Druhý Korinťanom 6
SEBDT

Druhý Korinťanom 6

6
1Ako spolupracovníci vás napomíname, aby ste Božiu milosť neprijímali nadarmo.#2Kor 5,20 2Veď hovorí:
V príhodnom čase som ťa vypočul
a v deň spásy som ti pomohol.
Hľa, teraz je príhodný čas, hľa, teraz je deň spásy!#Iz 49,8; Lk 4,19-21 3Nikomu ničím nespôsobujeme pohoršenie, aby táto služba nebola zhanobená, 4ale vo všetkom sa odporúčame ako Boží služobníci: vo veľkej trpezlivosti, v súženiach, v nedostatkoch, v úzkostiach,#1Kor 4,11-13; 2Kor 4,2; 11,23-27 5v ranách, vo väzeniach, v nepokojoch, v námahách, v bdeniach, v pôstoch, 6v čistote, v poznaní, v zhovievavosti, v dobrote, v Duchu Svätom, v nepokryteckej láske,#Rim 12,9; 1Tim 4,12; 1Pt 1,22 7v slove pravdy, v Božej moci; so zbraňami spravodlivosti v pravej i ľavej ruke,#Rim 13,12; 1Kor 2,4; Ef 6,11-12 8v sláve i potupe, v povesti dobrej i zlej; akoby zvodcovia, a predsa pravdiví, 9ako neznámi, a predsa dobre známi, ako umierajúci a, hľa, žijeme, ako trestaní, a predsa nie sme vydaní smrti,#Ž 118,17-18; Rim 8,36; 2Kor 4,10 10ako neustále zarmucovaní, no predsa sa radujeme, ako chudobní, a predsa mnohých obohacujeme, ako tí, čo nič nemajú, a predsa majú všetko.#Rim 8,32; 2Kor 7,4; Flp 2,17; 4,12-13; Kol 1,24
11Korinťania, otvorene sme k vám hovorili svojimi ústami a naše srdce sa rozšírilo pre vás. 12Nie ste stiesnení v nás, ale vo svojom vnútri ste stiesnení. 13Ako k deťom hovorím: Odvďačte sa a aj vy otvorte doširoka svoje srdcia!#1Kor 4,14
Chrám živého Boha
14Neťahajte cudzie jarmo s neveriacimi! Veď čo má spravodlivosť spoločné s neprávosťou a aké spoločenstvo má svetlo s tmou?#Ef 5,7.11 15A aký je súlad Krista s Beliárom, a aký má podiel veriaci s neveriacim?#1Kor 10,21 16Ako patrí k sebe Boží chrám a modly? My sme predsa chrám živého Boha, ako hovorí Boh:
Budem v nich prebývať a medzi nimi prechádzať sa,
a budem ich Bohom
a oni budú mojím ľudom. # Lv 26,12; Ez 37,27; Jn 14,23; 1Kor 3,16; 6,19; 10,21; Zj 21,3
17Preto vyjdite spomedzi nich
a oddeľte sa, hovorí Pán,
nečistého sa nedotýkajte
a ja vás prijmem # Iz 52,11; Jer 51,45; Ez 20,34.41; Sk 19,9; Zj 8,4
18a budem vám Otcom
a vy mi budete synmi a dcérami,
hovorí všemohúci Pán.#2Sam 7,14; Iz 43,6; Jer 31,9; 32,38; Oz 2,1; Zj 11,17

Slovenský ekumenický preklad, 4. opravené vydanie, 2017. © Slovenská biblická spoločnosť

Learn More About Slovenský ekumenický preklad s DT knihami