Ezechiel 33
CSP

Ezechiel 33

33
Ezechiel strážným Izraele
1I stalo se ke mně Hospodinovo slovo: 2Lidský synu, promluv k synům svého lidu. Řekneš jim: Jestliže přivedu na zemi meč#h.: Země, jestliže přivedu na ni meč; 14,17 a lid země#7,27p vezme jednoho muže ze svého kraje#h.: … končin; n : středu; [výraz vymezuje hranice; zde není zřejmé čeho – země či společnosti?]; a ustanoví si jej za strážného#3,17p 3a on uvidí ten meč přicházející na zemi, zatroubí na beraní roh#[Troubením na beraní roh se vyhlašoval poplach či mobilizace, ale také počátek náboženských svátků (např. Den smíření – Lv 25,9) aj.] a bude varovat lid 4a ten, kdo poslouchá, uslyší zvuk beraního rohu, ale nenechal by se varovat a meč by přišel a zmocnil by se jej, jeho krev pak zůstane na jeho hlavě. 5Uslyšel zvuk beraního rohu, ale nenechal se varovat, jeho krev na něm zůstane; kdo#h.: on by se nechal varovat, zachránil by svou duši. 6Jestliže by však strážný uviděl ten přicházející meč, ale nezatroubil by na beraní roh a lid by nebyl varován, přišel by meč a zmocnil by se někoho z nich, ten by byl zachvácen#h.: vzat pro svou zvrácenost,#n.: v důsledku své zvrácenosti ale jeho krev budu vyhledávat z ruky toho strážného.
7Tebe pak, lidský synu, tebe jsem ustanovil strážným domu izraelského.#[Ze souvislosti vyplývá, že “domem izraelským” je míněn jak Izrael jako celek, tak jednotlivci jej tvořící.] Vyslechneš slovo z mých úst a předáš jim ode mne výstrahu. 8Když řeknu o ničemovi: Ničemo, jistě zemřeš, a ty bys nepromluvil, abys ničemu varoval před#h.: od jeho cestou, onen ničema zemře pro svou zvrácenost, ale jeho krev vyhledám z tvé ruky. 9Pokud bys však ty ničemu varoval před jeho cestou, aby se od ní odvrátil, ale on by se od své cesty neodvrátil, zemře pro svou zvrácenost, zatímco ty jsi vysvobodil svou duši.
Boží spravedlnost a milosrdenství
10Ty teď, lidský synu, řekni domu izraelskému: Mluvili jste takto: Když na nás spočívají naše přestoupení a naše hříchy a my v nich chřadneme, jak přežijeme?#[Poprvé vyhnanci mluví o svém hříchu. Dříve obviňovali své otce (18,2) či samotného Boha (18,19.25).]; 37,11; Iz 49,14 11Řekni jim: Jakože jsem živ, je výrok Panovníka Hospodina, cožpak si přeji smrt ničemy? Vždyť jestliže se ničema odvrátí od své cesty, zůstane naživu. Odvraťte se,#[Třetí Ezechielova výzva k pokání.]; 14,6p; Jl 2,12 odvraťte se od svých zlých cest. Proč byste měli zemřít, dome izraelský?
12Ty pak, lidský synu, řekni synům svého lidu: Spravedlnost spravedlivého jej nevysvobodí v den jeho přestoupení, a pokud jde o ničemnost, ničema kvůli#h.: v … ní neklesne v den, kdy se od ní#h.: své ničemnosti odvrátí. Spravedlivý nebude kvůli#h.: v … ní moci žít v den, kdy zhřeší. 13Když řeknu o spravedlivém: Určitě bude žít, a on by spoléhal na svou spravedlnost, ale provedl by špatnost, žádné jeho spravedlivé#K: sg. činy nebudou připomínány a pro#h.: v … svou špatnost, kterou provedl, pro#h.: v … tu zemře. 14Když dále řeknu o ničemovi: Jistě zemřeš, ale on se odvrátí od svého hříchu a bude konat právo a spravedlnost, 15vrátí zástavu, a pokud ten ničema nahradí#h.: uspokojí lup -- pokud by žil podle ustanovení života, aby nepáchal špatnost -- určitě bude žít,#[“Určitě bude žít” je Boží odpověď na palčivou otázku “jak přežijeme” z v. 10.]; 18,27 nezemře. 16Žádné jeho hříchy,#K: sg kterými zhřešil, mu nebudou připomínány; konal právo a spravedlnost, určitě bude žít. 17Synové tvého lidu říkají: Panovníkova cesta není v pořádku, zatímco sami mají v nepořádku svou cestu. 18Když se spravedlivý odvrátí od své spravedlnosti a bude páchat špatnost, zemře pro ni. 19Když se však ničema odvrátí od své ničemnosti a bude konat právo a spravedlnost, on díky tomu#h.: nim bude žít. 20Vy však říkáte: Panovníkova cesta není v pořádku. Budu vás soudit, každého podle jeho cest, dome izraelský.
