Izaiáš 34
CSP

Izaiáš 34

34
Obhajoba Sijónu a zkáza všech nepřátelských národů
1Přistupte, národy, abyste slyšely, a pozorně naslouchejte, lidé! slyší země a všechno, co je v ní, svět a vše, co na něm vzchází.#n.: všechno jeho potomstvo (h.: výhonky). 2Protože Hospodinovo rozhořčení je proti všem národům a jeho zloba proti všem jejich zástupům.#h.: armádám /-a, hordám /-a Zasvětil je zkáze,#11,15; n.: uvalil na ně klatbu; srv. Dt 2,34 vydal je na porážku. 3Jejich pobití budou pohozeni venku a z jejich mrtvol bude vystupovat smrad. Hory budou rozmáčené#h.: se rozplynou jejich krví. 4Veškerý nebeský zástup#h.: armádám /-a, hordám /-a se rozloží#n.: ztrouchniví / shnije a nebesa se svinou jako kniha. Všechen jejich zástup#h.: armádám /-a, hordám /-a bude padat,#h.: bude vadnout; Mt 24,29 jako padá#h.: vadne listí z révy nebo jako padavka z fíkovníku. 5Neboť na nebesích se napojí můj meč; hle, sestoupí na Edóm, na lid, na nějž jsem uvalil klatbu,#h.: lid mé klatby aby zjednal právo.#h.: k právu / k soudu 6Hospodinův meč je plný krve, nasycený tukem a krví jehňat a kozlů, tukem z ledvin beranů; neboť Hospodin má obětní hod v Bosře a veliká jatka v edómské zemi. 7S nimi klesnou divocí tuři i býčci s hřebci, a jejich země bude napojena krví a prach bude prosycen tukem, 8protože to je den Hospodinovy pomsty, rok odplaty v soudním sporu Sijónu. 9Jeho potoky se změní ve smolu a jeho prach v síru; jeho země se stane planoucí smolou. 10V noci ani ve dne neuhasne, navěky bude vystupovat její kouř; z generace na generaci zůstane v troskách, na věky věků jí nikdo nebude procházet. 11Do vlastnictví ji dostanou pelikán#[jmenováni nečistí ptáci (Dt 14,14–17), srv. 13,21; Sf 2,14; Zj 18,2] a sýček,#n.: ježek; 14:23 usídlí se v ní výr a havran; roztáhne na ní šňůru marnosti a závaží#n.: olovnice; h.: kameny; dvojice h. slov tóhú (marnost, pustota, chaos, rozklad) a bóhú (prázdnota, beztvarost, neutěšenost, beznaděj) se vyskytuje v Písmu ještě v Gn 1,2 a v Jr 4,23. prázdnoty. 12Nebudou tam její šlechtici, které by povolali ke královské autoritě,#n.: Nejsou žádní její šlechtici, kteří by vyhlásili království / Její šlechtici zvolají: Není tam království ze všech jejích knížat nikdo nezůstane. 13Na jejích palácích vyroste trní, kopřivy a houští v jejích pevnostech; stane se příbytkem šakalů, hnízdištěm#h.: chacír (tj. tráva) čteno dle paralelismu jako checír (sídliště; nádvoří; dvůr – 42,11) pštrosů. 14Divoká zvířata#n.: Démoni; 13,21p se budou setkávat s divokými psy a běs zavolá na svého druha; také se tam usadí Lilit#tj. zlý orientální ženský démon, který zde ztělesňuje zkázu. a nalezne si místo odpočinku. 15Uhnízdí se tam šípovitý had a naklade vejce, vysedí je a shromáždí ve svém stínu. Také se tam shromáždí luňáci, každý se svým druhem. 16Hledejte v Hospodinově knize a čtěte,#totiž po zkáze Edómu, naplnění tohoto proroctví – srv. 30,8! ani jedno z nich nechybí, žádný svého druha nepostrádá, protože má ústa#var.: jeho ústa; var.: Hospodinova ústa to přikázala a jeho Duch je shromáždil. 17On nechal padnout jejich los a jeho ruka jim ji rozdělila měřicí šňůrou: Budou ji vlastnit až navěky, z pokolení do pokolení v ní budou přebývat.

Český studijní překlad, Copyright © 2009, Nadační fond překladu Bible. Použito s povolením. Nedistribuovat.


Learn More About Český studijní překlad