Druhý Korinťanom 1
SEBDT

Druhý Korinťanom 1

1
Pozdrav
1Pavol, z Božej vôle apoštol Krista Ježiša, a brat Timotej cirkvi Božej v Korinte a všetkým svätým v celom Achájsku:#1Kor 1,1; Ef 1,1 2Milosť vám a pokoj od Boha, nášho Otca, a od Pána Ježiša Krista.#Rim 1,7; 1Kor 1,3
Pavlova vďaka za útechu v utrpení
3Nech je požehnaný Boh a Otec nášho Pána Ježiša Krista, Otec milosrdenstva a Boh všetkej útechy,#Rim 15,5; Ef 1,3; 1Pt 1,3 4ktorý nás potešuje v každom našom súžení, aby sme aj my mohli potešovať tých, čo sú v akomkoľvek súžení, a to útechou, ktorou aj nás Boh potešil.#2Kor 7,6 5Veď ako vo veľkej miere prichádzajú na nás Kristove utrpenia, tak sa nám skrze Krista v hojnej miere dostáva aj útechy.#Ž 34,19-20; 94,19 6A tak, ak sme sužovaní, je to na vašu útechu a spásu; ak sme potešovaní, aj to je na vašu útechu, ktorá sa prejavuje v znášaní takých istých utrpení, aké znášame aj my.#2Kor 4,15-17 7A naša nádej, vzhľadom na vás, je pevná, pretože vieme, že ako máte účasť na utrpeniach, tak ju budete mať i na úteche.
8Nechceme, bratia, aby ste nevedeli o súžení, ktoré nás postihlo v Ázii#1,8 T. j. v rímskej provincii v Malej Ázii., doľahlo na nás nadmieru ťažko, nad naše sily, takže sme si zúfali nad svojím životom.#Sk 19,23; 1Kor 15,32 9Ba sami nad sebou sme prijali ortieľ smrti, aby sme dôverovali nie sebe, ale Bohu, ktorý kriesi mŕtvych. 10On nás vyslobodil a ešte vyslobodí z takého veľkého nebezpečenstva smrti; v neho dúfame, že nás vždy znovu vyslobodí,#2Tim 4,18 11ak nám budete pomáhať aj vy modlitbou za nás, aby za dar milosti, ktorej sa nám dostáva na príhovor mnohých, vzdávali mnohí za nás vďaku.#Rim 15,30; Flp 1,19
Odklad Pavlovej návštevy
12Toto je naša chvála: svedectvo nášho svedomia, že sme na svete a o to viac medzi vami žili v úprimnosti#1,12 Var. svätosti. a čistote, ktoré sú od Boha, nie v telesnej múdrosti, ale v Božej milosti.#1Kor 1,17; 2Kor 2,17; Heb 13,18 13Veď vám nepíšeme nič iné, iba to, čo čítate alebo už poznáte. Dúfam však, že nás až do konca budete poznávať#1,13 Var. úplne pochopíte., 14ako ste už sčasti spoznali, že sme vašou chválou, ako aj vy našou, v deň nášho Pána Ježiša.#2Kor 5,12; Flp 2,16
15V tejto dôvere som chcel prísť najprv k vám, aby ste mali druhý raz prejav mojej priazne#1,15 Var. aby ste mali druhú milosť., 16a cez vás prejsť do Macedónska a z Macedónska sa znova vrátiť k vám, aby ste ma sprevádzali#1,16 T. j. vystrojili a sprevádzali. do Judska.#Sk 19,21; 1Kor 16,5-6 17Bola to azda ľahkomyseľnosť, keď som to chcel? Alebo keď sa pre toto rozhodujem, rozhodujem sa podľa tela, aby moje „áno-áno“ znamenalo aj „nie-nie“?#Mt 5,37; 2Kor 5,16; Jk 5,12 18Ako je však Boh verný, naša reč k vám nie je aj „áno“, aj „nie“! 19Totiž Boží Syn Ježiš Kristus, ktorého sme vám hlásali my — ja, Silván a Timotej — nebol „áno“ aj „nie“, ale v ňom sa uskutočnilo „áno“.#Sk 18,5 20Lebo všetky Božie prisľúbenia, koľkokoľvek ich je, v ňom sú „áno“; a preto prostredníctvom neho znie aj „amen“ Bohu na slávu skrze nás.#1Kor 14,16; Zj 3,14 21Ten však, ktorý nás spolu s vami upevňuje v Kristovi a pomazal nás, je Boh.#1Jn 2,27 22On nás aj označil pečaťou a Ducha dal do našich sŕdc ako závdavok.#Rim 8,16; 2Kor 5,5; Ef 1,13-14
23Volám však Boha za svedka svojej duše, že len kvôli tomu, aby som vás ušetril, som už viac neprišiel do Korintu. 24Nie že by sme chceli panovať nad vašou vierou, ale chceme spolupracovať na vašej radosti — veď vo viere stojíte pevne.#1Pt 5,3

Slovenský ekumenický preklad, 4. opravené vydanie, 2017. © Slovenská biblická spoločnosť

Learn More About Slovenský ekumenický preklad s DT knihami