Efeským 3
CSP
3
Pavlova služba pohanům
1Z toho důvodu já, Pavel, vězeň Krista Ježíše pro vás pohany#ř.: národy /ům -- 2pokud#n.: jsem vězeň … pohany. Pokud … (Lépe je však pokládat vv. 2–21 za vsuvku, v níž Pavel opodstatňuje svoji prosbu.) jste vskutku slyšeli o správě Boží milosti, jež mi pro vás byla dána, 3[že] mi bylo ve zjevení oznámeno tajemství, jak jsem o něm předem#n.: výše krátce napsal. 4Z toho můžete při čtení poznat, že rozumím tajemství#ř.: mé porozumění (L 2,47p) v tajemství Kristovu, 5které v jiných pokoleních#n.: generacích nebylo lidem#ř.: synům lidí oznámeno tak, jak to nyní bylo Duchem#ř.: v Duchu zjeveno jeho svatým apoštolům a prorokům, 6že totiž pohané#ř.: národy /ům jsou spoludědicové a údy téhož těla a spoluúčastníci toho zaslíbení v Kristu Ježíši skrze evangelium, 7jehož služebníkem jsem se stal#n.: jsem byl učiněn podle daru Boží milosti, která mi byla dána#Ř 12,3; var.: který mi byl dán v souladu s působením#ř.: podle působení jeho moci. 8Mně, nejmenšímu ze všech svatých, byla dána tato milost, abych zvěstoval pohanům#ř.: národy /ům Kristovo nevystižitelné bohatství 9a objasnil#ř.: osvětlil; srv. 2K 4,6 [všem], jaká je správa toho tajemství od věků ukrytého v Bohu, jenž všechno stvořil.#var.: + skrze Ježíše Krista 10Skrze církev se tak nyní má stát známou vládám a autoritám v nebesích přerozmanitá Boží moudrost, 11podle odvěkého úmyslu, který#n.: věčného předsevzetí, které uskutečnil v Kristu Ježíši, našem Pánu. 12V něm smíme otevřeně#ř.: v němž máme otevřenost / smělost (… a přístup) a s#ř.: v … důvěrou skrze jeho víru#n.: jeho věrnost; n.: víru v něho přistupovat k Bohu. 13Proto žádám,#n.: prosím abyste neklesali na mysli#n.: neochabovali; L 18,1p kvůli#ř.: v … mým soužením pro vás, neboť to je vaše sláva.
Druhá Pavlova modlitba za Efeské
14Z toho důvodu klekám na#ř.: ohýbám svá kolena před Otcem [našeho Pána Ježíše Krista], 15po němž má své jméno každá rodina v nebesích i na zemi, 16aby vás podle bohatství své slávy posílil mocí#ř.: vám dal … být posilněni mocí skrze svého Ducha na vnitřním člověku, 17aby Kristus skrze víru přebýval#n.: se usadil (ř. aorist) ve vašich srdcích a abyste byli zakořeněni a založeni#n.: mající dobrý základ; Ko 1,23 v lásce, 18a tak abyste byli se všemi svatými schopni pochopit, jaká to šíře a délka a výše a hloubka, 19a poznat Kristovu lásku, která převyšuje poznání, a tak byli naplněni do vší plnosti Boží.
20Tomu pak, kdo je mocen podle síly,#n.: moci; 1,19; Ko 1,29 kterou působí v nás, učinit daleko více nade všechno, co žádáme nebo co si můžeme pomyslet, 21jemu buď sláva v církvi a v Kristu Ježíši po všecka pokolení věčnosti#n.: věku věků! Amen.

Český studijní překlad, Copyright © 2009, Nadační fond překladu Bible. Použito s povolením. Nedistribuovat.

Learn More About Český studijní překlad