1 Korintským 15
CSP

1 Korintským 15

15
Kristus zemřel a byl vzkříšen
1Připomínám#ř.: Oznamuji; Ga 1,11 vám, bratři, evangelium, které jsem vám zvěstoval, které jste přijali, v němž stojíte 2a skrze něž jste i zachraňováni,#n.: se i zachraňujete držíteli se ho tak, jak#ř.: jakým slovem jsem vám je zvěstoval -- ledaže byste uvěřili nadarmo. 3Předal jsem vám především to, co jsem také sám přijal, že Kristus zemřel za naše hříchy podle Písem, 4byl pohřben a třetího dne byl vzkříšen#n.: probuzen; Mt 16,21 podle Písem, 5zjevil se Kéfovi a potom Dvanácti. 6Dále se zjevil více než pěti stům bratří najednou; většina z nich doposud žije,#ř.: zůstává někteří však již zemřeli.#ř.: usnuli; 7,39 7Potom se zjevil Jakubovi a potom všem apoštolům. 8Naposledy ze všech, jako nedochůdčeti, zjevil se také mně. 9Neboť já jsem nejmenší z apoštolů; nejsem hoden nazývat se#n.: být nazýván apoštolem, protože jsem pronásledoval Boží církev. 10Boží milostí jsem to, co jsem. A jeho milost, kterou mi prokázal, nebyla marná, vždyť jsem usilovně pracoval více než všichni ostatní#ř.: oni (tj. apoštolové) -- nikoli já, nýbrž Boží milost, [která] byla se mnou. 11 tedy já, nebo oni -- takto hlásáme a tak jste uvěřili.
Vzkříšení mrtvých
12Když se tedy hlásá o Kristu, že vstal#ř.: (ne)byl probuzen z mrtvých, jak to, že někteří mezi vámi říkají, že není vzkříšení#ř.: vstání mrtvých? 13Neníli vzkříšení#ř.: vstání mrtvých, pak nevstal#ř.: (ne)byl probuzen ani Kristus. 14Jestliže však Kristus nevstal#ř.: (ne)byl probuzen z mrtvých, pak je naše zvěstování prázdné,#n.: marné; vv. 10.17v prázdná je i vaše#var.: naše víra 15a my jsme se také stali#ř.: jsme také nalézáni falešnými Božími svědky -- vždyť jsme vydali svědectví o#ř.: proti Bohu, že probudil k životu Krista, on ho však neprobudil, jestliže totiž mrtví nevstávají.#ř.: nejsou probouzeni 16Neboť jestliže mrtví nevstávají,#ř.: nejsou probouzeni není vzkříšen#ř.: (ne)byl probuzen ani Kristus. 17Neníli však Kristus vzkříšen,#ř.: (ne)byl probuzen je vaše víra marná,#n.: bez užitku; Jk 1,26; 1Pt 1,18 ještě jste ve svých hříších. 18Pak tedy zahynuli i ti, kteří v Kristu zemřeli.#ř.: usnuli; 7,39 19Mámeli naději v Kristu jen v tomto životě, jsme nejubožejší ze všech#ř.: ubožejší všech lidí.
20Avšak Kristus vstal#n.: byl probuzen z mrtvých, prvotina těch, kdo zemřeli.#ř.: usnuli; 7,39 21Když tedy přišla skrze člověka smrt, přišlo skrze člověka také vzkříšení#ř.: vstání mrtvých. 22Jako v Adamovi všichni umírají, tak také v Kristu budou všichni obživeni. 23Každý však ve svém pořadí:#n.: oddíle / skupině jako prvotina Kristus, potom při jeho příchodu ti, kdo jsou Kristovi, 24potom bude konec, až Kristus odevzdá království Bohu a Otci a zruší každou vládu, každou vrchnost i moc. 25Neboť on musí kralovat, dokud nepoloží všechny nepřátele pod jeho nohy. 26Jako poslední nepřítel bude zahlazena smrt. 27Neboť "všechno podřídil pod jeho nohy." Když však řekl, že je všechno podřízeno, je zřejmé, že všechno kromě toho, kdo mu všechno podřídil. 28A až mu podřídí všechno, pak i sám Syn se podřídí tomu, jenž mu podřídil všechno, aby byl Bůh všechno ve všem.
