GÉNESIS 12
AFR53
12
Roeping van Abram. Hy kom in Kanaän. Sy trek na Egipte.
1EN die #Hand. 7:3; Hebr. 11:8Here het aan Abram gesê: Gaan jy uit jou land en uit jou familie en uit jou vader se huis, na die land wat Ek jou sal wys.
2En Ek sal jou ’n groot nasie maak en jou seën en jou naam so groot maak, dat jy ’n seën sal wees.
3 # Gén. 27:29 En Ek sal seën diegene wat jou seën, en hom vervloek wat jou vervloek; #Gén. 18:18; 22:18; 26:4; 28:14; Gal. 3:8en in jou sal al die geslagte van die aarde geseën word.
4Toe het Abram weggetrek soos die Here hom gesê het, en Lot het saam met hom getrek. En Abram was vyf-en-sewentig jaar oud by sy vertrek uit Haran.
5En Abram het Sarai, sy vrou, en Lot, sy broerskind, geneem en al hulle besittings wat hulle bymekaargemaak en die slawe wat hulle #Gén. 11:31in Haran verwerf het, en hulle het uitgetrek om na die land Kanaän te gaan en in die land Kanaän gekom.
6En Abram het deur die land getrek na die plek Sigem, tot by die #Sien Gén. 13:18terpentynboom More. #Gén. 10:18,19; 13:7Die Kanaäniete was toe in die land.
7Daarop verskyn die Here aan Abram en sê: #Gén. 13:15; 17:8Aan jou nageslag sal Ek hierdie land gee. Toe bou hy daar ’n altaar vir die Here wat aan hom verskyn het.
8En daarvandaan het hy verder versit na die gebergte oos van Bet-el en sy tent opgeslaan tussen Bet-el aan die weste- en Ai aan die oostekant, en daar vir die Here ’n altaar gebou en #Gén. 13:4die Naam van die Here aangeroep.
9Daarna het Abram al verder na die Suidland weggetrek.
10En daar was #Gén. 26:1hongersnood in die land, sodat Abram na Egipte afgetrek het om daar as vreemdeling te vertoef; want die hongersnood was #Gén. 43:1swaar in die land.
11En toe hy op die punt staan om Egipte in te trek, het hy met sy vrou Sarai gespreek: Kyk, ek weet dat jy ’n vrou is mooi van aansien.
12As die Egiptenaars jou nou sien, sal hulle sê: Dit is sy vrou — en hulle #Gén. 20:1-18; 26:6-11sal my doodmaak en jou laat lewe.
13Sê tog jy is my suster, dat dit met my goed kan gaan ter wille van jou en ek om jou ontwil in die lewe kan bly.
14Toe Abram dan in Egipte gekom het, sien die Egiptenaars dat die vrou baie mooi was.
15Ook het die vorste van Farao haar gesien en haar by Farao geprys. En die vrou is na die paleis van Farao geneem.
16En hy het goed gedoen aan Abram om haar ontwil, sodat hy kleinvee en beeste en esels, slawe en slavinne, eselinne en kamele in besit gekry het.
17Maar die Here het #Gén. 20:18; I Kron. 16:21; Ps. 105:14Farao en sy huis met groot plae besoek ter wille van Sarai, die vrou van Abram.
18Daarop laat Farao Abram roep en hy sê: Wat het jy my nou aangedoen? Waarom het jy my nie te kenne gegee dat sy jou vrou is nie?
19Waarom het jy gesê: Sy is my suster — sodat ek haar vir my as vrou geneem het? Daar is jou vrou dan nou; neem haar en gaan weg.
20En Farao het aan enkele manne aangaande hom bevel gegee, en hulle het hom weggebring met sy vrou en sy hele besitting.

Verskaf met die komplimente van die Bybelgenootskap van Suid-Afrika. © Bybelgenootskap van Suid-Afrika. Gebruik met toestemming. Alle regte voorbehou.

Ondersteun ons en word ‘n saaier van hoop.

Learn More About Afrikaans 1933/1953