Pád Jeruzaléma
21I stalo se v dvanáctém roce našeho vyhnanství, v desátém měsíci, pátého dne toho měsíce,#[Odpovídá 19. lednu 585 př. Kr. Jeruzalém byl zničen v srpnu 586 př. Kr. – viz 2Kr 25,8. Onen muž tedy přinesl Ezechielovi zprávu asi po půl roce. Tím se potvrdila Ezechielova proroctví. V knize nyní nastává zlom a následující pasáže jsou již méně proroctvími a více pastýřskou útěchou.] že ke mně přišel uprchlík z Jeruzaléma se slovy: Město bylo vybito. 22Hospodinova ruka na mně spočinula#1,3p; 3,14.22; 8,1; 37,1; 40,1 večer, předtím než přišel ten uprchlík, a má ústa se otevřela, než ke mně ráno přišel. Má ústa byla uvolněna a nebyl jsem již němý.
Judští pozůstalci
23I stalo se ke mně Hospodinovo slovo: 24Lidský synu, obyvatelé těchto trosek#[Ti, kteří nebyli v r. 586 odvedeni z Jeruzaléma do vyhnanství (Jr 40,7).] na izraelské půdě říkají: Abraham byl jediný a obsadil zemi. Nás je mnoho, nám byla dána země do vlastnictví.
25Proto jim řekni: Toto praví Panovník Hospodin: Myslíte si, že budete jíst maso s#h.: na … krví, budete pozvedat oči ke svým bůžkům, budete prolévat krev a přitom obsadíte zemi? 26Spoléhali jste se na svůj meč,#h.: Stáli jste na svém meči; srv. Gn 27,40; Mi 2,1n páchali jste ohavnost, znečistili jste každý ženu svého bližního a chcete obsadit zemi?
27Takto k nim promluvíš: Toto praví Panovník Hospodin: Jakože jsem živ, určitě ti, kteří jsou v troskách, padnou mečem, kdo je na povrchu pole, toho jsem vydal zvěři, aby ho sežrala, a ti kdo jsou v pevnostech a v jeskyních, zemřou na mor. 28Zemi pak proměním ve spoušť a zpustošenou krajinu, bude odklizena její mocná pýcha. Izraelské hory budou zpustošeny tak, že jimi nikdo nebude procházet. 29I poznají, že já jsem Hospodin, až proměním zemi ve spoušť a zpustošenou krajinu kvůli všem jejich ohavnostem, které spáchali.
30A pokud jde o tebe, lidský synu,#[Verše 30–33 jsou slova určená Ezechielovi osobně – je to Boží útěcha pro něj.] synové tvého lidu se proti tobě domlouvají u zdí a ve vchodech domů. Jeden mluví s druhým, každý se svým bratrem slovy: Pojďte přece a poslechněte, jaké slovo to vychází od Hospodina. 31Přijdou k tobě jako sejití lidu a posadí se před tebou jako můj lid, budou poslouchat tvá slova, ale nebudou podle nich jednat. Oni totiž provozují vášnivou lásku svými ústy, jejich srdce však jde za jejich nekalým ziskem. 32Hle, ty jsi pro ně jako píseň vášnivé lásky, krásného zvuku a dobře hraješ;#[Není vyloučeno, že Ezechiel svá proroctví zpíval (srv. 2Kr 3,15 a Iz 5,1), ale pravděpodobně jde jen o metaforu.] budou poslouchat tvá slova, ale jednat podle nich nebudou. 33Až to přijde -- a právě to přichází -- poznají, že uprostřed nich byl prorok.

Český studijní překlad, Copyright © 2009, Nadační fond překladu Bible. Použito s povolením. Nedistribuovat.

Learn More About Český studijní překlad