2 Tesalonickým 2
CSP

2 Tesalonickým 2

2
Člověk bezzákonnosti
1Pokud jde o příchod našeho Pána Ježíše Krista a naše shromáždění k němu, žádáme vás, bratři, 2abyste se nenechali snadno#ř.: rychle / ukvapeně otřást ve svém poznání ani vylekat buď skrze ducha, nebo skrze slovo nebo skrze dopis, vydávaný za náš, jako by den Pánův#var.: Kristův již nastal. 3Ať vás nikdo žádným způsobem nesvede, protože nenastane, dokud napřed nepřijde odpadnutí#ř.: to odpadnutí (od víry v Krista – srv. Mt 24,5.12) a nebude zjeven ten člověk bezzákonnosti,#var.: hříchu; v. 8; Zj 13,5nn syn záhuby, 4který se staví na odpor proti všemu a pyšně se pozvedá nade všecko, čemu se říká Bůh nebo co se uctívá, takže sám usedne [jako Bůh] do Boží svatyně a bude se vydávat za Boha#ř.: ukazovat, že je Bůh. 5Nevzpomínáte si, že jsem vám toto říkal, ještě když jsem byl u vás? 6Také víte, co ho nyní zdržuje, aby byl zjeven ve svůj čas. 7Neboť tajemství této bezzákonnosti již působí; jen čeká, dokud ten, kdo je nyní zdržuje, nebude z prostředku vzat.#n.: nezmizí z cesty / ze scény 8A potom bude zjeven ten Bezzákonný, kterého Pán Ježíš#var.: - odstraní dechem#n.: duchem svých úst a zahladí jej i jeho skutky jasným zjevením svého příchodu.#n.: své přítomnosti 9Příchod Bezzákonného#ř.: jeho příchod je podle působení Satana se#ř.: ve vší mocí, znameními a lživými zázraky 10a s#ř.: ve veškerým klamem nepravosti pro ty, kteří hynou, protože nepřijali lásku k pravdě,#ř.: lásku pravdy; srv. 1J 2,15p aby byli zachráněni. 11Proto na ně Bůh posílá#var.: pošle mocné působení bludu, aby uvěřili lži 12a aby všichni, kdo neuvěřili pravdě, ale nalezli zalíbení v nepravosti, byli tak odsouzeni.
Vybráni k záchraně
13My pak jsme zavázáni, bratři Pánem milovaní, stále za vás vzdávat díky Bohu, že si vás vybral jako prvotinu#var.: od počátku; 1K 16,15 k záchraně v posvěcení ducha a víře v pravdu.#ř.: víře pravdy 14K tomu vás [i] povolal skrze naše evangelium, abyste získali slávu našeho Pána Ježíše Krista. 15Proto tedy, bratři, stůjte pevně a držte učení, která jsme vám předali#ř.: "předání / tradici" (3,6; Mk 7,3nn; Ko 2,8; pl. – srv. 1K 11,2) a kterým jste byli vyučeni, ať už slovem nebo dopisem. 16Sám náš Pán Ježíš Kristus a Bůh, náš Otec,#var.: náš Bůh a Otec; (srv. k. 1,1) který si nás zamiloval a v milosti nám daroval věčné potěšení a dobrou naději, 17nechť vaše srdce povzbudí#(ř. výraz od stejného základu jako u “potěšení” – v. 16); 1Te 3,2 a upevní v každém dobrém skutku i slovu.

Český studijní překlad, Copyright © 2009, Nadační fond překladu Bible. Použito s povolením. Nedistribuovat.

Learn More About Český studijní překlad