Matúš 19
SEBDT

Matúš 19

19
O prepustení manželky
1Keď Ježiš skončil tieto reči, odobral sa z Galiley a prišiel do judského kraja za Jordánom.#Mk 10,1-12#Mt 7,28; 11,1; 13,53; 26,1 2Išli za ním veľké zástupy a on ich tam uzdravoval.
3Tu k nemu prišli farizeji a podrobili ho skúške: „Je mužovi dovolené prepustiť svoju manželku pre akúkoľvek príčinu?“ 4Odpovedal im: „Či ste nečítali, že od počiatku ich Stvoriteľ stvoril ako muža a ženu? #Gn 1,27 5A ďalej hovoril: Preto opustí človek otca i matku a priľne k svojej žene a budú dvaja jedno telo.#Gn 2,24; Ef 5,31 6A tak už nie sú dvaja, ale jedno telo. Čo teda Boh spojil, človek nech nerozlučuje.“ 7Oni mu povedali: „Prečo teda Mojžiš prikázal dať prepúšťací list a prepustiť ju?“#Dt 24,1.3 8Nato Ježiš povedal: „Mojžiš vám dovolil prepustiť manželku pre tvrdosť vášho srdca, ale od začiatku to nebolo tak. 9Hovorím vám, že kto by prepustil manželku, ak nie kvôli smilstvu, a vzal si inú, cudzoloží#19,9 Var. + a kto si vezme prepustenú, cudzoloží (porov. Mt 5,32)..“#Mt 5,32; Lk 16,18; 1Kor 7,10-11 10Učeníci mu povedali: „Ak je to takto medzi mužom a ženou, je lepšie neženiť sa.“ 11On im odpovedal: „Nie všetci chápu toto slovo, len tí, ktorým je to dané.#1Kor 7,7 12Sú totiž ľudia neschopní manželstva, ktorí sa tak narodili zo života matky; iní sú neschopní manželstva, lebo ich takými#19,12 Gr. eunuchovia (vykastrovaní muži). urobili ľudia; ďalší sú neschopní manželstva, lebo sa sami urobili takými pre nebeské kráľovstvo. Kto to môže pochopiť, nech pochopí.“
Požehnávanie malých detí
13Vtedy k nemu prinášali deti, aby na ne kládol ruky a modlil sa. Učeníci im však dohovárali.#Mk 10,13-16; Lk 18,15-17 14No Ježiš povedal: „Nechajte deti a nebráňte im prichádzať ku mne, lebo takým patrí nebeské kráľovstvo.“#Mt 18,3 15Potom na ne kládol ruky a odišiel odtiaľ.
Bohatý mládenec
16Tu k nemu ktosi prišiel a povedal: „Učiteľ#19,16 Var. + dobrý., čo dobré mám robiť, aby som mal večný život?“#Mk 10,17-22; Lk 18,18-23#Lk 10,25 17Ježiš mu odpovedal: „Čo sa ma pýtaš na dobro#19,17 Var. Čo ma nazývaš dobrým? ? Jeden je Dobrý#19,17 Var. + Boh.! Ak však chceš vojsť do života, zachovávaj prikázania.“ 18„A ktoré?“ opýtal sa ho. Ježiš mu povedal: „Tieto: Nezabiješ! Nescudzoložíš! Nepokradneš! Nebudeš krivo svedčiť! 19Cti otca a matku! a Milovať budeš svojho blížneho ako seba samého!“ 20Mládenec mu povedal: „Toto všetko som zachovával#19,20 Var. + od svojej mladosti.. Čo mi ešte chýba?“ 21Ježiš mu odpovedal: „Ak chceš byť dokonalý, choď, predaj svoj majetok, daj chudobným a budeš mať poklad v nebi. Potom príď a nasleduj ma!“#Mt 6,20; Lk 12,33 22Keď mládenec počul toto slovo, odišiel zarmútený, lebo mal mnoho majetku.
Nebezpečenstvo bohatstva
23Tu Ježiš povedal svojim učeníkom: „Amen, hovorím vám, že bohatý ťažko vojde do nebeského kráľovstva.#Mk 10,23-31; Lk 18,24-30 24Znova vám hovorím: Ľahšie je ťave prejsť uchom ihly ako bohatému vojsť do Božieho kráľovstva.“ 25Keď to počuli učeníci, veľmi užasli a povedali: „Kto potom môže byť spasený?“ 26Ježiš sa na nich zahľadel a povedal im: „Ľuďom je to nemožné, ale Bohu je všetko možné.“#Gn 18,14; Jób 42,2; Zach 8,6 27Vtedy mu Peter povedal: „Pozri, my sme opustili všetko a nasledovali sme ťa. Čo za to budeme mať?“#Mt 4,18-21 28Ježiš im odpovedal: „Amen, hovorím vám: Pri obnovení sveta#19,28 Gr. v znovuzrodení., keď Syn človeka zasadne na trón svojej slávy, aj vy, ktorí ste ma nasledovali, zasadnete na dvanásť trónov a budete súdiť dvanásť kmeňov Izraela.#Dan 7,9-10; Lk 22,30; 1Kor 6,2; Zj 3,21 29Každý, kto pre moje meno opustil domy alebo bratov, alebo sestry, alebo otca, alebo matku#19,29 Var. + alebo ženu., alebo deti, alebo polia, dostane stonásobne#19,29 Var. mnohonásobne. viac a bude dedičom večného života.#Mt 10,37; Lk 14,26 30Ale mnohí prví budú poslední a poslední prví.#Mt 20,16; Lk 13,30

Slovenský ekumenický preklad, 4. opravené vydanie, 2017. © Slovenská biblická spoločnosť

Learn More About Slovenský ekumenický preklad s DT knihami