Lukáš 23
SEB
23
Ježiš pred Pilátom
1Nato celé zhromaždenie vstalo, odviedli ho k Pilátovi#Mt 27,1-2; Mk 15,1; Jn 18,28 2a začali ho obžalúvať: „Tohto sme pristihli, ako rozvracal náš národ, zakazoval dávať dane cisárovi a hovoril o sebe, že je Mesiáš, kráľ.“#Mt 27,11-14; Mk 15,2-5; Jn 18,29-38; Sk 17,7#Lk 20,25 3Pilát sa ho spýtal: „Ty si kráľ Židov?“ On mu odpovedal: „Ty to hovoríš.“#Lk 22,70; 1Tim 6,13 4Pilát povedal veľkňazom a zástupom: „Na tomto človeku nenachádzam žiadnu vinu.“#Lk 23,14.22 5Ale oni naliehali a hovorili: „Búri ľud, keď učí po celom Judsku, počnúc Galileou až sem.“
Ježiš pred Herodesom
6Keď to Pilát počul, spýtal sa, či je tento človek Galilejčan. 7Keď sa dozvedel, že patrí pod právomoc Herodesa, poslal ho k Herodesovi, ktorý bol práve v tých dňoch v Jeruzaleme.#Lk 3,1 8Keď Herodes videl Ježiša, veľmi sa zaradoval. Veď už dávno ho chcel vidieť, pretože o ňom počul, a dúfal, že ho uvidí urobiť nejaký zázrak.#Lk 9,9 9Doliehal naňho mnohými otázkami, ale on mu nič neodpovedal.#Iz 53,7 10Stáli tam aj veľkňazi a zákonníci a nástojčivo na neho žalovali. 11Herodes so svojimi vojakmi ním opovrhol, posmieval sa mu, dal ho obliecť do honosného odevu a poslal ho späť k Pilátovi. 12V ten deň sa Herodes a Pilát spriatelili; predtým totiž žili v nepriateľstve.#Sk 4,27
Odsúdenie Ježiša
13Pilát zvolal veľkňazov, popredných mužov a ľud 14a povedal im: „Priviedli ste mi tohto človeka ako buriča ľudu. Ja som ho pred vami vypočul a nenašiel som na tomto človeku nijakú vinu, z ktorej ho obviňujete.#Lk 23,4.22 15Ale ani Herodes, lebo nám ho poslal späť. Neurobil teda nič, za čo by si zasluhoval smrť. 16Potrestám ho teda a prepustím.“#23,16 Var. + v. 17 Na každé sviatky im totiž musel prepustiť jedného.#Jn 19,12#Mt 27,15-26; Mk 15,6-15; Jn 18,39-40; 19,16 18Tu naraz všetci skríkli: „Preč s ním! Prepusť nám Barabbáša!“ 19Toho väznili za akúsi vzburu v meste a za vraždu. 20Pilát k nim znova prehovoril, lebo chcel Ježiša prepustiť. 21Ale oni kričali: „Ukrižuj! Ukrižuj ho!“ 22Prehovoril k nim tretí raz: „A čo zlé on urobil? Nenašiel som na ňom nijakú vinu, za ktorú by zasluhoval smrť. Preto ho potrestám a prepustím.“#Lk 23,4.14 23Ale oni na neho dorážali veľkým krikom a žiadali, aby ho dal ukrižovať. Ich krik prevládol.#Sk 3,13-14; 13,27-28 24Pilát sa rozhodol vyhovieť ich žiadosti. 25Prepustil teda toho, ktorý bol uväznený za vzburu a vraždu a ktorého si žiadali, kým Ježiša vydal ich zvoli.
Ukrižovanie Ježiša
26Keď ho odvádzali, chytili istého Šimona z Cyrény, ktorý sa vracal z poľa, a položili naňho kríž, aby ho niesol za Ježišom.#Mt 27,32-44; Mk 15,21-32; Jn 19,17-27 27Nasledoval ho veľký zástup ľudu i žien, ktoré nad ním kvílili a oplakávali ho. 28Ježiš sa obrátil k ženám a povedal: „Dcéry jeruzalemské, neplačte nado mnou, ale radšej plačte samy nad sebou a nad svojimi deťmi, 29lebo hľa, prichádzajú dni, v ktorých sa bude vravieť: ‚Blahoslavené neplodné, loná, čo nerodili, a prsia, čo nedojčili.‘#Lk 21,23
30Vtedy začnú hovoriť vrchom:
‚Padnite na nás,‘
a kopcom:
‚Prikryte nás!‘ # Oz 10,8; Zj 6,16; 9,6
31Veď ak toto robia so zeleným stromom, čo sa bude diať so suchým?“#Ez 21,3; 1Pt 4,17-18
32Spolu s ním viedli na popravu aj iných dvoch zločincov. 33Keď prišli na miesto, ktoré sa volá Lebka, tam ho ukrižovali, a s ním aj zločincov: jedného sprava, druhého zľava.#Iz 53,12 34Ježiš povedal: „Otče, odpusť im, lebo nevedia, čo robia.“ Potom si rozdelili jeho šaty a losovali o ne.#Ž 22,19; Mt 5,44; Sk 7,60 35Ľud tam stál a díval sa. Poprední muži sa mu vysmievali a hovorili: „Iných zachraňoval, nech zachráni aj seba, ak je Mesiáš, Boží Vyvolený.“#Ž 22,7-8 36Posmievali sa mu aj vojaci, ktorí prišli a podávali mu ocot.#Ž 69,21 37Hovorili: „Zachráň sa, ak si kráľ Židov!“ 38Nad ním bol nápis: „Toto je kráľ Židov.“
39Jeden z tých zločincov, ktorí viseli na kríži, sa mu rúhal a hovoril: „Nie si ty Mesiáš? Zachráň seba i nás!“ 40No druhý ho zahriakol: „Ani ty sa nebojíš Boha, hoci si takisto odsúdený? 41Lenže my spravodlivo dostávame zaslúžený trest, ale on neurobil nič zlé.“#Lk 23,4.14.22 42Potom povedal: „Ježiš, rozpomeň sa na mňa, keď prídeš do svojho kráľovstva.“ 43Ježiš mu odpovedal: „Amen, hovorím ti: Dnes budeš so mnou v raji.“#Jn 5,24; Zj 2,7; 14,13
Ježišova smrť
44Bolo okolo šiestej hodiny#23,44 T. j. poludnie, našich dvanásť hodín. a nastala tma po celej zemi až do deviatej hodiny.#Mt 27,45-54; Mk 15,33-39; Jn 19,28-30#Am 8,9 45Slnko sa zatmelo a chrámová opona sa roztrhla napoly.#Ex 26,33; 36,35; Sk 7,59; Heb 10,19-20 46Tu Ježiš zvolal mocným hlasom: „Otče, do tvojich rúk porúčam svojho ducha.“ Keď to povedal, dokonal.#Ž 31,6; Sk 7,59 47Keď stotník videl, čo sa stalo, oslavoval Boha a hovoril: „Skutočne, tento človek bol spravodlivý!“ 48A celé zástupy, ktoré sa zbehli na toto divadlo a videli, čo sa stalo, bili sa do pŕs a vracali sa domov.#Lk 18,13 49Všetci jeho známi však stáli obďaleč. Aj ženy, ktoré ho nasledovali z Galiley, na to pozerali.#Ž 38,12; 88,9; Mt 27,55-56; Mk 15,40-41; Lk 8,2-3; Jn 19,25-27
Ježišov pohreb
50Tu istý muž menom Jozef, člen veľrady, dobrý a spravodlivý muž#Mt 27,57-61; Mk 15,42-47; Jn 19,38-42 51z judského mesta Arimatie, ktorý nesúhlasil s ich rozhodnutím ani konaním a očakával Božie kráľovstvo,#Lk 2,25.38 52prišiel k Pilátovi a vyžiadal si Ježišovo telo.#Dt 21,22-23 53Keď ho sňal, zavinul ho do plátna, uložil do hrobu vytesaného v skale, v ktorom ešte nikto nikdy neležal.#Lk 19,30; Sk 13,29; 1Kor 15,4 54Bol prípravný deň a už nastávala sobota.#Dt 21,22-23 55Sprevádzali ho ženy, ktoré prišli s Ježišom z Galiley. Videli hrob aj to, ako bolo uložené jeho telo.#Lk 23,49; 24,10 56Potom sa vrátili a pripravili voňavé oleje a masti. Ale v sobotu podľa príkazu zachovali pokoj.#Ex 12,16; 20,10