Galatským 2
CSP

Galatským 2

2
Pavel přijat ostatními apoštoly
1Potom po čtrnácti letech jsem opět vystoupil do Jeruzaléma#dle 1,2p někteří ztotožňují tuto událost se Sk 11,30, jiní s 15,1nn s Barnabášem a vzal jsem s sebou i Tita. 2Vystoupil jsem tam na základě#n.: kvůli zjevení a předložil jsem jim evangelium, které hlásám mezi pohany;#ř.: národy předložil jsem je však v soukromí těm, kteří jsou uznáváni, abych snad neběžel nebo nebyl běžel nadarmo. 3Ale ani Titus, který byl se mnou a je Řek, nebyl přinucen dát se obřezat, 4jak to chtěli ti#ř.: totiž kvůli těm … falešní bratři, vetřelci, kteří se tam vloudili,#HL; Ju 1,4v aby vyšpehovali#srv. doslovné užití výrazu v 2S 10,3 (LXX) naši svobodu, kterou máme v Kristu Ježíši, a aby nás zotročili. 5Ale těm jsme ani na chvíli neustoupili a nepodřídili jsme se jim, aby vám zůstala pravda evangelia. 6Od těch, kteří něco znamenají -- na tom, jací kdysi byli, mi nezáleží, protože Bůh nepřijímá člověka podle významu jeho osoby#ř.: osobu člověka; Sk 10,34 -- ti uznávaní mně tedy nic dalšího neuložili. 7Naopak když uviděli, že mi bylo svěřeno evangelium pro neobřezané#ř.: neobřízky jako Petrovi pro obřezané#ř.: obřízky -- 8neboť ten, který působil u Petra k apoštolství pro obřezané,#ř.: obřízky působil i u mne k apoštolství pro pohany#n.: národy --; 9když tedy poznali tu milost, která mi byla dána, podali Jakub, Kéfas a Jan, kteří byli uznáváni za#ř.: být sloupy církve, mně i Barnabášovi pravici na důkaz společenství, abychom my šli mezi pohany#n.: národy a oni mezi obřezané. 10Jen žádali, abychom pamatovali na jejich chudé,#ř.: ty chudé; prav. jeruzalémské což jsem právě i já sám pilně činil.
Pavel v Antiochii napomíná Petra
11Ale když přišel Kéfas#var.: Petr do Antiochie, postavil jsem se proti němu tváří v tvář, neboť si zasloužil odsouzení.#ř.: byl odsouzený; [protože podlehl tlaku a nejednal podle svého poznání a přesvědčení] 12Než totiž přišli někteří od Jakuba, jídával společně s pohany. Když však přišli, začal couvat a oddělovat se, protože se bál těch, kteří byli z obřezaných. 13A spolu s ním upadli do pokrytectví i ostatní Židé, takže i Barnabáš byl stržen jejich pokrytectvím. 14Když jsem však uviděl, že nejdou rovně podle#ř.: k pravdě … pravdy evangelia, řekl jsem Kéfovi#var.: Petrovi přede všemi: “Jestliže ty, ač jsi Žid, žiješ pohansky, a ne židovsky, jak to, že nutíš pohany,#ř.: národy aby žili jako Židé?”
Ospravedlnění je pouze z víry
15My jsme rodem Židé, a ne hříšníci z pohanů;#ř.: národů 16když [však] víme, že člověk není ospravedlňován ze skutků Zákona, nýbrž skrze víru v Ježíše Krista, i my jsme v Krista Ježíše uvěřili, abychom byli ospravedlněni z víry Kristovy,#n.: v Krista; 3,22; srv. Mk 11,22; Ř 3,22p a ne ze skutků Zákona, protože ze skutků Zákona nebude ospravedlněn žádný člověk. 17Jestliže však i my, kteří hledáme ospravedlnění v Kristu, jsme byli shledáni hříšnými, je snad proto Kristus služebníkem hříchu? Naprosto ne! 18Neboť jestliže znovu buduji to, co jsem zbořil, představuji#n.: prokazuji sebe jako přestupníka. 19Vždyť já jsem skrze Zákon umřel Zákonu, abych žil Bohu. S Kristem jsem ukřižován: 20Nežiji už já, ale žije ve mně Kristus. Život, který nyní žiji v těle, žiji ve víře v Syna Božího,#var.: Boha a Krista který si mne zamiloval a vydal sebe samého za mne. 21Neodmítám milost Boží, neboť jestliže spravedlnost je ze#ř.: skrze Zákon Zákona, potom Kristus zemřel nadarmo.

Český studijní překlad, Copyright © 2009, Nadační fond překladu Bible. Použito s povolením. Nedistribuovat.


Learn More About Český studijní překlad

Encouraging and challenging you to seek intimacy with God every day.


YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy.