YouVersion Logo
Search Icon

Izaiáš 43

43
1A teraz, takto hovorí Hospodin,
tvoj stvoriteľ, Jákob, tvoj tvorca, Izrael:
„Neboj sa, veď som ťa vykúpil.
Zavolal som ťa po mene, ty si môj.#Iz 41,10; 44,2
2Keď budeš prechádzať cez vody, budem s tebou,
a keď cez rieky, nezaplavia ťa.
Keď pôjdeš cez oheň, nepopáliš sa a plameň ťa nespáli.#Ex 14,22; Ž 66,12; Dan 3,25-27
3Veď ja som Hospodin, tvoj Boh,
Svätý Izraela, tvoj spasiteľ.
Dal som Egypt ako výkupné za teba,
Kúš a Sábu namiesto teba.#Iz 41,14
4Pretože si v mojich očiach vzácny, drahý,
milujem ťa,
ľudí dám namiesto teba a národy za tvoj život.
5Neboj sa, veď som s tebou,
tvoje potomstvo privediem od východu,
zhromaždím ťa od západu.#Iz 11,11-12; Jer 30,10
6Severu poviem: ‚Vydaj!‘ A juhu: ‚Nedrž!‘
Priveď mojich synov zďaleka
a moje dcéry od končín zeme,
7všetkých, čo nosia moje meno,
ktorých som stvoril na svoju slávu, utvoril a urobil.#Jer 14,9
Hospodin je jediný Boh
8Vyveď slepý ľud, hoci má oči,
a hluchých, hoci majú uši.
9Nech sa spolu zhromaždia všetky národy
a nech sa zídu ľudia.
Kto z nich to oznámi? Nech nám zvestujú prvé veci,
nech si postavia svedkov a obhája sa.
Nech počúvajú a povedia: ‚Je to pravda.‘#Iz 41,22.26
10Vy ste mi svedkami,“
znie výrok Hospodina,
„môj služobník, ktorého som si vyvolil,
aby ste spoznali, uverili mi a pochopili, že som to ja.
Predo mnou nebol utvorený boh a ani po mne nebude.#Iz 44,8
11Ja som Hospodin
a okrem mňa niet spasiteľa.#Dt 32,39; Iz 45,21
12Ja som oznamoval, zachraňoval a zvestoval,
a niet medzi vami cudzieho boha.
Vy ste mi svedkami,“
znie výrok Hospodina,
„ja som Boh.
13A odteraz ním budem,
niet nikoho, kto by čokoľvek vytrhol z mojej ruky.
Kto zvráti to, čo urobím?“
Nové stvorenie
14Takto hovorí Hospodin,
váš vykupiteľ, Svätý Izraela:
„Pošlem pre vás do Babylonu,
odstránim všetky závory
a jasot Chaldejcov zmením na nárek.
15Ja som Hospodin, váš Svätý,
stvoriteľ Izraela, váš kráľ.“
16Takto hovorí Hospodin,
ktorý urobil cestu cez more
a chodník cez divé vody,#Ex 14,22; Joz 3,16; Ž 77,20
17ktorý vyvádza vozy, kone a mocné zástupy:
Ležia spolu, nevstanú, vyhasli, dotleli ako knôt.#Ex 14,23-28
18„Nespomínajte predchádzajúce veci
a o dávnych nerozmýšľajte.
19Hľa, robím čosi nové, teraz to klíči, či to nebadáte?
Áno, urobím cestu na púšti a rieky na pustatine.#Iz 41,18
20Bude ma uctievať poľná zver, šakaly a pštrosy,
lebo som priviedol vodu na púšť a rieky na pustatinu,
aby som napojil svoj ľud, svojho vyvoleného.
21Ľud, ktorý som utvoril, bude rozhlasovať moju chválu.#1Pt 2,9
Nevďačný Izrael
22Nevzýval si ma, Jákob,
bol si zo mňa unavený, Izrael.
23Nepriniesol si mi baránka na spaľované obety
a svojimi obetami s hostinou si ma neuctieval.
Neobťažoval som ťa pokrmovou obetou
a nezaťažoval som ťa spaľovaním kadidla.
24Nekúpil si mi vonnú trstinu za peniaze,
tukom svojich obiet s hostinou si ma nenasýtil,
ale obťažoval si ma svojimi hriechmi
a unavoval si ma svojimi neprávosťami.
25Ja, ja som ten, čo zotiera tvoje previnenia kvôli sebe
a nespomeniem si na tvoje hriechy.#Iz 44,22; Jer 31,34
26Pripomeň mi to, súďme sa spolu,
ty hovor, aby si sa obhájil.
27Tvoj prvý otec#43,27 T. j. Jákob. zhrešil
a tvoji prostredníci ma zradili.#Jób 33,23; Iz 41,8
28Znesvätil som tvoje sväté kniežatá,
do kliatby som dal Jákoba a Izrael na potupu.“

YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy