GÉNESIS 50
AFR53
50
Begrafnis van Jakob. Dood van Josef.
1TOE #II Kon. 13:14val Josef op sy vader se aangesig, en hy het oor hom geween en hom gesoen.
2En Josef het aan sy dienaars, die geneeshere, bevel gegee om sy vader #Vers 26; II Kron. 16:14; Lk. 23:56; Joh. 19:39,40te balsem. En die geneeshere het Israel gebalsem.
3En veertig dae het daarvoor verbygegaan; want so lank duur die dae van balseming. En die Egiptenaars het hom #Núm. 20:29; Deut. 34:8; I Sam. 31:13; Job 2:13sewentig dae lank beween.
4En toe die dae van geween oor hom verby was, het Josef met die huis van Farao gespreek en gesê: As ek dan guns in julle oë gevind het, spreek tog dit voor die ore van Farao:
5My vader het my laat sweer en gesê: Kyk, ek gaan sterwe; in my graf #II Kron. 16:14; Jes. 22:16; Mt. 27:60wat ek vir my in die land Kanaän uitgekap het, daar moet jy my begrawe. Laat my dan nou tog optrek en my vader begrawe. Daarna sal ek terugkom.
6En Farao sê: Trek op en begrawe jou vader soos hy jou laat sweer het.
7Toe het Josef opgetrek om sy vader te begrawe, en al die dienaars van Farao, die oudstes van sy huis, het saam met hom opgetrek, en al die oudstes van Egipteland;
8ook die hele huis van Josef en sy broers en die huis van sy vader. Net hulle kinders en hulle kleinvee en hulle beeste het hulle #Gén. 45:10in die land Gosen laat agterbly.
9En saam met hom het opgetrek strydwaens sowel as ruiters, sodat dit ’n baie groot trek was.
10En toe hulle by die Steekdoring-dorsvloer kom, wat oos van die Jordaan lê, het hulle daar ’n groot en baie swaar rouklag gehou. En hy het oor sy vader rou laat bedrywe sewe dae lank.
11Toe die inwoners van die land, die Kanaäniete, die roubedryf by die Steekdoring-dorsvloer sien, sê hulle: Dit is ’n swaar rou vir die Egiptenaars. Daarom het hulle dit Abel-Misráim genoem, wat oos van die Jordaan lê.
12En sy seuns het met hom gedoen net soos hy hulle beveel het:
13 # Gén. 49:29,30; Hand. 7:16 sy seuns het hom weggebring na die land Kanaän en hom begrawe in die spelonk van die stuk grond van Magpéla, die stuk grond wat Abraham as eiendomsgraf #Gén. 23:16gekoop het van Efron, die Hetiet, oos van Mamre.
14Daarna het Josef na Egipte teruggegaan, hy en sy broers en almal wat saam met hom opgetrek het om sy vader te begrawe, nadat hy sy vader begrawe het.
15Toe die broers van Josef sien dat hulle vader dood was, het hulle gesê: Sê nou Josef gaan ons as vyande behandel en hy gaan ons werklik vergelde al die kwaad wat ons hom aangedoen het!
16Daarom het hulle hierdie boodskap na Josef gestuur: U vader het voor sy dood bevel gegee met hierdie woorde:
17So moet julle vir Josef sê: Ag, vergewe tog die oortreding van jou broers en hulle sonde, want hulle het jou kwaad aangedoen. Maar nou, vergewe tog die oortreding van ons wat #Gén. 49:25die God van u vader dien. En Josef het geween toe hulle met hom spreek.
18En sy broers het ook self gegaan en voor hom neergeval en gesê: Kyk, ons is u slawe.
19Maar Josef het hulle geantwoord: Moenie bevrees wees nie; #Gén. 30:1; II Kon. 5:7want is ek in die plek van God?
20Want júlle het wel kwaad teen my bedink, maar #Gén. 45:5,7God het dit ten goede gedink om te doen soos dit vandag is, om ’n groot volk in die lewe te hou.
21Wees dan nou nie bevrees nie: ék #Gén. 47:12sal julle en julle kinders onderhou. So het hy hulle dan getroos en na hulle hart gespreek.
22En Josef het in Egipte gewoon, hy en die huis van sy vader. En Josef het honderd-en-tien jaar gelewe.
23En Josef het van Efraim kinders gesien van die derde geslag. Ook die kinders van Magir, die seun van Manasse, is op Josef se knieë gebore.
24En Josef het aan sy broers gesê: Ek gaan sterwe, maar #Gén. 15:14; 46:4; 48:21; Ex. 3:16,17; Hebr. 11:22God sal gewis op julle ag gee en julle uit hierdie land laat optrek na die land #Gén. 15:18wat Hy aan Abraham, Isak en Jakob met ’n eed beloof het.
25En Josef #Ex. 13:19; Jos. 24:32het die seuns van Israel laat sweer en gesê: As God sekerlik op julle ag sal gee — bring dan my gebeente hiervandaan op.
26En Josef het gesterwe, honderd-en-tien jaar oud. En hulle het hom #Vers 2gebalsem, en hy is in ’n kis gesit in Egipte.

Verskaf met die komplimente van die Bybelgenootskap van Suid-Afrika. © Bybelgenootskap van Suid-Afrika. Gebruik met toestemming. Alle regte voorbehou.

Ondersteun ons en word ‘n saaier van hoop.

Learn More About Afrikaans 1933/1953