GÉNESIS 22
AFR53
22
Die offerande op Moría.
1NÁ hierdie dinge het #Hebr. 11:17; I Petr. 1:6,7God Abraham op die proef gestel en aan hom gesê: Abraham! En hy antwoord: Hier is ek!
2Toe sê Hy: Neem jou seun, jou enigste, wat jy liefhet, Isak, en gaan na die land #II Kron. 3:1Moría en offer hom daar as brandoffer op een van die berge wat Ek jou sal aanwys.
3Daarop het Abraham die môre vroeg klaargemaak en sy esel opgesaal en twee van sy dienaars en sy seun Isak saam met hom geneem; en hy het hout gekloof vir ’n brandoffer en opgestaan en na die plek gegaan wat God hom aangewys het.
4Op die derde dag toe slaan Abraham sy oë op en sien die plek van ver af.
5En Abraham sê aan sy dienaars: Bly julle hier met die esel; ek en die seun wil daarheen gaan om te aanbid en dan na julle terugkom.
6En Abraham het die hout vir die brandoffer geneem en dit #Joh. 19:17op sy seun Isak gesit, en die vuur en die mes in sy hand geneem. So het hulle twee dan saam geloop.
7Toe spreek Isak met sy vader Abraham en sê: My vader! En hy antwoord: Hier is ek, my seun! En hy sê: Hier is die vuur en die hout, maar waar is die lam vir ’n brandoffer?
8En Abraham antwoord: God sal vir Homself die lam vir ’n brandoffer voorsien, my seun. So het hulle twee dan saam geloop.
9Toe hulle kom op die plek wat God hom aangewys het, het Abraham daar die altaar gebou en die hout reggelê; daarna het hy sy seun Isak gebind en #Jak. 2:21,22hom op die altaar bo-op die hout gesit.
10Toe steek Abraham sy hand uit en neem die mes om sy seun te slag.
11Maar die Engel van die Here het na hom van die hemel af geroep en gesê: Abraham, Abraham! En hy antwoord: Hier is ek!
12En Hy sê: #Miga 6:7,8Moenie jou hand na die seun uitsteek nie, en doen hom niks nie; want #Gén. 26:5nou weet Ek dat jy God vrees en jou seun, jou enigste, van My nie teruggehou het nie.
13En toe Abraham sy oë opslaan, sien hy meteens ’n ram wat agter in die bos met sy horings vasgeraak het. En Abraham het gegaan en die ram geneem en dit as brandoffer in die plek van sy seun geoffer.
14En Abraham het dié plek genoem: Die Here sal voorsien! Sodat vandag nog gesê word: Op die berg van die Here sal dit voorsien word.
15Toe roep die Engel van die Here vir die tweede keer na Abraham van die hemel af
16en sê: #Ps. 105:9; Lk. 1:73; Hebr. 6:13Ek sweer by Myself, spreek die Here, omdat jy dit gedoen het en jou seun, jou enigste, nie teruggehou het nie,
17dat Ek jou ryklik sal seën en jou nageslag grootliks sal vermeerder #Gén. 15:15soos die sterre van die hemel en soos die sand wat aan die seestrand is; en jou nageslag sal die #Ps. 127:5poort van sy vyande in besit neem.
18 # Gén. 12:3; 18:18; 26:4; Hand. 3:25; Gal. 3:8 En in jou nageslag sal al die nasies van die aarde geseën word, #Vers 2omdat jy na my stem geluister het.
19En Abraham het na sy dienaars teruggekeer; en hulle het klaargemaak en saam na #Gén. 21:31Berséba gegaan. En Abraham het in Berséba bly woon.
20Ná hierdie dinge het hulle aan Abraham berig gebring en gesê: Kyk, #Gén. 11:29Milka het ook vir jou broer Nahor seuns gebaar:
21 # Job 1:1 Us, sy eersgeborene, en #Job 32:2Bus, sy broer, en Kémuel, die vader van Aram,
22ook Kesed en Haso en Pildas en Jidlaf en Bétuel.
23(En #Gén. 24:15Bétuel was die #Rom. 9:10vader van Rebekka.) Hierdie agt het Milka vir Nahor, die broer van Abraham, gebaar.
24En sy byvrou met die naam van Reüma, sy het ook Tebag en Gaham en Tahas en Máäga gebaar.

Verskaf met die komplimente van die Bybelgenootskap van Suid-Afrika. © Bybelgenootskap van Suid-Afrika. Gebruik met toestemming. Alle regte voorbehou.

Ondersteun ons en word ‘n saaier van hoop.

Learn More About Afrikaans 1933/1953