Koloským 3
CSP

Koloským 3

3
S Kristem jste vstali k novému životu
1Jestliže jste tedy s Kristem vstali,#ř.: byli probuzeni; 2,12 usilujte#n.: hledejte …; L 12,31 o to, co je nahoře, kde Kristus sedí na Boží pravici. 2Myslete na to, co je nahoře, ne na to, co je na zemi. 3Neboť jste zemřeli a váš život je ukryt s Kristem v Bohu. 4A když se ukáže Kristus, váš#var.: náš život, tehdy i vy se s ním ukážete ve slávě.
5Umrtvěte tedy [své] údy, které jsou na zemi: smilstvo, nečistotu, vášeň, zlou žádost a lakomství, které je modloslužbou. 6Pro tyto věci#ř.: pro něž přichází Boží hněv [na syny neposlušnosti]. 7I vy jste tak kdysi jednali,#ř.: v nich kdysi chodili když jste v nich žili. 8Ale nyní odložte to všechno: hněv, vztek, špatnost, rouhání#n.: nactiutrhání a nemístné řeči#HL; n.: hanebné / neslušné řeči; 4,6v; Ef 5,12 ze svých úst. 9Nelžete jedni druhým, když jste svlékli toho starého člověka s jeho skutky 10a oblékli toho nového, který se obnovuje k pravému poznání podle obrazu#n.: aby v něm bylo možno opravdu poznat obraz …; Gn 1,26 toho, který ho stvořil. 11Potom tu není Řek a Žid, obřízka a neobřízka, barbar, Skytha,#HL; [byli známi svou hrubostí a považováni za o trochu lepší nežli divoká zvěř; pův. pocházeli z dnešního J Ruska] otrok a svobodný, ale všechno a ve všem Kristus.
12Oblečte se tedy jako vyvolení Boží, svatí a milovaní, v slitovný soucit,#ř.: vnitřnosti slitování; Fp 2,1 dobrotu, pokoru, vlídnost#n.: mírnost a trpělivost. 13Snášejte#Ef 4,2; ř.: snášejíce … a odpouštějíce … se navzájem a odpouštějte si, máli kdo něco#ř.: stížnost; HL proti druhému. Jako Pán#var.: Kristus odpustil vám, odpusťte i vy. 14A nad to všechno mějte lásku, která je poutem dokonalosti. 15Pokoj Kristův#var.: Boží ať rozhoduje#n.: vládne; HL; ř. pův.: uděluje ceny (Fp 3,14) v zápasech ve vašich srdcích; k němu jste byli také povoláni v jednom těle. A buďte vděčni. 16Slovo Kristovo ať ve vás bohatě přebývá. Ve vší moudrosti se navzájem vyučujte a napomínejte a s vděčností#ř.: v milosti zpívejte Bohu#var.: Pánu ve svých srdcích#n.: srdcem chvalozpěvy, oslavné zpěvy a duchovní písně. 17A všechno, cokoli činíte slovem nebo skutkem, čiňte ve jménu Pána Ježíše a skrze něho děkujte Bohu [a] Otci.
Pravidla vzájemného soužití
18Ženy, podřizujte se svým mužům, jak se sluší v Pánu. 19Muži, milujte své ženy a nebuďte k nim příkří.#n.: nerozhořčujte se na ně
20Děti, poslouchejte své rodiče ve všem, neboť to je milé v Pánu.#n.: Pánu 21Otcové, nedrážděte své děti, aby nemalomyslněly.
22Otroci, poslouchejte ve všem pozemské#ř.: podle těla pány, ne jen naoko, jako ti, kdo se chtějí zalíbit lidem, ale v upřímnosti srdce, bojíce se Pána.#var.: Boha 23Cokoli děláte, dělejte z duše jako Pánu, a ne lidem. 24Vždyť víte, že od Pána dostanete za odměnu dědictví. Pánu Kristu služte!#n.: sloužíte. ; 1K 7,22 25Neboť kdo činí zlé,#n.: ubližuje dostane zpět to, co zlého učinil. Bůh nikomu nestraní.#ř.: a není přijímání osob [u Boha]; Ř 2,11!

Český studijní překlad, Copyright © 2009, Nadační fond překladu Bible. Použito s povolením. Nedistribuovat.

Learn More About Český studijní překlad