Matúš 2
SEB

Matúš 2

2
Návšteva mudrcov
1Keď sa za čias kráľa Herodesa v judskom Betleheme narodil Ježiš, prišli do Jeruzalema mudrci z východu.#1Krľ 5,10; Lk 1,5; 2,4 2Pýtali sa: „Kde je ten práve narodený židovský kráľ? Videli sme totiž na východe#2,2 Alt. vychádzať. jeho hviezdu a prišli sme sa mu pokloniť.“#Nm 24,17; Jer 23,5 3Keď to počul kráľ Herodes, rozrušil sa a s ním aj celý Jeruzalem. 4Zvolal všetkých veľkňazov a zákonníkov ľudu a vypytoval sa ich, kde sa má narodiť Mesiáš#2,4 Hebr. Mašíach = gr. Christos = Pomazaný.. 5Odpovedali mu: „V judskom Betleheme, tak ako to napísal prorok:#Jn 7,42
6 A ty, Betlehem, v judskej krajine,
vôbec nie si najmenší medzi judskými poprednými mestami,
lebo z teba vyjde vládca,
ktorý bude pásť môj ľud, Izrael.“ #2Sam 5,2; Mich 5,1
7Vtedy Herodes zavolal potajomky mudrcov a dôkladne sa ich vypytoval, kedy sa im zjavila hviezda. 8Poslal ich do Betlehema a povedal: „Choďte a podrobne zistite všetko o tom dieťati. Keď ho nájdete, oznámte mi to, aby som sa mu aj ja šiel pokloniť.“ 9Oni vypočuli kráľa a odišli. A hľa, hviezda, ktorú videli na východe#2,9 Alt. vychádzať., išla pred nimi, až zastala nad miestom, kde bolo dieťatko. 10Keď uvideli hviezdu, naplnila ich veľmi veľká radosť.#Lk 2,10 11Vošli do domu, uvideli dieťatko s jeho matkou Máriou. Padli na zem a klaňali sa mu. Otvorili svoje klenotnice a obetovali mu dary: zlato, kadidlo a myrhu.#Ž 72,10-11.15; Iz 60,6 12Na pokyn vo sne, aby sa nevracali k Herodesovi, inou cestou sa vrátili do svojej krajiny.
Útek do Egypta a vraždenie detí v Betleheme
13Keď odišli, Jozefovi sa zjavil vo sne Pánov anjel a povedal: „Vstaň, vezmi dieťatko i jeho matku a uteč do Egypta! Zostaň tam tak dlho, kým ti nepoviem. Herodes bude totiž hľadať dieťatko, aby ho zahubil.“ 14A tak Jozef vstal, vzal za noci dieťatko i jeho matku a odišiel do Egypta. 15Zostal tam až do Herodesovej smrti, aby sa splnilo to, čo povedal Pán ústami proroka: Z Egypta som povolal svojho syna. #Ex 4,22-23; Oz 11,1
16Keď potom Herodes zbadal, že ho mudrci oklamali, veľmi sa nahneval. Dal povraždiť v Betleheme a na celom okolí všetkých chlapcov do dvoch rokov, a to podľa času, na ktorý sa dôkladne povypytoval mudrcov. 17Vtedy sa splnilo, čo povedal prorok Jeremiáš:
18 Hlas bolo počuť v Ráme,
plač a veľký nárek.
Ráchel oplakávala svoje deti
a nechcela sa dať potešiť, lebo ich už niet. #Jer 31,15
Návrat z Egypta
19Keď Herodes zomrel, Pánov anjel sa vo sne zjavil Jozefovi v Egypte 20a povedal: „Vstaň, vezmi dieťatko a jeho matku a choď do izraelskej krajiny, lebo tí, čo chceli vziať život dieťatku, pomreli.“#Ex 4,19 21Jozef vstal, vzal dieťatko i jeho matku a vrátil sa do izraelskej krajiny. 22Keď však počul, že Archelaos kraľuje v Judsku namiesto svojho otca Herodesa, bál sa tam ísť. Na pokyn zo sna odišiel do Galiley. 23Tam sa usadil v meste, ktoré sa volalo Nazaret. Tak sa splnilo to, čo hovorili proroci, že sa bude volať Nazaretský.#Sdc 13,5; Lk 2,39; Jn 1,45-46

Slovenský ekumenický preklad, 4. opravené vydanie, 2017. © Slovenská biblická spoločnosť

Learn More About Slovenský ekumenický preklad