Sudcov 3
SEBDT

Sudcov 3

3
Cudzie národy medzi Izraelitmi
1Toto sú národy, ktoré ponechal Hospodin v krajine, aby nimi skúšal všetkých Izraelitov, ktorí nepoznali nijaký boj o Kanaán —#Sdc 2,22; 3,4 2chcel totiž, aby ho pokolenia Izraelitov poznali a naučili sa bojovať tí, čo bojovať nevedeli — 3päť filištínskych kniežat, všetci Kanaánčania, Sidončania a Chivviji, ktorí obývali Libanonské pohorie od vrchu Baal-Chermón až ta, kde sa ide do Chamátu.#Joz 13,3 4Oni sa stali skúškou Izraelitov, aby sa ukázalo, či budú poslúchať príkazy, ktoré Hospodin dal ich otcom prostredníctvom Mojžiša. 5Izraeliti bývali medzi Kanaánčanmi, Chetitmi, Amorejčanmi, Perizzejcami, Chivvijmi a Jebúsejmi. 6Brali si ich dcéry za ženy, dávali svoje dcéry ich synom a slúžili ich bohom.
Otníel
7Izraeliti robili to, čo sa nepáčilo Hospodinovi, zabudli na Hospodina, svojho Boha, a slúžili baalom a ašerám.#Sdc 2,13; 1Krľ 15,13; 2Krľ 21,7; 23,7 8Hospodin sa nahneval na Izraelitov a vydal ich napospas Kušan-Rišatajimovi, kráľovi Aram-Naharajimu. Izraeliti boli osem rokov poddaní Kušan-Rišatajima. 9Izraeliti volali k Hospodinovi o pomoc a Hospodin im poslal záchrancu, ktorý ich vyslobodil: Otníela, Kenazovho syna, Kalébovho mladšieho brata.#Sdc 1,13 10Hospodinov duch zostúpil naňho a on začal súdiť Izrael. Pustil sa do boja a Hospodin mu dal do moci aramejského kráľa Kušan-Rišatajima. Jeho ruka mocne doliehala na Kušan-Rišatajima.#Sdc 6,34; 14,6.19 11Krajina mala potom štyridsať rokov pokoj, kým Kenazov syn Otníel nezomrel.#Joz 11,23; 14,15; Sdc 3,30; 5,31; 8,28
Ehúd
12Keďže Izraeliti ďalej páchali, čo sa Hospodinovi nepáčilo, Hospodin umožnil moábskemu kráľovi Eglónovi ovládnuť Izraelitov, lebo robili, čo sa Hospodinovi nepáčilo.#Gn 19,37; Nm 25,1n; Rút 1,1; 1Sam 12,9 13Eglón sa spojil s Ammónčanmi a Amalékmi, zaútočil, porazil Izrael a obsadil Mesto paliem.#Gn 19,38; Ex 17,8; Nm 21,24; Dt 2,37; Sdc 10,12; 11,4; 1Sam 11,1; 15,7; 2Sam 10,1 14Izraeliti boli poddaní moábskemu kráľovi Eglónovi osemnásť rokov. 15Izraeliti úpenlivo prosili Hospodina o pomoc a Hospodin im poslal záchrancu Ehúda, syna Benjamínovca Geru, ktorý bol ľavák. Po ňom poslali Izraeliti Eglónovi, moábskemu kráľovi, povinný poplatok.#Sdc 3,9; 20,16 16Ehúd si zhotovil na lakeť dlhý, obojstranne ostrý meč. Pripásal si ho pod šaty na pravý bok. 17Moábskemu kráľovi Eglónovi odovzdal povinný poplatok. Eglón bol veľmi tučný muž. 18Keď Ehúd odovzdal povinný poplatok, prepustil mužov, čo tento poplatok priniesli. 19On sám sa vrátil od modiel pri Gilgále a povedal: „Pre teba, kráľ, mám tajný oznam.“ Eglón povedal: „Ticho!“ Vtedy všetci, čo stáli okolo neho, vyšli von.#Joz 4,19n 20Keď Ehúd vošiel k Eglónovi, ten sedel vo svojej chladnej vrchnej sieni, ktorú mal iba pre seba. Ehúd povedal: „Mám pre teba Boží odkaz.“ Eglón vstal z kresla. 21Vtedy siahol Ehúd ľavou rukou po meči na pravom boku, vytasil ho a vrazil ho Eglónovi do brucha. 22Za čepeľou vnikla aj rukoväť a sadlo sa za ňou zavrelo, lebo meč mu z brucha nevytiahol, a zadným východom vyšiel von. 23Potom Ehúd prešiel stĺporadím, dvere vrchnej siene za sebou zavrel a zamkol. 24Len čo však vyšiel, prišli Eglónovi sluhovia a keď zistili, že dvere vrchnej siene sú zamknuté, povedali si: „Určite koná potrebu v chladnej izbe.“ 25Aj keď čakali príliš dlho, on dvere vrchnej izby neotvoril. Keď vzali kľúč a otvorili, videli, že ich pán leží na zemi mŕtvy. 26Kým váhali, Ehúd ušiel. Prešiel popri modlách a unikol do Seíry. 27Len čo ta dobehol, dal zatrúbiť na Efrajimskom pohorí, odkiaľ s ním Izraeliti zostúpili a on ich viedol.#Sdc 6,34; 1Sam 13,3; 2Sam 2,28; 18,16; 20,1; 1Krľ 1,34 28Povedal im: „Poďte za mnou, lebo Hospodin vám vydal napospas vašich nepriateľov Moábčanov.“ Oni šli za ním, zobrali Moábčanom jordánske brody a nikomu nedovolili prejsť.#Sdc 7,15; 12,5 29Vtedy pobili z Moábčanov asi desaťtisíc silných a udatných mužov. Nikto z nich im neunikol. 30V ten deň bol Moáb pred Izraelom pokorený. Krajina mala osemdesiat rokov pokoj.#Sdc 3,11; 5,31
Šamgar
31Po Ehúdovi sa stal sudcom Anátov syn Šamgar, ktorý voliarskym bodlom pobil šesťsto Filištíncov a tiež vyslobodil Izrael.#Sdc 5,6.8

Slovenský ekumenický preklad, 4. opravené vydanie, 2017. © Slovenská biblická spoločnosť

Learn More About Slovenský ekumenický preklad s DT knihami