Židům 11
CSP

Židům 11

11
Lidé víry
1Víra#[ř. pistis; stěžejní biblický pojem se v listu He vyskytuje 31, z toho v této kp. 23]; 4,2!; 12,2; Mt 9,2!; Sk 26,18; Ř 3,22p; 1K 13,13; Ga 5,6; Jk 1,3 jest podstata#3,14p; n.: pevné ujištění / předpoklad (uskutečnění) / stvrzení (vlastnictví / nároku) věcí, v něž doufáme, důkaz#tzn. ověřovací důkaz; n.: potvrzení skutečností, které nevidíme. 2Neboť v ní naši předchůdci#ř.: starší dostali svědectví Boží.
3Vírou rozumíme, že Božím výrokem byly uspořádány světy,#ř.: věky takže to, co vidíme, nevzniklo z viditelného.
4Vírou přinesl Ábel [Bohu] lepší oběť než Kain. Skrze ni se mu dostalo svědectví, že je spravedlivý, když Bůh vydával svědectví při jeho darech, a skrze tu víru#ř.: ni ještě mluví, i když zemřel. 5Vírou byl Henoch přenesen, aby nespatřil smrt. A nebyl nalezen, protože ho Bůh přenesl, neboť předtím, než byl přenesen, měl svědectví, že se líbil Bohu. 6Bez víry však ne možné se mu zalíbit, protože ten, kdo přichází k Bohu, musí uvěřit, že Bůh je a že odplácí#ř.: stává se odplatitelem; HL; srv. slso v. 26; 2,2; 10,35 těm, kdo ho usilovně hledají. 7Vírou dostal Noe pokyn ohledně toho, co ještě nebylo vidět, a v bázni Boží #ř.: bojíce se Boha; 5,7p připravil#n : vybudoval koráb k záchraně svého domu. Skrze svou víru#n.: archu; ř.: niž odsoudil svět a stal se dědicem spravedlnosti, která je na základě víry.
8Vírou uposlechl Abraham, když byl volán, aby vyšel na místo, které měl dostat za dědictví; a vyšel, ačkoli nevěděl, kam jde. 9Vírou se usadil v zaslíbené zemi jako v zemi cizí, bydlel ve stanech s Izákem a Jákobem, spoludědici téhož zaslíbení. 10Očekával totiž město mající základy, jehož stavitelem a tvůrcem je Bůh. 11Vírou i sama Sára, [ač byla] [neplodná,] přijala moc k početí potomka#ř.: uložení semene a mimo svůj čas#ř.: příhodné období věku [porodila], protože měla za věrného toho, kdo dal slib. 12Pročež z jednoho, a to z již odumřelého, byli zplozeni mnozí, "počtem jako hvězdy nebeské a jako je nespočetný písek na břehu mořském".
13Tito všichni zemřeli podle víry, aniž v plnosti přijali#var.: obdrželi, ř. komizó (med.) – obdržet / přijmout / odnést si / dostat nazpět – obsahuje myšlenku celku či úplnosti; srv. 10,36; 11,19.39; 2K 5,10; Ef 6,8; Ko 3,25; 1Pt 1,9; 5,4; 2Pt 2,13. ta zaslíbení; jen zdaleka je zahlédli a pozdravili, a vyznali, že jsou cizinci a příchozí na zemi. 14Neboť ti, kdo to říkají, dávají najevo, že vyhlížejí vlast. 15Kdyby totiž myslili na tu, z níž vyšli, měli by čas se navrátit. 16Avšak touží po lepší vlasti, to jest po vlasti nebeské. Proto se Bůh za ně nestydí, jeli nazýván jejich Bohem, neboť jim připravil město.
17Vírou Abraham obětoval Izáka, když byl zkoušen; ten, který přijal ta zaslíbení, obětoval jediného syna, 18o kterém bylo řečeno: "Z Izáka#ř.: V Izákovi bude povoláno tvé símě." 19Usoudil, že Bůh je mocen křísit i z mrtvých. Proto ho dostal zpět jako předobraz.#ř.: v podobenství (n.: symbolicky); 9,9p 20Vírou požehnal Izák Jákobovi a Ezauovi i v tom, co se týkalo věcí budoucích. 21Vírou Jákob, když umíral, požehnal každému ze synů Josefových, a "poklonil#n.: vzdal úctu se Bohu nad vrcholem své berle". 22Vírou Josef, když dokonával, se zmínil o vyjití synů Izraele a dal příkaz o svých kostech.
23Vírou Mojžíš, když se narodil, byl svými rodiči po tři měsíce skrýván, protože viděli, že dítě je krásné, a nezalekli se králova nařízení. 24Vírou Mojžíš, když vyrostl,#ř.: se stal velkým; Ex 2,10n odmítl být nazýván synem faraonovy dcery 25a vyvolil si raději spolu s Božím lidem snášet útrapy,#n.: zlé zacházení; v. 37 než mít dočasný požitek z hříchu. 26Za větší bohatství než poklady Egypta pokládal pohanu Kristovu, neboť vzhlížel ke své odplatě. 27Vírou opustil Egypt a nebál se králova hněvu; odolal, jako by viděl Neviditelného. 28Vírou slavil Hod beránka#ř.: učinil paschu (Mt 26,2p); Ex 12,21nn; Nu 9,4.6; 2Pa 30,1nn a pokropení#n.: polití krví, aby se Zhoubce nedotkl jejich prvorozených. 29Vírou prošli Rudé moře jako po suché zemi, když se však o to pokusili#ř.: o což vzavše pokus; srv. Mt 12,14p Egypťané, moře je pohltilo. 30Vírou padly zdi Jericha, když je obcházeli po sedm dní. 31Vírou nevěstka Rachab nezahynula spolu s těmi, kteří neuposlechli,#ptc.; n.: neuvěřili protože s pokojem přijala vyzvědače.
32A co mám ještě říkat? Vždyť by mi nestačil čas, kdybych měl vypravovat o Gedeónovi, Barákovi, Samsonovi, Jeftovi, Davidovi, Samuelovi a prorocích, 33kteří skrze víru přemohli královské říše, uskutečnili spravedlnost, dosáhli zaslíbení, zavřeli tlamy lvům, 34uhasili sílu ohně, unikli ostří meče, nabyli moci ve#ř.: od slabosti, stali se silnými ve válce, zahnali na útěk#n.: odvrátili vojska cizinců. 35Ženy dostaly své mrtvé zpět vzkříšené,#ř.: ze vzkříšení; 1Kr 17,17–24; 2Kr 4,32–37; 2Mak 6,18–7,42 jiní byli mučeni, a nepřijali vysvobození,#ř.: nepřijavše vykoupení aby dosáhli lepšího vzkříšení, 36jiní zas zakusili veřejný posměch a bičování, ba i pouta a vězení, 37byli ukamenováni, rozřezáni pilou, [pokoušeni,] zemřeli rozsekáni mečem, toulali se v ovčích rounech, v kozích kůžích, trpěli nedostatkem, zakoušeli útisk a zlé jednání. 38Ti, jichž svět nebyl hoden, bloudili po pustinách, horách, jeskyních a roklinách#ř.: otvorech země.
39A tito všichni, ačkoli se jim dostalo svědectví skrze víru, neodnesli si zaslíbení, 40protože Bůh pro nás zamýšlel něco lepšího, nechtěl, aby dosáhli dokonalosti bez nás.

Český studijní překlad, Copyright © 2009, Nadační fond překladu Bible. Použito s povolením. Nedistribuovat.

Learn More About Český studijní překlad