Izaiáš 36
CSP

Izaiáš 36

36
Syrská invaze, Sancheríb hrozí Jeruzalému
1I stalo se ve čtrnáctém#[701 př. Kr.] roce vlády krále Chizkijáše,#[vládl 715–686 př. Kr.] že asyrský král Sancheríb#[vládl 705–681 př. Kr.] vytáhl proti všem#[podle Sancheribových letopisů 46 měst] opevněným judským městům a zmocnil se jich. 2Nato asyrský král poslal nejvyššího číšníka#h. (z akkad.): rabšaqéh ; n.: vrchního rádce; srv. vrchní úředník (Rabsaris) – Jr 39,3 s ohromným vojskem z Lakíše do Jeruzaléma ke králi Chizkijášovi. Zastavil se u strouhy Horního rybníka na silnici k Valchářovu poli. 3Vyšel k němu Eljakím, syn Chilkijášův, který byl nad domem, písař#[asi funkce státního tajemníka; srv. Jr 36,12; 2S 8,17] Šebna a kancléř Jóach, syn Asafův.
4Nejvyšší číšník jim řekl: Povězte Chizkijášovi: Toto praví veliký král, král asyrský: Co je to za naději, v niž doufáš? 5Myslíš si, že prázdné řeči jsou plánem a silou k boji?#var.: Řekl jsem: Jen pouhá slova. K válce je třeba plán a síla! Nuže, na koho spoléháš, že ses proti mně vzbouřil?#[odmítnutím platit dávky, 2Kr 17,4; 18,7] 6Hle, spoléháš na tu zlomenou třtinovou hůl -- na Egypt, o kterou když se člověk opře, pronikne do jeho ruky a probodne ji. Takový je faraon, egyptský král, pro všechny, kdo na něho spoléhají. 7A jestliže mi řekneš: Spoléháme na Hospodina, svého Boha! -- což to není on, jehož návrší a oltáře Chizkijáš odstranil a Judovi a Jeruzalému řekl: Před tímto oltářem se budete klanět!? 8Tak se nyní vsaď#n.: dohodni s mým pánem, asyrským králem: Dám ti dva tisíce koní; jestlipak na ně budeš schopen dodat jezdce? 9Jak bys mohl odrazit#h.: odvrátit tvář místodržitele, jednoho z nejmenších otroků mého pána, i když ses spolehl#n. (ironicky): odmítnout …, a spolehnout se … na Egypt, na vozbu a koně? 10Cožpak jsem nyní bez Hospodina vytáhl proti této zemi, abych ji zničil? Hospodin mi řekl: Vytáhni proti této zemi a znič ji!
11Eljakím, Šebna a Jóach nejvyššímu číšníkovi řekli: Mluv přece ke svým otrokům aramejsky,#[diplomatická řeč tehdejší doby] vždyť my rozumíme. Nemluv k nám judsky před#n.: v doslechu lidu; h.: v uších lidu lidem, který je na hradbách. 12Nejvyšší číšník řekl: Což mě poslal můj pán mluvit tato slova jen ke tvému pánu a k tobě? Cožpak ne k těm mužům, kteří pobývají na hradbách a budou s vámi jíst svá lejna#K: trus a pít svoji moč?#Q: vodu svých nohou 13Nejvyšší číšník stál a hlasitě#h.: velkým hlasem judsky volal: Slyšte slova velikého krále, krále asyrského. 14Toto praví král: Ať vás Chizkijáš nepodvádí, protože vás není schopen vysvobodit. 15A ať Chizkijáš ve vás nevzbuzuje doufání v Hospodina slovy: Hospodin nás jistě vysvobodí. Toto město nebude vydáno do ruky asyrského krále. 16Neposlouchejte Chizkijáše; neboť toto praví asyrský král: Sjednejte se mnou pokoj#h.: Učiňte se mnou požehnání (= dar); n : Dejte mi dar jako znamení podřízení; srv. 1S 25,27 a vyjděte ke mně a budete jíst každý ze své révy a ze svého fíkovníku#[symboly prosperity – srv. 1Kr 5,5; Mi 4,4; ::Jl 1,7.12; Am 4,9] a budete pít každý vodu ze své studny, 17dokud nepřijdu a nevezmu vás do země podobné vaší zemi, země obilí a vína, země chleba a vinic.
18Ať vás Chizkijáš nenavádí slovy: Hospodin nás vysvobodí. Cožpak některý z bohů národů vysvobodil svou zemi z ruky asyrského krále? 19Kde jsou bohové Chamátu a Arpádu? Kde bohové Sefarvajimu?#[asi v sev. Aramu, nedaleko Chamátu; jeho obyvatelé byli přestěhováni do Samaří; 2Kr 17,24.31] Kde jsou bohové samařské země?#Var. dle některých lat. a řec. rkp. Jestlipak vysvobodili z mé ruky Samaří? 20Který ze všech bohů těchto zemí vysvobodil svou zemi z mé ruky? Že by Hospodin vysvobodil z mé ruky Jeruzalém? 21Oni mlčeli a nic mu neodpověděli, protože králův příkaz byl: Neodpovídejte mu. 22A Eljakím, syn Chilkijášův, který byl nad domem, písař Šebna a kancléř Jóach, syn Asafův, vešli k Chizkijášovi s roztrženými rouchy a oznámili mu slova nejvyššího číšníka.

Český studijní překlad, Copyright © 2009, Nadační fond překladu Bible. Použito s povolením. Nedistribuovat.


Learn More About Český studijní překlad