Židům 4
CSP

Židům 4

4
Odpočinutí pro Boží lid
1Stále platí#ř.: Je ponecháváno zaslíbení pro vstup do jeho odpočinutí, bojme se tedy, aby se snad neukázalo, že někdo z vás#n.: aby si snad někdo z vás nemyslil, že je promeškal. 2Vždyť také nám byla oznámena radostná zvěst, stejně jako i jim. Slovo zvěsti jim však neprospělo, protože nebyli spojeni vírou s těmi,#var.: nebylo spojeno (ř. "promíseno") s vírou v těch kteří slyšeli. 3Neboť do odpočinutí vcházíme my, kteří jsme uvěřili, jak řekl: "Jak jsem přísahal ve svém hněvu: Nevejdou do mého odpočinutí," ačkoliv to dílo bylo od založení světa hotovo. 4Neboť kdesi řekl o sedmém dni takto: "I odpočinul#n.: spočinul Bůh sedmého dne od všeho svého díla." 5A zde zase: "Nevejdou do mého odpočinutí." 6Protože tedy zůstává možnost, aby někteří do něho vešli, a protože ti, kterým to bylo dříve zvěstováno, nevešli pro neposlušnost, 7opět určuje jeden den, Dnes, když v Davidovi po tak dlouhém čase říká, jak je předpověděno: "Jestliže dnes uslyšíte jeho hlas, nezatvrzujte svá srdce." 8Kdyby je totiž Jozue#Joz 22,4; h. Ješua i ř. Iésús jsou stejná jména dle kontextu a zažitého přepisu odlišená pro Jozueho a Ježíše; srv. Nu 13,16p; Sk 7,45 uvedl do odpočinutí, nemluvil by o jiném, pozdějším dni. 9A tak zůstává sobotní#h. "sobota" = sedmý den (srv. v. 4) odpočinutí Božímu lidu. 10Kdo totiž vešel do jeho odpočinutí, ten také odpočinul od svého díla,#n.: svých skutků, … tak jako Bůh od svého. 11Pospěšme#n.: Vynasnažme se; 2Pt 1,15; 3,14 si tedy vejít do onoho odpočinutí, aby nikdo nepadl podle stejného příkladu neposlušnosti.
12Neboť Boží slovo je živé, činné a ostřejší než jakýkoli dvousečný meč; proniká až do rozdělení duše a ducha, kloubů a morku a je schopné rozsoudit myšlenky a postoje#n.: záměry srdce. 13A žádné stvoření není před ním#může zn.: Slovem Božím (v ř. muž. rodu) skryté; před očima toho, jemuž se budeme zodpovídat,#ř.: jest nám skládat účty (ho logos) je vše nahé a odkryté.
Ježíš je náš veliký velekněz
14Když tedy máme velikého velekněze, který prošel nebesy, Ježíše, Syna Božího, držme pevně to vyznání. 15Neboť nemáme takového velekněze, který by s námi nemohl soucítit#ř. sympatheó; 10,34 v našich slabostech,#n.: nemocech nýbrž takového, který ve všem prošel zkouškami podobně jako my, avšak bez hříchu. 16Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti, abychom přijali milosrdenství a nalezli milost ku pomoci v pravý čas.#ř.: vhodně načasované; srv. Mk 6,21; 14,11; 2Tm 4,2; Ž 104,27; 2Mak 14,29

Český studijní překlad, Copyright © 2009, Nadační fond překladu Bible. Použito s povolením. Nedistribuovat.

Learn More About Český studijní překlad