich#var. (LXX, Pš): jejich otců, kteří pálili oběti na horách a hanobili mě na návrších, praví Hospodin. Plně#h. rišoná čteno jako berošá; srv. Lv 5,24; n.: Nejprve odměřím jejich odměnu do jejich klína.
Sijón bude zachován pro vyvolené, bezbožníci budou vypleněni
8Toto praví Hospodin: Jako když se najde v hroznu víno#n : šťáva a řekne se: Nenič ho, protože je v něm požehnání,#n : (nějaký) užitek tak se zachovám kvůli svým otrokům,#zde totožní s “ostatkem” (10,21; 1,9) abych to vše nezničil. 9Z Jákoba vyvedu símě#n.: potomka / potomstvo; 6,13; 43,5; 48,19; Jr 2,21; 31,36 a z Judy dědice mých hor. Zdědí to#sg. f. se prav. týká země :– ji; 34,11 moji vyvolení a moji otroci tam budou přebývat. 10A Šáron#[planina na západě; 33,9; 35,2] bude pastvinou ovcí a údolí Ákór#[na východě u Jericha; Joz 7,26; 15,7; Oz 2,17] místem odpočinku skotu. To pro můj lid, který mne vyhledává.
11Ale vás, kdo Hospodina opouštíte, kdo zapomínáte na moji svatou horu, kteří připravujete stůl pro Štěstí#h. Gad; [fénický bůh štěstí]; srv. Gn 30,14 a kteří naléváte#h.: naplňujete kalich … míšené víno pro Určení,#h. Mení; [srv. Fortuna; bůh určení / osudu] 12vás jsem určil pro meč: Vy všichni se skloníte k zabití, protože jsem volal a neodpověděli jste, mluvil jsem a neposlouchali jste. Páchali jste to, co je zlé v mých očích, a vybrali jste si to, v čem nemám zalíbení.
13Proto toto praví Panovník Hospodin: Hle, moji otroci budou jíst, ale vy budete hladovět, hle, moji otroci budou pít, ale vy budete žíznit. Hle, moji otroci se budou radovat, ale vy se budete stydět. 14Hle, moji otroci budou výskat s radostí#h.: z dobrého / šťastného srdce; srv. Dt 28,47 v srdci, ale vy budete křičet kvůli bolesti srdce a budete naříkat kvůli zdrcenému duchu. 15Svoje jméno zanecháte mým vyvoleným k proklínání:#[vzpurní Izraelci (jejich “jméno” / pověst) budou užíváni jako příklad, když bude někdo proklínat; srv. Jr 29,22; 24,9]; srv. ::Př 10,7 Ať tě Panovník Hospodin usmrtí!#n.: proklínání a Panovník Hospodin tě usmrtí. Ale své otroky Bůh nazve#LXX: moji otroci budou nazváni jiným jménem.
Tisícileté království
16Kdokoli si bude v zemi žehnat, bude si žehnat v Bohu pravém,#n.: pravdy / věrném (Ž 31,5; Ex 34,6); h.: amen; [v Bohu, který plní sliby] a kdo bude v zemi přísahat, bude přísahat v Bohu#n.: při Bohu; 45,23; Jr 4,2; ::12,16 pravém;#n.: pravdy / věrném (Ž 31,5; Ex 34,6); h.: amen; [v Bohu, který plní sliby] ano, budou zapomenuta dřívější soužení a budou ukryta před mýma očima. 17Neboť hle, tvořím nová nebesa a novou zemi; dřívější věci nebudou připomínány, ani nepřijdou na mysl. 18Jen se veselte a jásejte až navěky nad tím, co tvořím, neboť hle, tvořím Jeruzalém plný plesání a jeho lid samé veselí.
19Budu jásat nad Jeruzalémem a veselit se ze#n.: ve / mezi / se svým …; 62,5v svého lidu. Nebude už v něm slyšet zvuk pláče ani zvuk úpěnlivého křiku. 20Nebude tam již miminko živé jen několik dnů a stařec, který nenaplní své dny.#tj. nedožije se (vysokého) stáří; srv. Jr 6,11; Ž 34,12; Dt 4,40; JB 5,26 Neboť mládenec#n.: chlapec; [tzn. chápání časových úseků života bude vzhledem k délce věku předefinováno] zemře ve věku sta let a ten, kdo nedosáhne#h.: kdo se mine; zde výraz obvykle překládaný v přeneseném slova smyslu: hřešit, je použit v pův. významu: minout se cíle (Sd 20,16)]; [srv. délku života v Gn 5 kp.] sta let, bude považován za zlořečeného. 21Vystavějí domy a budou v nich bydlet, vysadí vinice a budou jíst jejich ovoce. 22Nebudou stavět, aby bydlel jiný, nebudou vysazovat, aby jedl jiný. Vždyť dny mého lidu budou jako dny stromu, a moji vyvolení sami spotřebují, co svýma rukama vytvoří. 23Nebudou se namáhat zbytečně a nebudou rodit pro ohrožení,#h.: hrůzu; srv. Jr 15,8! protože jsou símě požehnaných Hospodinových, a jejich potomci s nimi.#n : oni i jejich potomci. 24Dříve nežli zavolají, já odpovím; ještě budou mluvit, a já je vyslyším. 25Vlk a jehně se budou pást spolu, lev bude požírat píci jako skot a hadu bude pokrmem prach. Nebudou páchat zlo a nebudou škodit na celé mé svaté hoře, praví Hospodin.

Český studijní překlad, Copyright © 2009, Nadační fond překladu Bible. Použito s povolením. Nedistribuovat.

Learn More About Český studijní překlad