Galatským 2
CSP

Galatským 2

2
Pavel přijat ostatními apoštoly
1Potom po čtrnácti letech jsem opět vystoupil do Jeruzaléma#dle 1,2p někteří ztotožňují tuto událost se Sk 11,30, jiní s 15,1nn s Barnabášem a vzal jsem s sebou i Tita. 2Vystoupil jsem tam na základě#n.: kvůli zjevení a předložil jsem jim evangelium, které hlásám mezi pohany;#ř.: národy předložil jsem je však v soukromí těm, kteří jsou uznáváni, abych snad neběžel nebo nebyl běžel nadarmo. 3Ale ani Titus, který byl se mnou a je Řek, nebyl přinucen dát se obřezat, 4jak to chtěli ti#ř.: totiž kvůli těm … falešní bratři, vetřelci, kteří se tam vloudili,#HL; Ju 1,4v aby vyšpehovali#srv. doslovné užití výrazu v 2S 10,3 (LXX) naši svobodu, kterou máme v Kristu Ježíši, a aby nás zotročili. 5Ale těm jsme ani na chvíli neustoupili a nepodřídili jsme se jim, aby vám zůstala pravda evangelia. 6Od těch, kteří něco znamenají -- na tom, jací kdysi byli, mi nezáleží, protože Bůh nepřijímá člověka podle významu jeho osoby#ř.: osobu člověka; Sk 10,34 -- ti uznávaní mně tedy nic dalšího neuložili. 7Naopak když uviděli, že mi bylo svěřeno evangelium pro neobřezané#ř.: neobřízky jako Petrovi pro obřezané#ř.: obřízky -- 8neboť ten, který působil u Petra k apoštolství pro obřezané,#ř.: obřízky působil i u mne k apoštolství pro pohany#n.: národy --; 9když tedy poznali tu milost, která mi byla dána, podali Jakub, Kéfas a Jan, kteří byli uznáváni za#ř.: být sloupy církve, mně i Barnabášovi pravici na důkaz společenství, abychom my šli mezi pohany#n.: národy a oni mezi obřezané. 10Jen žádali, abychom pamatovali na jejich chudé,#ř.: ty chudé; prav. jeruzalémské což jsem právě i já sám pilně činil.
Pavel v Antiochii napomíná Petra
11Ale když přišel Kéfas#var.: Petr do Antiochie, postavil jsem se proti němu tváří v tvář, neboť si zasloužil odsouzení.#ř.: byl odsouzený; [protože podlehl tlaku a nejednal podle svého poznání a přesvědčení] 12Než totiž přišli někteří od Jakuba, jídával společně s pohany. Když však přišli, začal couvat a oddělovat se, protože se bál těch, kteří byli z obřezaných. 13A spolu s ním upadli do pokrytectví i ostatní Židé, takže i Barnabáš byl stržen jejich pokrytectvím. 14Když jsem však uviděl, že nejdou rovně podle#ř.: k pravdě … pravdy evangelia, řekl jsem Kéfovi#var.: Petrovi přede všemi: “Jestliže ty, ač jsi Žid, žiješ pohansky, a ne židovsky, jak to, že nutíš pohany,#ř.: národy aby žili jako Židé?”
Ospravedlnění je pouze z víry
15My jsme rodem Židé, a ne hříšníci z pohanů;#ř.: národů 16když [však] víme, že člověk není ospravedlňován ze skutků Zákona, nýbrž skrze víru v Ježíše Krista, i my jsme v Krista Ježíše uvěřili, abychom byli ospravedlněni z víry Kristovy,#n.: v Krista; 3,22; srv. Mk 11,22; Ř 3,22p a ne ze skutků Zákona, protože ze skutků Zákona nebude ospravedlněn žádný člověk. 17Jestliže však i my, kteří hledáme ospravedlnění v Kristu, jsme byli shledáni hříšnými, je snad proto Kristus služebníkem hříchu? Naprosto ne! 18Neboť jestliže znovu buduji to, co jsem zbořil, představuji#n.: prokazuji sebe jako přestupníka. 19Vždyť já jsem skrze Zákon umřel Zákonu, abych žil Bohu. S Kristem jsem ukřižován: 20Nežiji už já, ale žije ve mně Kristus. Život, který nyní žiji v těle, žiji ve víře v Syna Božího,#var.: Boha a Krista který si mne zamiloval a vydal sebe samého za mne. 21Neodmítám milost Boží, neboť jestliže spravedlnost je ze#ř.: skrze Zákon Zákona, potom Kristus zemřel nadarmo.

Český studijní překlad, Copyright © 2009, Nadační fond překladu Bible. Použito s povolením. Nedistribuovat.

Learn More About Český studijní překlad