GÉNESIS 32
AFR53
32
Jakob worstel met die Engel, word versoen met Esau en kom in Sigem aan.
1JAKOB het ook verder gereis, en die engele van God het hom ontmoet.
2Toe hy hulle sien, sê Jakob: Dit is ’n #Jos. 5:14; Lk. 2:13leër van God! En hy het die plek Mahanáim genoem.
3En Jakob het boodskappers uitgestuur voor hom uit na sy broer Esau in die land #Gén. 36:8,9Seïr, die landstreek van Edom,
4en aan hulle bevel gegee met die woorde: So moet julle aan my heer, aan Esau, sê: So sê Jakob, u dienaar — ek het as vreemdeling vertoef by Laban en daar gebly tot nou toe;
5en ek het beeste en esels, kleinvee en slawe en slavinne verwerf, en my heer dit laat weet, sodat ek guns mag vind in u oë.
6En die boodskappers het na Jakob teruggekom en gesê: Ons het by u broer Esau gekom, en hy trek u alreeds tegemoet en vierhonderd man saam met hom.
7Toe het Jakob baie bevrees en benoud geword, en hy het die mense wat by hom was, sowel as die kleinvee en beeste en kamele in twee laers verdeel;
8want hy het gedink: As Esau op die een laer afkom en dit verslaan, sal die laer wat oorbly, vryraak.
9En Jakob het gesê: #Gén. 28:13o God van my vader Abraham en God van my vader Isak, o Here, #Gén. 31:3,13wat my beveel het: Gaan terug na jou land en na jou familie, en Ek sal aan jou goed doen —
10ek is te gering vir al die gunste en al die trou wat U aan u kneg bewys het; want ek het met my staf oor hierdie Jordaan getrek en nou twee laers geword.
11Red my tog uit die hand van my broer, uit die hand van Esau, want ek is bang vir hom, dat hy sal kom en my doodslaan, die moeder saam met die kinders.
12 # Gén. 28:13-15 U het tog self gesê: Ek sal sekerlik aan jou goed doen en jou nageslag maak soos die sand van die see wat vanweë die menigte nie getel kan word nie.
13En hy het die nag daar oorgebly en van wat in sy besit was, #Gén. 43:11; Spr. 18:16’n geskenk geneem vir sy broer Esau:
14tweehonderd bokooie en twintig bokke, tweehonderd skaapooie en twintig ramme,
15dertig kameelkoeie wat in die melk was, met hulle kalfies, veertig koeie en tien bulle, twintig eselinne en tien jong esels;
16en hy het hulle aan sy dienaars afgegee, elke trop afsonderlik, en aan sy dienaars gesê: Trek voor my uit, en laat ’n plek oop tussen trop en trop.
17Daarop gee hy aan die eerste een bevel en sê: As my broer Esau jou teëkom en jou vra: Aan wie behoort jy, en waarheen gaan jy, en wie s’n is die goed daar voor jou?
18dan moet jy antwoord: U dienaar Jakob s’n. Dit is ’n geskenk wat hy aan my heer Esau stuur; en kyk, hy self kom ook agter ons aan.
19En hy het ook bevel gegee aan die tweede en aan die derde en aan almal wat agter die troppe geloop het, en gesê: Net so moet julle Esau antwoord as julle hom kry —
20julle moet sê: Kyk, ook u dienaar Jakob kom agter ons aan. Want hy het gedink: Laat ek hom versoen met die geskenk wat voor my uit gaan, en daarna sy aangesig sien — miskien sal hy my in guns aanneem.
21So het die geskenk dan voor hom uit gegaan, maar hy self het dié nag in die laer gebly.
22En hy het dieselfde nag opgestaan en sy twee vroue en sy twee slavinne en sy elf kinders geneem en deur die drif van die #Deut. 2:37; 3:16Jabbok getrek:
23hy het hulle geneem en hulle deur die rivier laat trek, ook laat deurtrek wat aan hom behoort het.
24Maar Jakob het alleen agtergebly, en ’n Man het met hom #Hos. 12:3,4geworstel tot dagbreek.
25En toe Hy sien dat Hy hom nie kon oorwin nie, slaan Hy hom op sy heupbeen, sodat die heupbeen van Jakob uit lit geraak het in die worsteling met Hom.
26Toe sê Hy: Laat My gaan, want die dag het gebreek. Maar hy antwoord: Ek sal U nie laat gaan nie tensy dat U my seën.
27En Hy vra hom: Hoe is jou naam? En hy antwoord: Jakob.
28Toe sê Hy: #Gén. 35:10Jy sal nie meer Jakob genoem word nie, maar Israel; want jy het geworstel met God en met #Gén. 33:4die mense en het oorwin.
29Daarop vra Jakob en sê: Maak tog u Naam bekend! En Hy antwoord: #Rigt. 13:18Waarom vra jy tog na my Naam? En Hy het hom daar geseën.
30Toe noem Jakob die plek Pniël; want, het hy gesê, #Deut. 5:24; Rigt. 6:22; 13:22ek het God gesien van aangesig tot aangesig, en tog is my lewe gered.
31En die son het vir hom opgegaan net toe hy Pniël verby was; en hy was mank aan sy heup.
32Daarom eet die kinders van Israel die heupsening, wat aan die heupbeen is, tot vandag toe nie, omdat Hy Jakob op die heupbeen, aan die heupsening, geslaan het.

Verskaf met die komplimente van die Bybelgenootskap van Suid-Afrika. © Bybelgenootskap van Suid-Afrika. Gebruik met toestemming. Alle regte voorbehou.

Ondersteun ons en word ‘n saaier van hoop.

Learn More About Afrikaans 1933/1953