Matúš 22:23-34

Matúš 22:23-34 SEB

V ten deň prišli k nemu saduceji, ktorí hovoria, že niet zmŕtvychvstania, a opýtali sa ho: „Učiteľ, Mojžiš povedal: Ak niekto zomrie bez detí, jeho brat si ako najbližší príbuzný vezme jeho ženu a splodí svojmu bratovi potomka. Bolo u nás sedem bratov. Prvý sa oženil, umrel a pretože nemal potomka, zanechal ženu svojmu bratovi. Podobne aj druhý a tretí, až po siedmeho. Napokon po všetkých zomrela aj žena. Nuž ktorého ženou z tých siedmich bude pri zmŕtvychvstaní? Veď ju mali všetci!“ Ježiš im však odpovedal: „Blúdite, lebo nepoznáte Písma ani Božiu moc. Veď pri zmŕtvychvstaní sa ľudia ani neženia, ani nevydávajú, ale sú ako anjeli v nebi. Či ste nečítali o vzkriesení z mŕtvych, čo vám povedal Boh: Ja som Boh Abraháma, Boh Izáka a Boh Jákoba? Veď on nie je Bohom mŕtvych, ale živých.“ Keď to počuli zástupy, žasli nad jeho učením. Keď farizeji počuli, že umlčal saducejov, zišli sa
SEB: Slovenský ekumenický preklad
Share