Deuteronomium 7
CSP

Deuteronomium 7

7
Vyhnání pohanských národů
1Až tě Hospodin, tvůj Bůh, přivede do země, do které jdeš, abys ji obsadil, a vyžene před tebou početné národy, Chetejce,#[Střediskem jejich moci byla pův. Anatolie (dnešní střední Turecko). V období 1550–1200 př. Kr. byli na vrcholu moci, vytvářeli blízké i vzdálené kolonie. V době dobytí Kenaanu Izraelci (1400 – 1350 př. Kr.) zde byly zbytky Chetejců]; [dle Gn 10,15–19 jsou všechny uvedené národy kromě Perizejců potomky Kenaana]; 20,17; Ex 3,8; 33,2; Nu 13,29; Joz 3,10; 11,3; Sd 3,5; 1Kr 9,20; Sk 13,19 Girgašejce,#[národ neznámý mimo StS; Neh 9,8] Emorejce,#[akkad. amurru, pův. z oblasti kolem horního Eufratu; někdy kolem r. 2200 př. Kr. migrovali do Kenaanu] Kenaance,#[kam až sahají zaznamenané dějiny (cca 3000 př. Kr.) – původní obyvatelé země] Perizejce,#[prav. podskupina Kenaanců (srv. Gn 13,7; 34,30)] Chivejce#[bývají dávani do souvislosti s Arkejci (Gn 10,17) či Chorejci (Dt 2,12)] a Jebúsejce,#[obývali hornatou krajinu kolem Jeruzaléma (Nu 13,29; Joz 15,63; Sd 1,21; 2S 5,6)] sedm národů početnějších a mocnějších nežli ty, 2až ti#h.: před tebou; 2,31 je Hospodin, tvůj Bůh, vydá a pobiješ je, zcela je zasvěť zkáze. Neuzavírej s nimi smlouvu a neslituj se nad nimi. 3Nespřízňuj se s nimi, nedávej svou dceru jeho synu#n : neprovdávej své dcery za jejich syny; ::Sd 3,6 a neber jeho dceru pro svého syna. 4Jinak odvrátí tvého syna ode mě,#Nu 14,43; Joz 22,16–29; 1S 12,20; 1Kr 9,6; n.: od následování mě; srv. Neh 4,17 budou#(tj. synové – bráno jako kolektivum) sloužit jiným bohům, Hospodinův hněv vzplane proti vám a rychle tě vyhladí. 5Naopak jim proveďte toto: Jejich oltáře strhněte, jejich posvátné sloupy roztřískejte, jejich posvátné kůly pokácejte a jejich tesané modly spalte ohněm. 6Vždyť ty jsi svatým lidem Hospodinu, svému Bohu; tebe Hospodin, tvůj Bůh, vyvolil ze všech národů, které jsou na povrchu země, abys byl jeho lidem, jeho vlastnictvím.#n : nejvíce ceněným lidem; 14,2; 26,18; Ex 19,5; Ž 135,4
7Ne proto, že byste byli početnější nežli všechny národy, k vám Hospodin přilnul#n.: se pro vás rozhodl / si vás zamiloval; srv. Gn 34,8; Ž 91,14; Dt 4,37p; 10,15 a vyvolil vás -- vždyť vás bylo nejméně ze všech národů -- 8ale ze své#h.: Hospodinovy lásky k vám#h.: (milování) vás; srv. 1S 20,17! a aby zachoval přísahu, kterou přísahal vašim otcům, vás Hospodin vyvedl mocnou rukou a vykoupil tě z domu otroctví,#5,6p z ruky faraona, egyptského krále. 9Věz, že Hospodin, tvůj Bůh, je Bůh, Bůh věrný, který zachovává smlouvu a milosrdenství#n.: věrnost; 5,10!; 1 Kr 8,23; Neh 1,5 tisícům generací těch, kdo ho milují a zachovávají jeho příkazy, 10a odplácí tomu, kdo ho nenávidí,#5,9p do jeho tváře#zřejmě vyjadřuje ne zcela jasný idiom – jemu osobně (nikoliv kolektivně); hned; …?; a vyhubí jej.#h.: aby ho vyhubil Neopozdí#Iz 46,13; Abk 2,3; n.: nebude váhat; Dt 23,22 se vůči tomu, kdo ho nenávidí, do jeho tváře#zřejmě vyjadřuje ne zcela jasný idiom – jemu osobně (nikoliv kolektivně); hned; …?; mu odplatí. 11Zachovávej příkazy, ustanovení a nařízení, která ti dnes přikazuji, a plň je.#h.: aby je činil; 6,25; 8,1; Ž 103,18
12Za#h.: I se stane, že za to; n.: Když budete; srv. ::2S 12,6.10 to, že budete poslouchat tato nařízení, zachovávat je a plnit, Hospodin, tvůj Bůh, ti#n.: pro tebe; s tebou bude zachovávat smlouvu a milosrdenství, jak přísahal tvým otcům. 13Bude tě milovat, žehnat ti a rozmnoží tě. Požehná plodu#[další použití výrazu ovoce / plod v tomto smyslu ( dítě / potomek) srv. 28,4; Gn 30,2; Ž 21,11; 127,3; Iz 13,18; Pl 2,20; Mi 6,7] tvého lůna i plodu tvé země, tvému obilí, tvému novému vínu, tvému oleji,#[obvyklý souhrn výtěžku pole, vinice a olivového háje; 11,14; 12,17; 14,23; 18,4; 28,51; Nu 18,12; 2Kr 18,32; Neh 5,11; Jr 31,12; Oz 2,10; Jl 2,19] vrhu tvého dobytka i přírůstku tvého stáda v zemi, o které přísahal tvým otcům, že ti ji dá. 14Požehnaný budeš nade všechny národy. Nebude neplodný či neplodná u tebe#h.: v tobě; n : mezi vámi ani u tvého dobytka. 15Hospodin od tebe odvrátí každou nemoc. Žádnou ze zlých chorob Egypta, které jsi poznal, nevloží na tebe,#(tak dle masoretského členění v.); n.: a všechny zlé choroby … Nevloží je na tebe, … ale dá#n : vloží / uvede; srv. 30,7; 2S 24,15 je na všechny, kdo tě nenávidí. 16Pohlť všechny národy, které ti Hospodin, tvůj Bůh, dává. se nad nimi tvé oko neslituje. Nesluž jejich bohům, nebo to pro tebe bude léčkou.
17Kdyby sis řekl ve svém srdci:#n : pomyslel; 8,17; Ž 4,5p Tyto národy jsou početnější nežli já. Jak bych si je mohl podrobit? 18Neboj se jich. Stále pamatuj na to, co Hospodin, tvůj Bůh, učinil faraonovi a celému Egyptu. 19Ty velké zkoušky, které viděly tvé oči, znamení a divy, mocnou ruku a vztaženou paži, kterou tě Hospodin, tvůj Bůh, vyvedl. Tak Hospodin, tvůj Bůh, učiní všem národům, jichž se bojíš. 20Hospodin, tvůj Bůh, na ně pošle dokonce i děs,#n.: sršně / kožní nemoc; Ex 23,28; Joz 24,12; dokud nevyhynou ti, kteří zůstali a skryli se před tebou. 21Neměj z nich strach, neboť Hospodin, tvůj Bůh, je ve tvém středu, Bůh velký a hrozný.#n : obávaný / budící bázeň; 10,17; Neh 1,5; Ž 89,8; srv. Mal 3,23
22Hospodin, tvůj Bůh, vyžene tyto národy před tebou kousek po kousku.#n : pozvolna Nemůžeš s nimi skoncovat rychle,#n.: ukvapeně jinak by se proti tobě rozmnožila polní zvěř. 23Hospodin, tvůj Bůh, ti#h.: před tebou je vydá, uvrhne je do velkého zmatku, až budou vyhlazeni. 24Vydá do tvé ruky jejich krále, odstraníš jejich jméno zpod nebes. Nikdo se proti tobě nepostaví, dokud je nevyhladíš. 25Tesané modly jejich bohů spalte ohněm. Nedychti po stříbru a zlatu, které je na nich, a neber si ho, jinak se na něj chytíš.#n.: si ho nastražíš jako past Je to ohavností pro Hospodina, tvého Boha. 26Nevnášej do svého domu žádnou ohavnost, ať se nedostaneš pod klatbu jako ona. Naprosto si to oškliv a zcela tím opovrhuj, vždyť je to pod klatbou.#n.: na tom uvalena klatba; Joz 7,1; 1S 15,21

Český studijní překlad, Copyright © 2009, Nadační fond překladu Bible. Použito s povolením. Nedistribuovat.

Learn More About Český studijní překlad