Koloským 1
CSP

Koloským 1

1
Pozdrav a vděčnost Bohu za Koloské
1Pavel, z Boží vůle apoštol Krista Ježíše, a bratr Timoteus#2K 1,1 2svatým a věrným#n.: věřícím; Sk 2,44! bratřím v Kristu v Kolosách:#[Kdysi významné město v Malé Asii (Sk 2,9p) na velké obchodní cestě vedoucí z Efesu k řece Eufratu; za doby Pavlovy již pouze druhořadé město zastíněné sousedními Laodicejí (2,1; Zj 3,14) a Hierapolí (4,13).] Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho [a Pána Ježíše Krista].
3Vždy, když se#n.: Stále se (… a děkujeme) za vás modlíme, děkujeme Bohu [a] Otci našeho Pána Ježíše Krista -- 4neboť jsme slyšeli o vaší víře#n.: věrnosti v Kristu Ježíši a o lásce, kterou máte ke všem svatým -- 5pro naději, která je pro vás uložena v nebesích. O ní jste slyšeli již dříve ve slovu pravdy -- evangeliu, 6jež k vám přišlo. A jako na celém světě přináší ovoce a roste, tak je tomu i mezi vámi od toho dne, kdy jste je uslyšeli a poznali Boží milost v pravdě 7tak, jak jste se naučili od Epafry,#4,12; Fm 1,23; kratší tvar jména Epafroditus (tento ovšem není totožný s E. z Fp 2,25) našeho milovaného spoluotroka, jenž je věrný služebník Kristův pro vás.#var.: nás 8On nám také pověděl o vaší lásce v Duchu.
Sláva Krista a jeho díla
9Proto i my, od toho dne, kdy jsme to uslyšeli, nepřestáváme se za vás modlit a vyprošovat, abyste byli naplněni poznáním jeho vůle ve veškeré moudrosti a duchovním pochopení, 10abyste vedli život hodný#ř.: chodili hodně; 2,6; Ef 4,1! Pána a ve všem se mu líbili,#ř.: k veškerému zalíbení; Ř 8,8p; Ef 5,10 abyste nesli ovoce v každém dobrém skutku a rostli v#var.: k poznání Boha 11a abyste byli posilováni každou mocí podle síly jeho slávy k veškeré vytrvalosti a trpělivosti, s radostí 12vzdávajíce#n.: s radostí, vzdávajíce … díky [Bohu] [a] Otci, který nás#var.: vás učinil způsobilými k účasti na podílu#Sk 26,18; n.: losu svatých ve světle. 13On#ř.: jenž nás vysvobodil z pravomoci temnoty a přenesl do království Syna své lásky,#tzn. svého milovaného Syna; Ef 1,6 14v němž máme [skrze jeho krev] vykoupení, odpuštění hříchů. 15On#ř.: jenž je obraz#ř. eikón; srv. ikona; 2K 4,4 neviditelného Boha, prvorozený všeho stvoření,#n.: nade vším stvořením; (V bibl. pojetí prvoroz. nepatří k rodině, nýbrž Bohu.) 16neboť v něm bylo stvořeno všechno na#ř.: v nebesích i na zemi, věci viditelné i neviditelné, ať trůny nebo panstva, vlády nebo autority; všechno je stvořeno skrze něho a pro něho. 17On je přede vším a všechno v něm spočívá.#n.: drží pohromadě; n.: spolu stojí 18A on je hlavou těla, církve. On#ř.: jenž je počátek, prvorozený z mrtvých, aby on sám zaujal ve všem první místo,#ř.: se stal majícím (/ tím, kdo má) … prvenství 19neboť se Otci zalíbilo, aby v něm přebývala veškerá plnost 20a aby skrze něho smířil všechno se sebou a způsobil pokoj skrze krev jeho kříže -- aby [skrze něho] smířil vše#ř.: ty věci jak na zemi, tak v nebesích.
21I vás, kteří jste kdysi byli odcizeni a myslí nepřátelští ve zlých skutcích, 22nyní smířil ve svém lidském těle#ř.: v těle svého masa skrze [svou] smrt, aby vás před sebou postavil svaté, bez poskvrny a bez úhony, 23zůstáváteli vskutku na víře založeni#n.: stojící na dobrém základě; Ef 3,17 a v ní pevni a nevzdálíteli#n.: nepohneteli se se od naděje evangelia, které jste slyšeli, které bylo hlásáno v celém stvoření pod nebem a kterého jsem se já, Pavel, stal služebníkem.
Pavlova služba pro církev
24Nyní se raduji v utrpeních pro vás a ve svém těle doplňuji, co zbývá ze soužení Kristových pro jeho tělo, jímž jest církev. 25Jejím služebníkem jsem se stal podle Boží správy, která mi pro vás byla svěřena,#ř.: dána abych naplnil slovo Boží -- 26to tajemství, které bylo od věků a od prvních pokolení ukryté, nyní však bylo zjeveno jeho svatým, 27kterým Bůh toužil oznámit, jaké je bohatství slávy tohoto tajemství mezi pohany:#ř.: národy tím tajemstvím je Kristus ve vás, naděje slávy. 28Jeho my zvěstujeme napomínajíce každého člověka a vyučujíce každého člověka ve vší moudrosti, abychom každého#ř.: + člověka postavili dokonalého v Kristu. 29Proto také usilovně pracuji a zápasím v souladu s#ř.: podle jeho působením, které je ve mně mocné.#ř.: ve mně mocně (/ v moci) působí

Český studijní překlad, Copyright © 2009, Nadační fond překladu Bible. Použito s povolením. Nedistribuovat.

Learn More About Český studijní překlad