HANDELINGE 9
AFR53

HANDELINGE 9

9
Bekering van Saulus op die pad na Damaskus.
(Hand. 22:1-16; 26:9-18.)
1MAAR #Hand. 8:3Saulus, wat nog dreiging en moord geblaas het teen die dissipels van die Here, het na die hoëpriester gegaan
2en van hom briewe gevra aan die sinagoges in Damaskus, sodat as hy mense sou vind wat van die Weg was, manne sowel as vroue, hy hulle geboeid na Jerusalem kon bring.
3 # Tot vers 8: Hand. 22:6-11; 26:12-18 En toe hy op sy reis naby Damaskus kom, omstraal hom skielik 'n lig van die hemel af;
4en hy val op die grond #I Kor. 15:8en hoor 'n stem vir hom sê: Saul, Saul, waarom vervolg jy My?
5En hy sê: Wie is U, Here? En die Here antwoord: Ek is Jesus wat jy vervolg. Dit is hard vir jou om teen die prikkels te skop.
6En terwyl hy bewe en verbaas was, sê hy: Here, wat wil U hê moet ek doen? En die Here antwoord hom: Staan op en gaan na die stad, en dit sal jou gesê word wat jy moet doen.
7En die manne wat saam met hom op pad was, het sprakeloos gestaan terwyl hulle wel die stem hoor, maar niemand sien nie.
8Toe staan Saulus van die grond af op, en alhoewel sy oë oop was, het hy niemand gesien nie; en hulle het hom aan die hand gelei en in Damaskus ingebring.
9En drie dae lank het hy niks gesien nie, en niks geëet of gedrink nie.
10 # Hand. 22:12 En daar was 'n dissipel in Damaskus met die naam van Ananías; en die Here het vir hom in 'n gesig gesê: Ananías! En hy antwoord: Hier is ek, Here.
11Toe sê die Here vir hom: Staan op en gaan na die straat wat genoem word Reguitstraat, en vra in die huis van Judas na 'n man met die naam van Saulus van #Hand. 9:30; 11:25Tarsus, want kyk, hy bid;
12en hy het in 'n gesig 'n man met die naam van Ananías sien inkom en hom die hande oplê, sodat hy weer kon sien.
13Maar Ananías antwoord: Here, ek het van baie mense aangaande hierdie man gehoor #Hand. 8:3; 9:1hoeveel kwaad hy u #Hand. 22:4,19-20; 26:10; Rom. 1:7heiliges in Jerusalem aangedoen het;
14en hy het hier volmag van die owerpriesters om almal te boei wat u Naam aanroep.
15Maar die Here sê vir hom: Gaan, want hy is vir My 'n uitverkore werktuig om my Naam te dra voor #Rom. 11:13; Gal. 1:16; 2:7-9nasies en #Hand. 25:22,23; 26:1,32konings en die kinders van Israel.
16Want #II Kor. 6:4,5; 11:23-28Ek sal hom toon hoeveel hy vir my Naam moet ly.
17En Ananías het gegaan en in die huis gekom en hom die hande opgelê en gesê: Saul, broeder, die Here het my gestuur, naamlik Jesus wat aan jou verskyn het op die pad waarmee jy gekom het, sodat jy weer kan sien en #Hand. 2:4met die Heilige Gees vervul word.
18En dadelik het daar iets soos skille van sy oë afgeval, en hy kon onmiddellik weer sien; en hy het opgestaan en #Hand. 22:16is gedoop.
19En nadat hy voedsel gebruik het, het hy weer sterk geword. #Hand. 26:20En Saulus was 'n paar dae saam met die dissipels in Damaskus.
Saulus word vervolg.
20EN hy het dadelik Christus in die sinagoges verkondig, dat Hy die Seun van God is.
21En almal wat hom gehoor het, was verbaas en het gesê: Is hý nie die man wat in Jerusalem #Gal. 1:13,23uitgeroei het die wat hierdie Naam aanroep, en #Hand. 8:3hier gekom het met die doel #Hand. 9:2om hulle geboeid na die owerpriesters te bring nie?
22Maar Saulus het al meer krag ontvang en die Jode wat in Damaskus woon, in die war gebring deur te bewys dat Hy, Jesus, die Christus is.
