Izaiáš 56
SEB
56
III. časť knihy Izaiáša
Spása pre cudzincov
1Takto hovorí Hospodin:
„Zachovajte právo a vysluhujte spravodlivosť,
lebo blízko je moja spása, už príde,
a moja spravodlivosť sa ukáže.
2Blažený človek, čo tak koná,
a ľudský tvor, čo sa toho pridŕža,
zachováva sobotu, neznesväcuje ju,
dáva si pozor na ruku, aby neurobila nič zlé.“#Ex 16,23; 20,8; Dt 5,12; Iz 58,13; Jer 17,21n
3Nech nehovorí cudzinec, ktorý sa pripojil k Hospodinovi:
„Hospodin ma iste vylúči zo svojho ľudu“ —
a eunuch nech nehovorí: „Hľa, ja som suchý strom.“#Iz 14,1
4Preto takto hovorí Hospodin eunuchom,
ktorí zachovávajú moje soboty,
volia si to, v čom mám záľubu,
a pridŕžajú sa mojej zmluvy:
5„Vo svojom dome a medzi svojimi múrmi
im dám pomník s menom,
čo je lepšie ako synovia a dcéry.
Dám im večné meno, ktoré nebude odstránené.
6Cudzincov, ktorí sa pripoja k Hospodinovi,
aby mu slúžili a milovali Hospodinovo meno,
aby sa mu stali služobníkmi,
všetkých, čo zachovávajú sobotu, neznesväcujú ju
a pridržiavajú sa mojej zmluvy,
7aj ich zavediem na svoj svätý vrch
a rozveselím ich vo svojom dome modlitby.
Ich spaľované obety a obety s hostinou
budú prijaté na mojom oltári,
veď môj dom sa bude nazývať
domom modlitby pre všetky národy.“#Mk 11,17
8Výrok Pána, Hospodina,
ktorý zhromažďuje roztratených Izraela:
„K jeho zhromaždeným zhromaždím ešte ďalších.“
Nesvedomití pastieri
9Všetky poľné a lesné zvieratá, poďte žrať!#Jer 12,9
10Všetci strážcovia sú slepí, nechápu,
všetci sú nemé psy, nevládzu brechať,
blúznia, vylihujú, radi si zdriemnu.#Ez 33,6-9
11Sú to pažravé psy, nevedia sa nasýtiť,
sú to pastieri, nevedia chápať.
Každý si robí po svojom,
všetci bez výnimky idú za svojím ziskom:#Jer 6,13; Ez 34,2
12„Poďte,“ hovoria si, „prinesiem víno, opime sa z piva,
zajtra bude ako dnes a mnoho sa ešte zvýši.“