GÉNESIS 20
AFR53
20
Abraham kom in Gerar. Hy ontken dat Sara sy vrou is.
1EN Abraham het #Gén. 18:1daarvandaan weggetrek na die Suidland en gaan woon tussen #Sien Gén. 16:7,14Kades en Sur en in #Gén. 10:19; 26:6Gerar as vreemdeling vertoef.
2En Abraham het van Sara, sy vrou, gesê: #Gén. 12:13-20Sy is my suster. Toe laat Abiméleg, die koning van Gerar, Sara haal.
3Maar #Ps. 105:14God het in die nag by Abiméleg gekom #Job 33:15,16in ’n droom en vir hom gesê: Kyk, jy sal sterwe ter wille van die vrou wat jy laat haal het, want sy is ’n getroude vrou.
4Maar Abiméleg het nog nie naby haar gekom nie; daarom het hy gevra: Here, #Gén. 18:23sal U ook ’n regverdige nasie ombring?
5Het hy my nie self gesê nie: Sy is my suster? En sy het self ook gesê: Hy is my broer. In die onskuld van my hart en in die reinheid van my hande het ek dit gedoen.
6Daarop antwoord God hom in die droom: Ek weet ook dat jy dit in die onskuld van jou hart gedoen het, en Ek self het jou daarvan teruggehou om nie teen My te sondig nie. Daarom het Ek jou nie toegelaat om haar aan te raak nie.
7Gee dan nou die man se vrou terug, #Ex. 7:1; I Sam. 7:5; Job 42:8want hy is ’n profeet; en hy sal vir jou bid, dat jy kan lewe. Maar as jy haar nie teruggee nie, weet dan dat jy sekerlik sal sterwe, jy #Núm. 16:32,33en almal wat aan jou behoort.
8Abiméleg is toe die môre vroeg op en het al sy dienaars geroep en die hele saak voor hulle ore vertel. Toe was die manne baie bang.
9En Abiméleg het Abraham laat roep en hom gevra: Wat het jy ons aangedoen? En wat het ek teen jou gesondig, dat jy oor my en my koninkryk ’n groot sonde gebring het? Dinge wat nie mag gebeur nie, het jy my aangedoen.
10Verder sê Abiméleg vir Abraham: Wat was jou bedoeling dat jy dit gedoen het?
11En Abraham antwoord: Ek het gedink daar is regtig #Spr. 16:6geen vrees vir God in hierdie plek nie, sodat hulle my oor my vrou sal doodmaak.
12En sy is ook werklik #Gén. 11:29my suster; sy is my vader se dogter, maar nie my moeder se dogter nie; en sy het my vrou geword.
13En #Gén. 12:1toe God my uit die huis van my vader laat omswerf het, het ek aan haar gesê: Dit is die guns wat jy van jou kant aan my moet bewys — op elke plek waar ons kom, #Gén. 12:13moet jy van my sê: Hy is my broer.
14Toe #Gén. 12:16neem Abiméleg kleinvee en beeste, ook slawe en slavinne, en gee dit aan Abraham. Ook sy vrou Sara het hy aan hom teruggegee.
15En Abiméleg sê: Daar lê #Gén. 13:9; 34:10my land voor jou oop; woon waar dit goed is in jou oë.
16En vir Sara sê hy: Hier gee ek aan jou #Gén. 20:5broer duisend sikkels silwer. Kyk, dit is vir jou ’n #Gén. 24:65bedekking van die oë met betrekking tot elkeen wat by jou is, sodat jy in elke opsig geregverdig is.
17Toe het Abraham tot God gebid, en God het Abiméleg gesond gemaak; ook sy vrou en sy slavinne, sodat hulle kon baar.
18Want die Here #Gén. 12:17het elke moederskoot van die huis van Abiméleg geheel en al toegesluit ter wille van Sara, die vrou van Abraham.

Verskaf met die komplimente van die Bybelgenootskap van Suid-Afrika. © Bybelgenootskap van Suid-Afrika. Gebruik met toestemming. Alle regte voorbehou.

Ondersteun ons en word ‘n saaier van hoop.

Learn More About Afrikaans 1933/1953