GÉNESIS 10
AFR53
10
Afstammelinge van Jafet, Gam en Sem.
1EN dit is die stamboom van die seuns van Noag: Sem, Gam en Jafet — vir hulle is daar seuns gebore ná die vloed.
2 # Tot vers 5: I Kron. 1:5-7 Die seuns van Jafet was: #Eség. 38:6Gomer en Magog en Madai en Jawan en Tubal en Meseg en Tiras.
3En die seuns van Gomer was: Áskenas en Rifat en #Gén. 17:11Togárma.
4En die seuns van Jawan was: Elísa en Tarsis, die Kittiërs en Dodaniete —
5uit hulle het verdeeld geraak #Ps. 72:10; Jes. 11:11die kuslande van die nasies, in hulle lande, elkeen na sy taal, volgens hulle geslagte, in hulle nasies.
6 # Tot vers 8: I Kron. 1:8-10 En die seuns van Gam was: Kus en Misráim en Put en Kanaän.
7En die seuns van Kus was: Seba en Háwila en Sabta en Raéma en Sábtega. En die seuns van Raéma: Skeba en Dedan.
8Kus was ook die vader van Nimrod. Hý het begin om ’n geweldenaar op aarde te wees.
9Hy was ’n geweldige jagter voor die aangesig van die Here. Daarom sê hulle: Soos Nimrod, ’n geweldige jagter voor die aangesig van die Here.
10En die begin van sy ryk was Babel en Ereg en Akkad en Kalne in die land Sínear.
11Uit hierdie land het hy getrek na Assur en gebou: Ninevé en Réhobot-Ir en Kalag
12en Resen, tussen Ninevé en Kalag — dit is die groot stad.
13 # Tot vers 18: I Kron. 1:11-16 En Misráim was die vader van die Ludiete en Anamiete en Lehabiete en Naftuhiete
14en die Patrusiete en Kasluhiete — waaruit die #Jer. 47:4; Amos 9:7Filistyne voortgekom het — en Kaftoriete.
15En Kanaän was die vader van Sidon, sy eersgeborene, en Het
16en die Jebusiete en Amoriete en Girgasiete
17en die Hewiete en Arkiete en Siniete
18en die Arwadiete en Semariete en Hamatiete. En daarna het die geslagte van die Kanaäniete hulle versprei.
19En die gebied van die Kanaäniete was van Sidon af in die rigting van Gerar tot by Gasa, in die rigting van Sodom en Gomorra en Adma en Sebóim tot by Lesa.
20Dit was die seuns van Gam volgens hulle geslagte, na hulle tale, in hulle lande, in hulle nasies.
21En ook vir Sem, die stamvader van al die seuns van Heber, die ouer broer van Jafet, is seuns gebore.
22Die #Tot vers 29: I Kron. 1:17-25seuns van Sem was: Elam en Assur en Arpágsad en Lud en Aram.
23En die seuns van Aram was: Us en Hul en Geter en Mas.
24En Arpágsad was die vader van Selag, en Selag van Heber.
25En vir Heber is twee seuns gebore; die naam van die een was Peleg, want in sy dae het die aardbewoners verdeeld geraak; en die naam van sy broer was Joktan.
26En Joktan was die vader van Almódad en Selef en Hasarmáwet en Jerag
27en Hadóram en Usal en Dikla
28en Obal en Abímael en Skeba
29en #I Kon. 9:26-28; 10:11Ofir en Háwila en Jobab. Hulle almal was seuns van Joktan.
30En hulle woonplek was van Mesa af in die rigting van Sefar, die berg van die Ooste.
31Dit is die seuns van Sem volgens hulle geslagte, na hulle tale, in hulle lande, volgens hulle nasies.
32Dit is die geslagte van die seuns van Noag volgens hulle afstamming, in hulle nasies; en uit hulle het die nasies op die aarde hulle verdeel ná die vloed.

Verskaf met die komplimente van die Bybelgenootskap van Suid-Afrika. © Bybelgenootskap van Suid-Afrika. Gebruik met toestemming. Alle regte voorbehou.

Ondersteun ons en word ‘n saaier van hoop.

Learn More About Afrikaans 1933/1953