GÉNESIS 18
AFR53
18
Abraham tree op as voorbidder vir Sodom.
1DAARNA het die Here aan hom verskyn by die #Gén. 13:18terpentynbome van Mamre terwyl hy by die ingang van die tent sit op die warmste van die dag.
2Toe hy sy oë opslaan en kyk, #Hebr. 13:2staan daar drie manne voor hom. #Gén. 19:1En toe hy hulle sien, loop hy hulle tegemoet van die ingang van die tent af en buig hom na die aarde toe.
3En hy sê: My heer, as ek nou genade in u oë gevind het, gaan dan tog nie by u kneg verby nie.
4 # Gén. 19:2 Laat hulle tog ’n bietjie water bring, en was u voete, en lê en rus onder die boom.
5En #Rigt. 6:18; 13:15laat ek ’n stukkie brood gaan haal, en versterk u hart — daarna kan u verder gaan — want daarom het u by u kneg aangekom. En hulle antwoord: Doen soos u gesê het.
6Toe loop Abraham haastig in die tent na Sara en sê: Maak gou, knie drie mate meel, die beste, en maak roosterkoeke.
7Daarop loop Abraham na die beeste en vang ’n jong, mooi kalf en gee dit aan die dienaar, wat dit gou klaargemaak het.
8En hy neem dikmelk en soetmelk en die kalf wat hy klaargemaak het, en sit dit aan hulle voor, terwyl hy self by hulle onder die boom bly staan; en hulle het geëet.
9Toe sê hulle vir hom: Waar is Sara, u vrou? En hy antwoord: Daar in die tent.
10En Hy sê: Ek sal oor ’n jaar sekerlik weer na jou toe kom — dan #Gén. 17:19,21; 21:2; Rom. 9:9sal jou vrou Sara ’n seun hê. En Sara het geluister by die ingang van die tent wat agter Hom was.
11Maar #Gén. 17:17; Rom. 4:19; Hebr. 11:11,12,19Abraham en Sara was oud, ver op hulle dae; dit het met Sara nie meer volgens die reël van die vroue gegaan nie.
12En Sara #Gén. 17:17het by haarself gelag en gedink: Sal ek wellus hê nadat ek oud geword het en my #I Petr. 3:6heer oud is?
13Toe sê die Here vir Abraham: Waarom het Sara daar gelag en gedink: Sou ek ook werklik baar nou dat ek oud geword het?
14 # Jer. 32:17; Mt. 19:26; Lk. 1:37 Sou iets vir die Here te wonderbaar wees? Hierdie tyd, oor ’n jaar, sal Ek na jou terugkom, en Sara sal ’n seun hê.
15Maar Sara het dit ontken en gesê: Ek het nie gelag nie — want sy was bang. Maar Hy sê: Nee, maar jy het gelag.
16Toe staan die manne daarvandaan op, en hulle het gekyk na die kant van Sodom; en Abraham het saam met hulle gegaan #Rom. 15:24om hulle weg te bring.
17Daarop sê die Here: #Ps. 25:14; Amos 3:7; Joh. 15:15Sal Ek vir Abraham verberg wat Ek gaan doen,
18terwyl Abraham tog sekerlik ’n groot en magtige nasie sal word en al die nasies van die aarde in hom geseën sal word?
19Want Ek het hom verkies, #Deut. 4:9,10; 6:7; Efés. 6:4dat hy aan sy kinders en #Gén. 17:27; Jos. 24:15sy huis ná hom bevel sou gee dat hulle die weg van die Here moet hou om geregtigheid en reg te doen; sodat die Here oor Abraham kan bring wat Hy oor hom gespreek het.
20Verder het die Here gesê: #Gén. 4:10; 19:13; Jak. 5:4Die geroep oor Sodom en Gomorra is waarlik groot, en hulle sonde is waarlik baie swaar.
21Ek wil neerdaal en sien of hulle werklik gehandel het soos die geroep oor hulle is wat by My gekom het; en so nie, #Deut. 8:2; 13:3Ek wil dit weet.
22Toe het die manne daarvandaan weggedraai en #Gén. 19:1na Sodom gegaan, maar Abraham #Gén. 18:1het nog bly staan voor die aangesig van die Here.
23En Abraham het #Hebr. 10:22nader gekom en gesê: #Núm. 16:22; II Sam. 24:17Sal U ook die regverdige saam met die goddelose ombring?
24Miskien is daar vyftig regverdiges binne-in die stad; sal U hulle ook ombring en die plek nie spaar ter wille van die vyftig regverdiges wat daarin is nie?
25Laat dit ver van U wees om so iets te doen: #Job 8:20om die regverdige saam met die goddelose om te bring, sodat die regverdige gelyk is met die goddelose. Laat dit ver van U wees! #Job 8:3; Rom. 3:6Sal die Regter van die ganse aarde geen reg doen nie?
26Toe sê die Here: #Jer. 5:1; Eség. 22:30As Ek in Sodom vyftig regverdiges vind binne-in die stad, dan sal Ek die hele plek spaar om hulle ontwil.
27En Abraham antwoord en sê: #Lk. 8:1Kyk tog, ek het dit gewaag om met die Here te spreek alhoewel ek #Gén. 2:7; 3:19; Job 4:19stof en as is.
28Miskien sal daar aan die vyftig regverdiges vyf ontbreek; sal U ter wille van vyf die hele stad verwoes? En Hy antwoord: Ek sal dit nie verwoes as Ek daar vyf-en-veertig vind nie.
29En hy het nog verder met Hom gespreek en gesê: Miskien sal daar veertig gevind word. En Hy antwoord: Ek sal dit ter wille van die veertig nie doen nie.
30Verder sê hy: Laat die Here tog nie toornig wees nie, en mag ek nog iets sê. Miskien sal daar dertig gevind word. En Hy antwoord: Ek sal dit nie doen as Ek daar dertig vind nie.
31Toe sê hy: Kyk tog, ek het dit gewaag om met die Here te spreek. Miskien sal daar twintig gevind word. En Hy antwoord: Ek sal dit ter wille van die twintig nie verwoes nie.
32Toe sê hy: #Rigt. 6:39Laat die Here tog nie toornig wees nie en laat my net hierdie keer mag spreek. Miskien sal daar tien gevind word. En Hy antwoord: Ek sal dit ter wille van die tien nie verwoes nie.
33En die Here het weggegaan toe Hy opgehou het om met Abraham te spreek, en Abraham het na sy woonplek teruggekeer.

Verskaf met die komplimente van die Bybelgenootskap van Suid-Afrika. © Bybelgenootskap van Suid-Afrika. Gebruik met toestemming. Alle regte voorbehou.

Ondersteun ons en word ‘n saaier van hoop.

Learn More About Afrikaans 1933/1953