Izaiáš 41
CSP

Izaiáš 41

41
Ostrovy jsou ohromeny mocnými Božími činy
1Tiše mi naslouchejte,#n.: pojďte ke mně ostrovy,#n.: přímořské oblasti a národy obnoví svou sílu. se přiblíží, pak promluví. Přistupme spolu k soudu. 2Kdo vzbudil vítěze#[jak ukazuje další text (v. 25nn; 13,17; Jr 51,11), mělo by jít o perského dobyvatele Kýra (559–530 př. Kr.), který dobyl Babylon r. 539] od východu? Kdo ho řádně povolá do své služby?#n.: jehož spravedlnost povolává do své služby (h.: … ke své noze; srv. 1S 25,27); n.(jiné pochopení): toho, jehož potkává úspěch na každém kroku; Vydá mu#h.: jeho tváři národy a nechá ho pošlapat krále, dá je jako prach jeho meči, jako odvívané stéblo jeho luku.#[Peršané byli vyhlášení lukostřelci] 3Bude je pronásledovat, bude táhnout v pokoji,#n : bez překážek na stezku nohama nevstoupí.#tzn. bude postupovat velice rychle; n.: stezkou, kterou nohama nikdy neprošel; (tzn. do nových území); n.: jeho nohám se nenaskytne překážka (význam ekv. ze staroaramejštiny) 4Kdo to udělal a způsobil? Ten, kdo povolává generace od počátku. Já, Hospodin, jsem první, a také u posledních já budu.#LXX: jsem; 48,12; Zj 1,8.17; 21,6; h.: jsem on 5Ostrovy to viděly a bály se, končiny země se budou třást, přiblíží se a přijdou. 6Jeden bude pomáhat druhému a řekne svému bratru: Buď silný! 7Tak posiluje řemeslník zlatníka, ten, kdo vyhlazuje kladivem, toho, kdo buší do kovadliny, říkaje o spoji: Je to dobré. A upevní to hřebíky, takže se to nepohne.#[popis horečného a marného úsilí (srv. 40,19–20); (r. 546 př. Kr. Kýros dobyl záp. pobřeží Malé Asie, když jeho hlavním oponentem byl Croesus, král Lydie)]
Izrael je povolán k důvěře a k poznání Hospodina
8Ale ty, Izraeli, můj otroku, Jákobe, kterého jsem vyvolil, semeno#n : potomku / potomstvo; srv. 1S 1,11 mého přítele Abrahama,#var.: Abrahama, jehož jsem si zamiloval 9ty, kterého jsem uchopil z končin země a povolal z jejích odlehlých míst -- tobě jsem řekl: Ty jsi můj otrok! Vyvolil jsem tě a nezavrhl jsem tě. 10Neboj se, protože já jsem s tebou, nehleď ustrašeně, protože já jsem tvůj Bůh. Budu tě posilovat, ano, budu ti pomáhat a držet tě svou spravedlivou#n : spásnou / záchranu přinášející pravicí. 11Hle, budou se stydět a budou zahanbeni všichni, kteří proti tobě planou hněvem, stanou se ničím a zahynou tvoji odpůrci. 12Budeš je hledat a nenalezneš ty, kdo se s tebou hádají. Stanou se ničím a nebudou ti, kdo s tebou válčí. 13Protože já jsem Hospodin, tvůj Bůh, který drží tvoji pravici a říká ti: Neboj se, já ti budu pomáhat.
14Neboj se, červíčku Jákobův, hrstko Izraelova, já ti budu pomáhat, je Hospodinův výrok. Tvůj vykupitel#srv. Rt 2,20; první ze 13 míst, kde se v Iz vyskytuje tento výraz jako titul pro Hospodina (srv. u Jr pouze 1 – 50,34) je Svatý Izraele.#n.: je výrok Hospodina a tvého vykupitele, Svatého Izraele. 15Hle, učinil jsem tě novým oboustranným#n.: majícím dvojí hrany / ostří mláticím smykem. Budeš mlátit hory a rozdrtíš je a návrší proměníš v plevy. 16Prověješ je a vítr je odnese, vichřice je rozptýlí. Ty však budeš jásat v Hospodinu, budeš se chlubit Svatým Izraele.
Izrael zázračně veden pustinou
17Nuzní a chudí hledají vodu, ale žádná není. Jejich jazyk je vyprahlý žízní. Já, Hospodin, jim odpovím, , Bůh Izraele, je neopustím. 18Otevřu na holých návrších řeky a uprostřed plání prameny; proměním pustinu v jezero vod a zemi bezvodou ve vodní zdroje. 19Dám vyrůst v pustině cedru#[tyto stromy (srv. 60,13) ozdobí pustinu; srv. 35,1.2] a akácii, myrtoví a plané olivě,#h.: strom oleje (srv. 1Kr 6,31); Oz 14,7v v Arabě vysadím cypřiš a jilm spolu se zimostrázem. 20Aby viděli a poznali, zvážili a společně pochopili, že ruka Hospodinova to učinila a Svatý Izraele to stvořil.
Bezmocné modly
21Předložte svůj spor, praví Hospodin, přineste své pádné argumenty, praví král Jákobův. 22Ať je přinesou a oznámí nám, co se má přihodit. Oznamte, co jsou ty dřívější věci, ať si to vezmeme k srdci a poznáme jejich konec, nebo nám zvěstujte věci přicházející.#tj. budoucí; Kaz 2,16 23Oznamte, co má přijít potom, a poznáme, že jste bohové. Také vykonejte něco dobrého nebo zlého, ať na to s hrůzou hledíme a společně to spatříme. 24Hle, nejste nic a vaše skutky nejsou na nic. Ohavností je ten, kdo si vyvolí vás.
25Vzbudil jsem vítěze od severu a přišel -- od východu slunce ten, kdo bude vzývat mé jméno.#12,4; 1Kr 18,24; Jr 10,25; [Kýros používal H. jméno ve svých dekretech (Ezd 1,2), ale neuznal ho skutečně (45,4n)]; [var.: bude povolán svým jménem] Podupe správce jako hlínu,#var; TM: přijde na správce jako na hlínu, jako hrnčíř bude šlapat bláto. 26Kdo to oznámil od počátku, abychom to věděli, a odedávna, abychom se ptali: Má pravdu? Avšak nikdo nic neoznámil, ano, nikdo nic nezvěstoval a nikdo neslyšel vaše řeči. 27Já jsem první, kdo mluvil k Sijónu, a hle, zde jsou.#snad slova o budoucnosti; Jeruzalému dám svého zvěstovatele. 28Podíval jsem se a není nikdo, není mezi nimi rádce, aby odpověděli, když se jich zeptám. 29Hle, jsou samá špatnost, jejich díla jsou nicota, jejich modly jsou větrem a marností.

Český studijní překlad, Copyright © 2009, Nadační fond překladu Bible. Použito s povolením. Nedistribuovat.

Learn More About Český studijní překlad