29Co potom budou dělat ti, kteří se dávají křtít za#n.: kvůli … mrtvé? Jestliže mrtví vůbec nevstávají, proč se za#n.: kvůli …#var.: mrtvé dávají křtít? 30A proč i my se v každou hodinu vydáváme do nebezpečí? 31Denně umírám -- jakože [vy, bratři,] jste moje chlouba, kterou mám v Kristu Ježíši, našem Pánu. 32Jestliže, po lidsku řečeno,#ř.: podle člověka; 9,8 jsem v Efesu bojoval s šelmami, co mi to prospěje? Jestliže mrtví nevstávají, "jezme a pijme, neboť zítra zemřeme." 33Neklamte se: "Špatné řeči#n.: společenské styky ničí dobré mravy."#ř. dramatik Menandros (4. st. př. Kr.) 34Vystřízlivějte, jak se sluší, a nehřešte. Vždyť někteří z vás nemají ani ponětí o Bohu. Říkám to k vašemu zahanbení.
Vzkříšené tělo
35Někdo však řekne: "Jak vstanou#ř.: vstávají mrtví?" "V jakém těle přijdou?#ř.: přicházejí" 36Pošetilý člověče!#n : Blázne; L 12,20; 2K 12,6; Ef 5,17 To, co zaséváš, neobživne, jestliže to neumře. 37A co zaséváš, není#ř.: nezaséváš to tělo, které má vzniknout, nýbrž holé zrno, například pšeničné nebo nějaké jiné. 38Bůh mu však dává tělo, jak to sám chtěl: každému semeni jeho vlastní tělo. 39Ne každé tělo#n.: maso (v celém v.) stejné, nýbrž jiné je tělo lidské, jiné je tělo dobytka, jiné tělo ptáků a jiné tělo ryb. 40A jsou těla#n.: tělesa nebeská a těla pozemská, ale jiná je sláva nebeských a jiná pozemských. 41Jiná je sláva slunce, jiná je sláva měsíce a jiná je sláva hvězd. Neboť hvězda od hvězdy se liší ve slávě.
42Tak je tomu i při vzkříšení#ř.: vstání mrtvých: Zasévá se v porušitelnosti, vstává#n.: probouzí se (stejně i dále do v. 44) v neporušitelnosti; 43zasévá se v potupě, vstává ve slávě; zasévá se v slabosti, vstává v moci. 44Zasévá se tělo duševní, vstává tělo duchovní. Jeli tělo duševní, je také tělo duchovní. 45Tak je i napsáno: První člověk, Adam, se stal duší živou, poslední Adam Duchem oživujícím. 46Ale ne nejprve duchovní, nýbrž duševní,#n.: přirozené a potom duchovní. 47První člověk je ze země, z prachu,#n.: z hlíny druhý člověk [Pán] z nebe. 48Jaký je ten pozemský,#n.: z hlíny takoví i ti pozemští;#n.: z hlíny a jaký ten nebeský, takoví i ti nebeští. 49A jako jsme nesli podobu#ř.: obraz pozemského,#n.: z hlíny nesme#var.: poneseme také podobu#ř.: obraz nebeskéko.
50Toto vám říkám, bratři, že tělo a krev nemůže být dědicem Božího království ani porušitelné nebude dědicem neporušitelného. 51Hle, říkám vám tajemství: Ne všichni zemřeme,#ř.: usneme; v. 6 ale všichni budeme proměněni, 52naráz,#ř.: v nedělitelném (momentu) v okamžiku, při zvuku poslední polnice. Zazní polnice, a mrtví vstanou#n.: budou probuzeni jako neporušitelní a my budeme proměněni. 53Neboť toto porušitelné tělo musí obléci neporušitelnost a toto smrtelné musí obléci nesmrtelnost. 54Když toto porušitelné tělo oblékne neporušitelnost a toto smrtelné oblékne nesmrtelnost, tehdy se uskuteční slovo, které je napsáno: "Smrt byla pohlcena ve vítězství." 55"Kde je, smrti, tvé vítězství? Kde je, smrti, tvůj osten?#var.: tvůj osten? Kde je, podsvětí (var.: smrti), tvé vítězství?" 56Ostnem smrti je hřích a mocí hříchu je Zákon. 57Budiž dík Bohu, který nám dává vítězství skrze našeho Pána Ježíše Krista. 58Tak tedy, moji milovaní bratři, buďte pevní a nepohnutelní, stále se rozhojňujte v Pánově díle, vědouce, že vaše námaha není v Pánu zbytečná.#n.: marná / prázdná; v.14

Český studijní překlad, Copyright © 2009, Nadační fond překladu Bible. Použito s povolením. Nedistribuovat.


Learn More About Český studijní překlad

Encouraging and challenging you to seek intimacy with God every day.


YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy.