Malachiáš 3
SEB

Malachiáš 3

3
Posol zmluvy
1„Pozrite, posielam svojho posla,
on mi pripraví cestu.
Vtedy zrazu príde do svojho chrámu
Pán, ktorého hľadáte;
príde posol zmluvy, po ktorom túžite,“
vraví Hospodin zástupov.#Joz 10,9; Iz 40,3; 47,11; 57,14; 62,10; Jer 4,20; Mt 11,10; Mk 1,2; Lk 1,17.76; 7,27
2Kto však znesie deň jeho príchodu?
Kto obstojí, keď sa on ukáže?
Bude ako oheň taviča,
ako lúh bieliča.#Dt 4,24; Ž 130,3; Iz 1,25; 33,14; Jer 2,22; Heb 12,29; Zj 6,17
3Tavič sa posadí a prečistí striebro,
prečistí Léviho synov a pretaví ich ako zlato a striebro,
budú patriť Hospodinovi
a správnym spôsobom prinášať obetné dary.#Iz 40,19; Jer 10,9; Zach 13,9
4Obetné dary Júdu a Jeruzalema
budú príjemné Hospodinovi,
ako za dávnych dní,
ako v dávnych rokoch.#Jer 6,20
5„Prídem vás však súdiť,
hneď usvedčím čarodejníkov, cudzoložníkov,
krivoprísažníkov a tých,
čo nádenníkovi ukracujú mzdu,
utláčajú vdovu a sirotu,
tých, čo cudzinca zbavujú práva
a neboja sa ma,“
vraví Hospodin zástupov.#Lv 19,12-13; Dt 14,29; Jer 7,6; 23,10; 27,9
Výzva na pravú zbožnosť
6„Ja, Hospodin, som sa nezmenil,
ani vy ste neprestali byť synmi Jákobovými.#Nm 23,19; Rim 11,29; Jk 1,17
7Už za čias svojich otcov ste sa odchýlili
od mojich ustanovení a nezachovávali ste ich.
Vráťte sa ku mne a ja sa vrátim k vám,“
vraví Hospodin zástupov.
„Pýtate sa: ‚Ako sa máme vrátiť?‘#Zach 1,3
8Smie človek okrádať Boha? Vy ma okrádate.
Pýtate sa: ‚O čo ťa okrádame?‘
O desiatky a pozdvihované obetné dary.#Ex 25,2; 29,28; Lv 7,14; 27,30-33; Nm 18,26-31
9Preto vás stíha kliatba,
lebo ma okrádate vy, celý tento národ.#Dt 28,20; Ag 1,6; Mal 2,2
10Prinášajte celé desiatky do zásobárne.
Keď bude potrava v mojom dome, potom ma vyskúšajte,“
vraví Hospodin zástupov,
„či vám neotvorím okná nebies
a nevylejem na vás nadmieru požehnania.
A bude po nedostatku.#Gn 7,11; 8,2; 39,5; 2Krľ 7,2; Iz 44,3; Jn 2,14
11Kvôli vám zabránim škodcom,
aby vám neskazili plodiny zeme.
Na poli nebude vinič bez plodov,“
vraví Hospodin zástupov.#Iz 17,13; 54,9; Joel 1,4; Nah 1,4
12„Blahoslaviť vás budú všetky národy,
lebo budete obľúbenou krajinou,“
vraví Hospodin zástupov.
Význam zbožnosti
13„Príliš opovážlivé sú vaše slová proti mne,“
vraví Hospodin.
„Pýtate sa: ‚Čo hovoríme proti tebe?‘#Mal 2,17
14Vravíte: ‚Daromné je slúžiť Bohu.
Čo máme z toho, že sme zachovávali jeho nariadenia
a že sme chodili v smútku pred Hospodinom zástupov?!#Jób 21,14; Ž 60,13; 73,13-14; 127,2
15Blahoslavíme teda spupných.
Darí sa im, hoci konajú svojvoľne,
pokúšajú Boha, a predsa uniknú.‘“#Ž 86,14; Prís 21,24; Iz 13,11; Jer 43,2; Mal 3,19
16Vtedy sa zhovárali medzi sebou tí, čo sa boja Hospodina.
Hospodin to pozoroval a počul.
Pred ním bola písaná pamätná kniha
o tých, čo sa boja Hospodina a ctia si jeho meno.#Iz 65,6; Mal 3,20; Heb 3,13
17„Budú mi,“
hovorí Hospodin zástupov,
„v deň, ktorý chystám, zvláštnym vlastníctvom.
Budem k nim zhovievavý, ako je zhovievavý otec
k synovi, ktorý mu slúžil.#Ex 2,6; 19,5; Dt 7,6; Ž 135,4; Jer 15,5; Joel 2,18; Zach 11,5n; 1Pt 2,9
18Potom uvidíte rozdiel
medzi spravodlivým a svojvoľníkom,
medzi tým, kto Bohu slúži,
a tým, kto mu neslúži.
Deň Hospodina a prísľub o Eliášovi
19Pozri, prichádza deň, horiaci ako pec,
keď sa všetci spupní
a všetci svojvoľníci stanú strniskom.
Prichádzajúci deň ich spáli,“
vraví Hospodin zástupov.
„Nenechá po nich ani koreň, ani vetvu.#Ex 15,7; Ž 21,10; Iz 5,24; 14,30; 47,14; Joel 3,3n; Am 2,9; Abd 18; Nah 1,10; Mal 3,2; 2Pt 3,7
20Vám však, ktorí sa bojíte môjho mena,
vyjde slnko spravodlivosti a zdravie bude v jeho lúčoch,
potom vyjdete a budete poskakovať
ako teľce vypustené zo stajne.#Ž 84,12; Lk 1,78
21Pošliapete svojvoľníkov,
lebo v ten deň, ktorý chystám,
budú popolom pod vašimi nohami,“
vraví Hospodin zástupov.#Mich 7,10; Zach 10,5
22„Pamätajte na zákon môjho služobníka Mojžiša,
ktorému som na Horebe
pre celý Izrael vydal ustanovenia a právne predpisy.#Dt 4,10
23Ja vám pošlem proroka Eliáša,
prv ako príde veľký a hrozný deň Hospodina.#Sir 48,10-11 #Joel 3,4; Mt 11,14; 17,10-13; Mk 9,12
24On obráti srdce otcov k synom
a srdce synov k otcom,
aby som pri svojom príchode
neuvalil na zem kliatbu.“#Zach 5,3; 14,1; Lk 1,16-17

Slovenský ekumenický preklad, 4. opravené vydanie, 2017. © Slovenská biblická spoločnosť

Learn More About Slovenský ekumenický preklad