23 # Gal. 1:17,18 En ná geruime tyd het die Jode beraadslaag om hom om te bring.
24 # II Kor. 11:32 En hulle plan het aan Saulus bekend geword. En hulle het die poorte dag en nag bewaak, dat hulle hom kon ombring;
25maar die dissipels het hom geneem en #Jos. 2:15; I Sam. 19:12in die nag deur die muur neergelaat deur hom in 'n mandjie te laat afsak.
26En #Hand. 22:17-20toe Saulus in Jerusalem aankom, het hy probeer om by die dissipels aan te sluit; maar almal was vir hom bang, omdat hulle nie geglo het dat hy 'n dissipel was nie.
27Maar #Hand. 4:36Bárnabas het hom geneem en #Gal. 1:18,19na die apostels gebring en hulle vertel hoe hy op die pad die Here gesien het en dat Hy met hom gespreek het, en hoe hy in Damaskus vrymoediglik in die Naam van Jesus gespreek het.
28En hy het saam met hulle in- en uitgegaan in Jerusalem
29en vrymoediglik gespreek in die Naam van die Here Jesus, en ook met die #Hand. 6:1; 11:20Griekssprekende Jode gepraat en geredetwis, maar #Hand. 9:23hulle het probeer om hom dood te maak.
30En toe die broeders dit agterkom, het hulle hom na #Hand. 8:40Cesaréa afgebring en hom na #Hand. 9:11Tarsus weggestuur.
31En #Hand. 8:1die gemeentes deur die hele Judéa en Galiléa en Samaría het vrede gehad; en terwyl hulle opgebou is en gewandel het in die vrees van die Here en #Joh. 14:16die vertroosting van die Heilige Gees, het hulle vermeerder.
Genesing van Enéas. Opwekking van Tabíta.
32EN onderwyl Petrus oral rondgaan, het hy ook gekom by #Hand. 9:13die heiliges wat in Lidda woon;
33en hy het daar 'n man gevind met die naam van Enéas, wat al agt jaar bedlêend en verlam was.
34En Petrus sê vir hom: Enéas, #Hand. 3:6,16; 4:10Jesus Christus maak jou gesond; staan op en maak jou bed op! En hy het dadelik opgestaan.
35En al die inwoners van Lidda en Saron het hom gesien en hulle tot die Here bekeer.
36En in Joppe was daar 'n sekere dissipelin met die naam van Tabíta, wat, as dit vertaal word, beteken Dorkas. Sy was oorvloedig in goeie werke en aalmoese wat sy gedoen het.
37En in dié dae het sy siek geword en gesterwe, en hulle het haar gewas en in 'n bovertrek neergelê.
38En omdat Lidda naby Joppe was en die dissipels gehoor het dat Petrus daar was, het hulle twee manne na hom gestuur wat hom moes smeek dat hy sonder uitstel na hulle moet oorkom.
39En Petrus het opgestaan en saam met hulle gegaan. En toe hy daar kom, bring hulle hom in die bovertrek; en al die weduwees kom by hom staan en ween en wys hom die onder- en bo-klere wat Dorkas alles gemaak het toe sy nog by hulle was.
40En Petrus het #Mt. 9:25almal buitentoe gestuur en #Hand. 7:60neergekniel en gebid. En hy het hom na die liggaam gedraai en #Mk. 5:41gesê: Tabíta, staan op! En sy het haar oë oopgemaak; en toe sy Petrus sien, het sy regop gesit.
41En hy gee haar sy hand en laat haar opstaan. Daarop roep hy #Hand. 9:13die heiliges en die weduwees en stel haar lewendig voor hulle.
42En dit het bekend geword in die hele Joppe, en baie het in die Here geglo.
43En hy het 'n geruime tyd in Joppe gebly by 'n sekere #Hand. 10:6Simon, 'n leerlooier.

Verskaf met die komplimente van die Bybelgenootskap van Suid-Afrika. © Bybelgenootskap van Suid-Afrika. Gebruik met toestemming. Alle regte voorbehou.

Ondersteun ons en word ‘n saaier van hoop.

Learn More About Afrikaans 1933/1953