GÉNESIS 41
AFR53
41
Josef verklaar die drome van Farao.
1NÁ verloop van twee volle jare het Farao gedroom dat hy by die Nyl staan;
2en kyk, daar kom sewe koeie uit die Nyl uit op wat mooi van aansien en vet van vleis was, en hulle het gaan wei in die #Vers 18rietgras.
3En kyk, ná hulle kom daar nog sewe koeie uit die Nyl uit op wat lelik van aansien en maer van vleis was, en hulle het by die ander koeie op die wal van die Nyl gaan staan.
4En die koeie wat lelik van aansien en maer van vleis was, het die sewe koeie wat mooi van aansien en vet was, opgeëet. Toe het Farao wakker geword.
5En hy het weer aan die slaap geraak en nog ’n keer gedroom; en kyk, sewe vet en mooi are skiet op aan een steel;
6en ná hulle spruit daar sewe are uit wat maer en deur die oostewind verskroei was;
7en die maer are het die sewe vet en vol are verslind. Toe het Farao wakker geword en kyk, dit was ’n droom!
8Dié môre was #Ps. 77:5; Dan. 2:1,3sy gees onrustig, en hy het al die #Vers 24; Ex. 7:11,22; Dan. 1:20; 2:2; 4:7; Mt. 2:1towenaars en al die wyse manne van Egipte laat roep; en Farao het aan hulle sy droom vertel, maar niemand kon dit aan Farao uitlê nie.
9Toe het die voorman van die skinkers met Farao gespreek en gesê: Ek moet vandag my sondes in gedagtenis bring.
10Farao was #Gén. 40:2,3baie kwaad vir sy dienaars en het my in bewaring gegee in die huis van die #Gén. 37:36owerste van die lyfwag, my en die voorman van die bakkers.
11En #Gén. 40:5ons het in dieselfde nag ’n droom gehad, ek en hy; ons het gedroom, elkeen ’n droom met besondere betekenis.
12En daar was by ons ’n Hebreeuse jongman, ’n kneg van die owerste van die lyfwag — aan hom het ons dit vertel, en hy het ons drome vir ons uitgelê; aan elkeen het hy die uitlegging volgens sy droom gegee.
13En soos hy ons dit uitgelê het, so het dit gebeur — my het hy in my rang herstel, maar hom opgehang.
14 # Ps. 105:20 Toe laat Farao Josef roep, en hulle het hom gou #Ps. 113:7,8uit die gevangenis #Dan. 2:35uitgehaal, en hy het hom geskeer en ander klere aangetrek; en hy het by Farao gekom.
15Toe sê Farao vir Josef: Ek het ’n droom gehad, en daar is niemand wat dit kan uitlê nie; maar ek het van jou hoor verklaar dat jy ’n droom net hoef te hoor om dit uit te lê.
16En Josef het Farao geantwoord en gesê: #Dan. 2:30Niks vir my nie! #Gén. 40:8; Dan. 2:22,28,47God sal Farao ’n gunstige antwoord gee.
17Toe sê Farao vir Josef: Kyk, ek het #Vers 1-7in my droom gestaan op die wal van die Nyl,
18en sewe koeie het uit die Nyl uit opgekom wat vet van vleis en mooi van uiterlik was, en hulle het gaan wei in die rietgras.
19En kyk, ná hulle kom daar nog sewe koeie op, skraal en baie lelik van uiterlik en maer van vleis; ek het soos hulle so lelik in die ganse Egipteland nie gesien nie.
20En die maer en lelike koeie het die sewe eerste vet koeie opgeëet:
21dié het in hulle maag ingegaan, maar ’n mens kon nie merk dat hulle in hul maag ingegaan het nie; want hulle aansien was lelik soos in die begin. Toe het ek wakker geword.
22Daarna het ek in my droom gesien, en kyk, sewe vol en mooi are skiet op aan een steel.
23En ná hulle spruit daar sewe are uit wat dor, maer en deur die oostewind verskroei was;
24en die sewe maer are het die sewe mooi are verslind. En ek het dit aan die towenaars meegedeel, maar niemand kon my inligting gee nie.
25Toe sê Josef vir Farao: Die droom van Farao is een en dieselfde. #Dan. 2:45; Openb. 4:1Wat God van plan is om te doen, het Hy aan Farao te kenne gegee.
26Die sewe mooi koeie is sewe jare; en die sewe mooi are is sewe jare; die droom is een en dieselfde.
27En die sewe maer en lelike koeie wat ná hulle opgekom het, is sewe jare; en die sewe maer, deur die oostewind verskroeide are sal #II Kon. 8:1sewe jare van hongersnood wees.
28Dit is die woord wat ek tot Farao gespreek het: wat God van plan is om te doen, het Hy Farao laat sien.
29Kyk, daar kom sewe jare van groot oorvloed in die hele Egipteland;
30maar daarna sal sewe jare van hongersnood aanbreek, en al die oorvloed sal in Egipteland vergeet word, en die hongersnood #Gén. 47:13sal die land verteer.
31En van die oorvloed sal in die land niks gemerk word weens dié hongersnood wat daarna sal wees nie; want dit sal baie swaar wees.
32En wat dit betref dat die droom twee maal vir Farao herhaal is — dit is omdat die #Jes. 46:10saak deur God vas besluit is en God dit gou sal doen.
33Laat Farao dan nou uitkyk na ’n verstandige en wyse man en hom aanstel oor Egipteland.
34Farao moet so maak en opsigters oor die land aanstel en in die sewe jare van oorvloed die vyfde deel hef van die opbrings van Egipteland.
35En hulle #Vers 48moet al die voedsel van hierdie goeie jare wat kom, versamel en onder leiding van Farao koring ophoop as voedsel in die stede en dit wegbêre.
36So sal dan die voedsel ’n voorraad wees vir die land vir die sewe jare van hongersnood wat in Egipteland sal kom, sodat die land nie deur die hongersnood te gronde gaan nie.
37En die woord was goed in die oë van Farao en van al sy dienaars.
38Daarop het Farao aan sy dienaars gesê: Kan ons wel iemand vind soos hierdie man #Núm. 27:18; Dan. 4:8,18; 5:11,14; 6:3in wie die Gees van God is?
39En Farao sê vir Josef: Aangesien God dit alles aan jou bekend gemaak het, is daar niemand verstandig en wys soos jy nie.
40 # Ps. 105:21; Hand. 7:10 Jý moet oor my huis wees, en na jou bevel moet my hele volk hulle skik; alleen deur die troon sal ek groter wees as jy.
41Verder het Farao vir Josef gesê: Kyk, ek stel jou aan oor die hele Egipteland.
42Toe #Ester 3:10; 8:2,8,10trek Farao sy seëlring van sy hand af en sit dit aan die hand van Josef; en hy het hom fyn linneklere #Ester 8:15laat aantrek en die goue ketting om sy hals #Dan. 5:7,29gehang
43en hom laat ry op sy tweede rytuig; en hulle het voor hom #Ester 6:9uitgeroep: Pas op! So het hy hom dan #Gén. 42:6; 45:8,9,25oor die hele Egipteland aangestel.
44En Farao sê vir Josef: Ek is Farao, maar sonder jou mag niemand sy hand of voet in die hele Egipteland verroer nie.
45En Farao het Josef genoem Sáfenat-Panéag en aan hom Ásenat, die dogter van Potiféra, die priester van On, as vrou gegee. En Josef het uitgetrek oor Egipteland.
46En Josef was dertig jaar oud toe hy voor Farao, die koning van Egipte, #I Sam. 16:21; I Kon. 12:6,8; Dan. 1:19gestaan het; en Josef het van Farao af weggegaan en die hele Egipteland deurgetrek.
47En die land het met handvolle opgelewer in die sewe jare van oorvloed.
48Toe het hy al die voedsel van die sewe jare versamel wat in Egipteland gekom het, en voedsel in die stede weggesit — die voedsel van die land wat rondom elke stad was, het hy daarin weggesit.
49So het Josef dan ’n baie groot hoeveelheid koring opgehoop #Gén. 22:17; Ps. 78:27soos die sand van die see, totdat hulle opgehou het om te tel, want dit was ontelbaar.
50 # Gén. 46:20; 48:5 En vir Josef is twee seuns gebore — voordat die jaar van hongersnood gekom het — wat Ásenat, die dogter van Potiféra, die priester van On, vir hom gebaar het.
51En Josef het die eersgeborene Manasse genoem; want, het hy gesê, God het my al my moeite laat vergeet en ook die hele huis van my vader.
52En die tweede het hy Efraim genoem; want, het hy gesê, God het my vrugbaar gemaak in die land van my ellende.
53Toe het die sewe jare van oorvloed wat daar in Egipteland was, ten einde gekom,
54 # Ps. 105:16; Hand. 7:11 en die sewe jare van hongersnood het begin aankom #Vers 30soos Josef voorspel het. En daar was hongersnood in al die lande, maar in die hele Egipteland was daar brood.
55En toe die hele Egipteland honger gely en die volk na Farao geroep het om brood, sê Farao aan al die Egiptenaars: Gaan na Josef, doen wat hy julle sê.
56En die hongersnood was oor die hele oppervlakte van die aarde, en Josef het alles waarin iets was, oopgemaak en aan die Egiptenaars verkoop; en die hongersnood was swaar in Egipteland.
57En die hele wêreld het na Josef in Egipte gekom om koring te koop, want die hongersnood was swaar op die hele aarde.

Verskaf met die komplimente van die Bybelgenootskap van Suid-Afrika. © Bybelgenootskap van Suid-Afrika. Gebruik met toestemming. Alle regte voorbehou.

Ondersteun ons en word ‘n saaier van hoop.

Learn More About Afrikaans 1933/1953