1 Korintským 12
CSP

1 Korintským 12

12
Projevy Ducha
1Co se týká#[zřejmě přechod k odpovědi na jinou otázkou vznesenou v dopise Korintských]; 7,1; 8,1; 16,1 duchovních projevů, bratři, nechci, abyste byli v nevědomosti. 2Víte, že když jste byli pohané, bývali jste neodolatelně vlečeni k němým modlám. 3Proto vám oznamuji, že žádný, kdo mluví v Duchu Božím, neřekne: "Ježíš buď proklet," a nikdo nemůže říci: "Pán Ježíš,"#n : Ježíš je Pán; Ř 10,9 jedině v Duchu svatém.
4Jsou rozdíly v darech milosti,#n.: Jsou různá rozdělení darů milosti (ř.: charismat); Ř 12,16 ale tentýž Duch; 5jsou rozdíly v službách,#n.: různá rozdělení služeb ale tentýž Pán; 6a jsou rozdíly v#n.: různá rozdělení působení, ale tentýž Bůh, který působí všechno#n.: je všechny ve všech. 7Každému je dáván projev Ducha ke společnému prospěchu.#7,35; 10,23; n.: užitku; 2K 8,10; 12,1; He 12,10 8Neboť jednomu je skrze Ducha dáváno slovo moudrosti, jinému podle téhož Ducha slovo poznání; 9dalšímu víra v témž Duchu, jinému dary uzdravování v témž Duchu; 10jinému působení mocných činů,#ř.: mocí (pl.); Sk 19,11; Ga 3,5 jinému proroctví, jinému rozlišování duchů, dalšímu druhy jazyků, jinému pak výklad jazyků. 11Avšak to všechno působí jeden a týž Duch, který rozděluje každému jednotlivě, jak sám chce.
Jedno tělo, mnohé údy
12Neboť jako tělo je jedno, ač má mnoho údů, a všechny údy [jednoho] těla, ačkoli je jich mnoho, jsou jedno tělo, tak i Kristus. 13Neboť v jednom Duchu jsme my všichni byli pokřtěni v jedno tělo, ať Židé nebo Řekové, ať otroci nebo svobodní, a všichni jsme z jednoho Ducha dostali napít. 14Vždyť také tělo není jeden úd, nýbrž mnoho údů. 15Kdyby noha řekla: "Protože nejsem ruka, nepatřím k tělu#n.: nejsem (/ není …) částí těla (ř.: z těla); stejně ve v. 16", nepatří snad proto k tomu tělu?#n.: nejsem (/ není …) částí těla (ř.: z těla); stejně ve v. 16 16A kdyby řeklo ucho: "Protože nejsem oko, nepatřím k tělu", nepatří snad proto k tělu? 17Kdyby celé tělo bylo jen oko, kde by byl sluch? Kdyby celé tělo bylo jen ucho, kde by byl čich? 18Ale Bůh umístil údy: každý z nich v těle umístil tak, jak chtěl. 19Kdyby bylo všechno jedním údem, kde by bylo tělo? 20Je mnoho údů, ale jedno tělo. 21Oko však nemůže říci ruce: "Nepotřebuji tě," ani hlava nemůže říci nohám: "Nepotřebuji vás." 22Naopak ty údy těla, které se zdají být slabší, jsou nezbytné. 23A části těla, které pokládáme za méně čestné, obklopujeme zvláštní ctí a našim neslušným částem dáváme#ř.: naše … mají tím větší slušnost, 24což naše slušné údy nepotřebují. Ale Bůh sestavil tělo tak, že tomu potřebnému dal zvláštní čest, 25aby v těle nebyla roztržka, ale aby údy navzájem o sebe stejně pečovaly. 26A když jeden úd trpí, trpí spolu s ním všechny údy; a když je jeden úd oslavován, radují se všechny údy spolu s ním.
27Vy jste tělo Kristovo a jednotlivě jste jeho údy. 28A v církvi#n.: ve sboru Bůh ustanovil#ř.: + některé (tzn. nenásleduje úplný výčet) nejprve apoštoly, za druhé proroky, za třetí učitele, potom projevy moci,#n.: mocné činy; v. 10; Mk 6,2; Sk 8,13; 19,11 potom dary uzdravování, pomoci,#4. p. pl. vedení,#4. p. pl. druhy jazyků. 29Jsou snad všichni apoštolové? Jsou snad všichni proroci? Jsou snad všichni učitelé? Mají snad všichni projevy moci? 30Mají snad všichni dary uzdravování? Mluví snad všichni jazyky? Nebo je snad všichni vykládají? 31Vy však usilujte#n.: usilujete; 14,1p.39 o větší dary milosti.
A ukazuji vám ještě mnohem vzácnější#n.: mimořádnější / výjimečnější kvality; 2K 12,7 cestu.

Český studijní překlad, Copyright © 2009, Nadační fond překladu Bible. Použito s povolením. Nedistribuovat.

Learn More About Český studijní překlad