Prvý Korinťanom 3
SEB
3
Boží spolupracovníci
1A ja, bratia, nemohol som k vám hovoriť ako k duchovným, ale ako k telesným, ako k nedospelým v Kristovi.#Jn 16,12 2Dával som vám piť mlieko, nie pevný pokrm; neboli by ste ho totiž zniesli, ba ešte ani teraz nemôžete,#1Tes 2,7; Heb 5,12-13; 1Pt 2,2 3pretože ste ešte stále telesní. Či nie ste vari telesní a nekonáte priveľmi ľudsky, keď vládne medzi vami závisť a svár?#1Kor 1,10-12; 11,18 4Veď keď jeden hovorí: „Ja som Pavlov!“ a druhý zas: „Ja Apollov!“, nie ste azda telesní ľudia? 5Veď ktože je Apollo? A kto je Pavol? Služobníci, skrze ktorých ste uverili, a to každý tak, ako mu dal Pán.#Sk 18,24-28 6Ja som sadil, Apollo polieval, ale Boh dáva vzrast.#Jn 4,37; Sk 18,4; 1Kor 1,12 7A tak nič nie je ten, čo sadí, ani ten, čo polieva, iba Boh, ktorý dáva vzrast.#Mk 4,26-29; Rim 9,16 8No ten, čo sadí, a ten, čo polieva, patria k sebe, ale každý dostane odmenu podľa vlastnej práce. 9My sme totiž Boží spolupracovníci; vy ste Božia roľa a Božia stavba.#Mt 13,3-9; Ef 2,20; 1Tes 3,2; 1Pt 2,5
10Podľa Božej milosti, ktorá mi bola daná, ako múdry staviteľ položil som základ a iný ďalej na ňom stavia; ale každý nech si dá pozor, ako na ňom stavia.#Rim 15,20; 1Kor 15,10; 2Pt 3,15 11Nik totiž nemôže položiť iný základ než ten, ktorý je už položený, a tým je Ježiš Kristus.#Iz 28,16; Ef 2,20; Heb 13,8; 1Pt 2,4-6 12Ak však na tomto základe stavia niekto zlato, striebro, drahokamy, drevo, seno, slamu, 13dielo každého vyjde najavo. Ten deň to ukáže, pretože sa zjaví v ohni, a sám oheň preskúša dielo každého, aké je.#Mt 3,10; 1Kor 4,5; 2Tes 1,8 14Ak dielo, ktoré niekto postavil, vydrží, dostane odmenu. 15Ak niekoho dielo zhorí, utrpí škodu; sám však bude zachránený, ale tiež akoby cez oheň. 16Azda neviete, že ste Božím chrámom a že vo vás prebýva Boží Duch?#Rim 8,9; 1Kor 6,19; 2Kor 6,16 17Ak niekto kazí Boží chrám, toho Boh zničí; lebo Boží chrám je svätý a tým ste vy!
18Nech nikto neklame sám seba! Ak si niekto z vás namýšľa, že je múdry v tomto veku, nech sa stane bláznom, aby sa stal múdrym.#Iz 5,21; 1Kor 1,20-25; 2,6; Ga 6,3 19Lebo múdrosť tohto sveta je pred Bohom bláznovstvom. Veď je napísané:
Múdrych chytá v ich chytráctve. # Jób 5,12-13; 1Kor 1,20
20A zase:
Pán pozná myšlienky múdrych,
že sú márne. # Ž 94,11
21Nech sa teda nikto nechváli ľuďmi, veď všetko je vaše: 22či Pavol, či Apollo, či Kéfas, či svet, či život, či smrť, veci prítomné, či budúce: všetko je vaše,#1Kor 1,12 23vy ste však Kristovi a Kristus je Boží.