Genesis 19
CSP

Genesis 19

19
Zkáza Sodomy a Gomory
1Dva andělé přišli večer do Sodomy, když Lot seděl v sodomské bráně.#[spojení seděl v bráně může vyjadřovat, že se Lot stal součástí nějaké formy správy města; srv. Rt 4,1–12; 2S 19,9; Dt 21,19; Jr 26,10; 38,7; 39,3] Lot je uviděl, povstal jim vstříc, poklonil se tváří k zemi 2a řekl: Moji páni, zajděte prosím do domu svého otroka a přenocujte a umyjte si nohy. Časně ráno pak půjdete svou cestou. Odpověděli: Nikoli, jenom přenocujeme na náměstí.#[rozlehlé otevřené prostranství blízko hlavní městské brány, kde se konala veřejná shromáždění; srv. Sd 19,15; 2S 21,12; Neh 8,1.16; Est 4,6; 2Pa 32,6] 3Velmi je nutil, takže zašli k němu a vešli do jeho domu. Připravil jim jídlo, napekl nekvašené chleby a jedli.
4Dříve nežli ulehli, muži města, muži Sodomy, mládenci i starci, všechen lid bez výjimky, obklíčili dům, 5pokřikovali na Lota a říkali mu: Kde jsou ti muži, kteří k tobě v noci přišli? Vyveď je k nám, ať je poznáme! 6Lot k nim vyšel ke vchodu, zavřel za sebou dveře 7a řekl: Prosím, moji bratři, nepáchejte takové zlo. 8Podívejte, mám dvě dcery, které nepoznaly muže, nyní vám je vyvedu a učiňte s nimi, co vám bude libo. Jenom nic nedělejte těmto mužům, vždyť proto vešli do stínu#n.: pod ochranu; srv. Nu 14,9; Ž 91,1; Iz 30,2 mého přístřeší. 9Odpověděli: Kliď se!#n.: Vypadni; h.: Přistup daleko (srv. ::Joz 3,9; Rt 2,14; 2S 1,15) A říkali: Sám tu zůstává jako host a troufá si nás soudit! Tak s tebou naložíme hůř než s nimi! A velice tlačili#srv. v. 3 – nutil na toho muže, na Lota, a pokoušeli se vylomit dveře. 10Nato muži zevnitř vztáhli ruce, vtáhli Lota k sobě do domu, zavřeli dveře 11a muže u vchodu domu od nejmenšího až do největšího ranili slepotou, že nedokázali nalézt vchod.
12Potom muži Lotovi řekli: Koho tu ještě máš? Zetě, syny a dcery i všechny, které máš ve městě, vyveď z tohoto místa! 13Neboť zničíme#n.: jsme přišli zničit; [h. ptc. zn., že akce nastane bezprostředně] toto místo, protože veliký je před Hospodinem křik proti němu,#h.: jejich křik; 18,20p takže nás Hospodin poslal, abychom je zničili. 14Lot tedy vyšel a mluvil ke svým zeťům, kteří si měli vzít#[pojmosloví odpovídá tehdejším zvykům: úmluvy o manželství byly závazné (proto se budoucí manželé již mohou nazývat zeťové), ačkoliv dcery ještě “nepoznaly” ty muže, neměly s nimi pohlavní styk]; srv. Mt 1,18 jeho dcery, a říkal: Vstaňte a#n.: Rychle vyjděte z tohoto místa, protože Hospodin město zničí! Ale jeho ženichům to připadalo, jako by žertoval.
15Když vyšla jitřenka, andělé naléhali na Lota: Vstaň a#n.: Rychle vezmi svou ženu a obě své dcery, které jsou zde, ať nejsi smeten za vinu#n.: při trestání toho města! 16Když váhal, muži z Hospodinova soucitu s ním uchopili jeho ruku, ruku jeho ženy i ruku obou jeho dcer, vyvedli ho a zanechali ho venku za městem. 17A když je vyváděli pryč, jeden#n.: Hospodin; var.: řekli řekl: Uteč do bezpečí, abys zachránil svou duši. Nehleď#[h. sloveso vyjadřuje nikoliv letmý pohled, ale dlouhé zadívání se; srv. v. 26; 15,5; Iz 51,1; Pl 1,11; Př 4,25] zpět a nezastavuj se nikde v rovině. Uteč do hor, ať nejsi smeten.
18Lot jim odpověděl: Prosím ne, Panovníku. 19Hle, nyní tvůj otrok nalezl milost ve tvých očích a veliké je tvé milosrdenství, které jsi mi prokázal, když jsi zachoval mou duši při životě. Ale já nebudu moci#n : to nezvládnu; [od východu jitřenky (v. 15) do východu slunce (v. 23) neměl Lot opravdu mnoho času, takže je pochopitelné, že se asi bál, že to nezvládne] uniknout do hor, aby na mne nedolehla ta zhouba,#h.: zlo; Ž 107,26 a zemřel bych. 20Jen pohleď na toto město. Je dosti blízko, abych tam utekl, a je nepatrné. Dovol, ať tam uteču do bezpečí! Copak není nepatrné? A má duše zůstane naživu! 21I řekl mu: Dobře, vyhovím ti#h.: pozvednu tvou tvář; n.: beru na tebe ohled; Dt 10,17; 1S 25,35; 2Kr 3,14; Př 6,35 i v této věci. Město, o kterém jsi mluvil, nevyvrátím. 22Rychle tam uteč do bezpečí, protože nemohu nic dělat, dokud tam nevejdeš. Proto se to město jmenuje Sóar.#[tzn. Nepatrné]
23Slunce právě vyšlo nad zemí, když Lot vešel do Sóaru. 24A Hospodin seslal na Sodomu a na Gomoru#[zničení Sodomy a Gomory se (stejně jako jejich hřích – 18,20) stalo příslovečným (Dt 29,22; Iz 13,19; Jr 49,18; Am 4,11)] déšť síry a ohně.#n.: hořící síry; L 17,29 Bylo to od Hospodina z nebes. 25Tak vyvrátil tato města a celou tu rovinu, i všechny obyvatele těch měst, i vše, co rostlo na zemi. 26Lotova#h.: Jeho žena pohleděla zpět a stala se solným sloupem.
27Abraham časně ráno spěchal k místu, kde stál před Hospodinem, 28a pohlédl na Sodomu a Gomoru a na celé území té roviny a spatřil, jak ze země vystupuje dým, jako dým z hrnčířské pece. 29Stalo se však, když Bůh ničil města té roviny, že Bůh pamatoval na Abrahama a poslal Lota ze středu zkázy, když vyvracel města, v nichž Lot pobýval.
Zneužití Lota
30Lot vystoupil ze Sóaru a usadil se v horách a s ním jeho dvě dcery. Bál se totiž bydlet v Sóaru. Usadil se tedy v jeskyni, on i jeho dvě dcery. 31Tu prvorozená řekla té mladší: Náš otec je starý a v zemi není muž, aby k#h.: na nás nám podle způsobu celé země vešel. 32Pojď, dáme otci napít vína a budeme s ním ležet,#n.: spát; Dt 22,23; 1S 2,22; 2S 11,4; 13,11 ať zachováme při životě potomstvo ze svého otce. 33Daly tedy otci té noci pít víno. Pak vešla prvorozená a ležela se svým otcem. Nepoznal,#n.: nevěděl o tom, když ulehla, ani když vstala.
34Příští den prvorozená řekla té mladší: Hle, včera jsem ležela s otcem. Dáme mu pít víno také tuto noc a vejdi a lež s ním, abychom ze svého otce zachovaly při životě potomstvo. 35Také oné noci daly otci pít víno a ta mladší přišla#h.: vstala a ležela s ním. Nepoznal,#n.: nevěděl o tom, když ulehla, ani když vstala.
36Tak obě Lotovy dcery otěhotněly se#h.: ze svého … svým otcem. 37Prvorozená porodila syna a pojmenovala ho Moáb.#[Jméno zní podobně jako h. “z otce”]; Dt 2,9 On je otcem Moábců až dodnes. 38A ta mladší, ta také porodila syna a pojmenovala ho Benamí.#[tzn. syn mého lidu]; Dt 2,19 On je otcem synů Amónových až dodnes.#[potomci obou synů se stali nepřáteli potomků Abrahamových; Sd 3,12n; 1S 14,17; 2Kr 13,20; 24,2; 2Pa 20,1]

Český studijní překlad, Copyright © 2009, Nadační fond překladu Bible. Použito s povolením. Nedistribuovat.


Learn More About Český studijní překlad

Encouraging and challenging you to seek intimacy with God every day.


YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy.