1 Jan 4
CSP

1 Jan 4

4
Rozeznávejme Ducha pravdy a ducha bludu
1Milovaní, nevěřte každému duchu, ale zkoumejte duchy, jsouli z Boha; neboť do světa vyšlo mnoho falešných proroků. 2Podle toho poznávejte#n.: poznáváte Ducha Božího: Každý duch, který vyznává Ježíše Krista, jenž přišel v těle,#2J 1,7; J 1,14; 1Tm 3,16; [to vylučovalo gnostiky, zvl. Kérintha, který učil, že božství přišlo na člověka Ježíše při jeho křtu a opustilo jej na kříži, takže zemřel pouze Ježíš člověk] je z Boha. 3A žádný duch, který nevyznává Ježíše [Krista, jenž přišel v těle], není z Boha. To je ten duch Antikrista, o němž jste slyšeli, že přichází, a který již nyní je ve světě. 4Vy, dítky,jste z Boha a přemohli jste je, neboť ten, který je ve vás, je větší než ten, který je ve světě. 5Oni jsou ze světa, proto mluví věci ze světa a svět jim naslouchá. 6My jsme z Boha; kdo zná Boha, naslouchá nám, kdo není z Boha, nenaslouchá nám. Podle toho poznáváme Ducha pravdy a ducha bludu.
Bůh je láska
7Milovaní, milujme se navzájem, neboť láska je z Boha, a každý, kdo miluje, se z Boha narodil a Boha zná. 8Kdo nemiluje, nepoznal Boha, protože Bůh je láska. 9V tom se ukázala Boží láska k nám,#n.: byla na (ř.: v – srv. J 9,3) nás ukázána Boží láska že Bůh na svět poslal svého Syna, toho jediného, abychom skrze něho měli život. 10V tom je láska: ne že my jsme si zamilovali Boha, ale že on miloval#ř. aorist jako v J 3,16; stejně ve v. 11 a 19 nás a poslal svého Syna jako oběť smíření za naše hříchy. 11Milovaní, jestliže Bůh takto miloval nás, i my se máme navzájem milovat. 12Boha nikdo nikdy neviděl. Jestliže se milujeme navzájem, Bůh v nás zůstává a jeho láska v nás dosáhla svého cíle.#n.: je dokonalá; 2,5
13Že zůstáváme v něm a on v nás, poznáváme podle toho,#ř.: v tom že nám dal ze svého Ducha. 14A my jsme viděli a dosvědčujeme, že Otec poslal Syna, Zachránce světa. 15Kdo by vyznal, že Ježíš je Syn Boží, v tom zůstává Bůh a on v Bohu. 16A my jsme uvěřili a poznali lásku, kterou Bůh má k#n.: v nás / mezi námi (srv. Ř 5,5); ř. en hémin nám.
Bůh je láska, a kdo zůstává v lásce,#ř.: v té lásce zůstává v Bohu a Bůh v něm. 17V tom dosáhla láska při nás cíle,#n.: je u nás láska dokonalá že máme naprostou důvěru pro den#ř.: ve dni soudu, neboť jaký je on, takoví jsme i my v tomto světě. 18V lásce není strach, ale dokonalá láska strach zahání; vždyť strach působí muka,#n.: souvisí s trestem; ř.: má trest / mučení; Mt 25,46 a kdo se bojí, nedošel dokonalosti v lásce. 19My milujeme, neboť on první miloval nás. 20Řekneli někdo: "Miluji Boha," a přitom nenávidísvého bratra, je lhář. Vždyť kdo nemiluje svého bratra, kterého viděl, nemůže#var.: jak může … ? milovat Boha, kterého neviděl. 21A toto přikázání máme od něho, aby ten, kdo miluje Boha, miloval také svého bratra.

Český studijní překlad, Copyright © 2009, Nadační fond překladu Bible. Použito s povolením. Nedistribuovat.

Learn More About Český studijní překlad