Izaiáš 24
CSP

Izaiáš 24

24
Úpadek země a soužení
1Hle, Hospodin nechává zemi zpustnout a pustoší ji, rozvrátí její povrch a rozptýlí její obyvatele. 2Pak na tom bude lid stejně jako kněz, otrok stejně jako jeho pán,#[sociální rozdíly nehrají při soudu roli, nedávají možnost záchrany] služka stejně jako její paní, kupující stejně jako prodávající, věřitel stejně jako dlužník, lichvář stejně jako ten, kdo je u něj zadlužen. 3Země bude zcela zpustlá a naprosto vypleněna, protože Hospodin promluvil toto slovo. 4Usychá,#n. (homonymum): truchlí; 15,6v; Jr 4,28; 23,10 vadne země, chřadne, vadne svět, chřadnou velikáni#n.: vysoko postavení; h.: výšina lidu země#var.: chřadne nebeská výšina spolu se zemí 5a země je znesvěcena pod#prav. zn.: kvůli svým … svými obyvateli. Vždyť přestoupili zákony, změnili ustanovení, porušili věčnou smlouvu.#[týká se všeho tvorstva na zemi; srv. Gn 9,4–6.17!] 6Proto sžírá zemi prokletí a její obyvatelé nesou vinu. Proto ubude#n.: budou planout obyvatelé; LXX: zchudnou obyvatel země a lidí zůstane#[ve slovesu (srv. 17,6) je kořen slova ostatek (srv. 10,20nn) poskytující záblesk naděje uprostřed spouště] maličko.
7Bude usychat mladé víno, bude chřadnout réva, budou vzdychat všichni radostného srdce. 8Ustane veselí tamburín, přestane hukot rozjařených, ustane veselí lyry. 9Nebudou za zpěvu pít víno, pivo pijanům zhořkne. 10Zdrceno bude město marnosti,#n.: zmatku; srv. Gn 1,2 každý dům bude zavřen, takže bude nemožné vejít.#n.: nikdo nebude vcházet. 11Na ulicích bude slyšet žalostný křik pro víno,#?nedostatek vína veškerá radost potemní, veselí se vystěhuje ze země. 12Ve městě zůstane hrozná spoušť a brána bude rozbita v troskách. 13Neboť tak bude uprostřed země, mezi národy, jako po otlučení olivy, jako paběrky, když pominulo vinobraní.#tj. lidí na zemi zůstane maličko, v. 6 14Ti#?tj. ti, kdo přežijí pozvednou hlas a budou výskat, v Hospodinově vznešenosti budou jásat od západu.#n.: od moře 15Proto na východě#n.: na úsvitu ctěte Hospodina, na mořském pobřeží#n.: mořských ostrovech; srv. 23,2.6 jméno Hospodina, Boha Izraele!
16Od konce země jsme slyšeli zpěvy: Sláva#n.: Čest; h.: nádhera / ozdoba Spravedlivému! Řekl jsem: Jsem zničen,#nejasný význam, HL; h.: bída (/ zánik) mi; jsem#nejasný význam, HL; h.: bída (/ zánik) mi; zničen, běda mi! Zrádci jednají zrádně. Zrádci jednají naprosto zrádně!#[klasický příklad h. slovní hříčky: h. razi li razi li, oj li! Bogedím bagadu, ubeged bogedim bagadu!] 17Strach, propast a past na tebe, obyvateli země! 18I stane se, že kdo uteče před tou děsivou vřavou,#h.: před hlasem (/ zvuken) hrůzy; n.: před křikem hrůzy; n : když uslyší o té hrůze (tzn. “o tom, z čeho má strach”) spadne do propasti, a kdo vyleze z propasti, chytne se do pasti; protože se otevřely průduchy z výšin a otřásly se základy země. 19Země se zcela rozbila, země se úplně rozdělila, země se velice rozkolísala.#n. vv. 18–19 celé v bud. čase (viz h. prorocké perfektum); [opakování výrazu země + gram. zesilujících tvarů sloves zvýrazňuje prohlášení] 20Země se bude velmi potácet, jako opilec, bude se klátit jako strážní budka;#n.: lešení (/ posed) pro noční stráž; 1,8 těžce na ni dolehne její přestoupení. Padne a již nepovstane.
21I stane se v onen den, že Hospodin na výšině navštíví armádu výšiny a na zemi krále země. 22A budou sebráni do shromáždění vězňů do jámy a budou zavřeni ve vězení; po mnohých dnech budou navštíveni.
Proroctví o příchodu vlády Mesiáše -- Milénium (24,23--27,13)
23Zastydí se měsíc#n.: luna; h.: úplněk; 30,26; Pís 6,10 a bude zahanbeno#tj. zatmí se / nebudou svítit; 13,10; 60,19; Zj 21,23 slunce, když bude Hospodin zástupů kralovat na hoře Sijón a v Jeruzalémě, a před jeho starci bude jeho sláva.#n.: v slávě. / slavný. (4,2)

Český studijní překlad, Copyright © 2009, Nadační fond překladu Bible. Použito s povolením. Nedistribuovat.

Learn More About Český studijní překlad