Prvý Timotejovi 2
SEBDT

Prvý Timotejovi 2

2
Pokyny na modlitbu
1Predovšetkým teda žiadam, aby sa konali prosby, modlitby, príhovorné modlitby, vďaky za všetkých ľudí,#Bar 1,11-12; 2Mak 3,11; Rim 12,12 2za kráľov a všetkých vysokopostavených, aby sme mohli žiť nerušeným a pokojným životom vo všetkej zbožnosti a dôstojnosti. 3Toto je dobré a príjemné pred Bohom, naším Spasiteľom, 4ktorý chce, aby všetci ľudia boli spasení a spoznali pravdu:#Ez 18,23; Rim 11,32; 2Tim 3,7 5lebo jeden je Boh a jeden prostredník medzi Bohom a ľuďmi — človek Kristus Ježiš,#Heb 12,24 6ktorý dal seba samého ako výkupné za všetkých; svedectvo v pravom čase.#Mt 20,28; Ga 1,4; Tít 2,14; 1Jn 2,2; Zj 1,5 7Preto som bol ustanovený za hlásateľa a apoštola — pravdu hovorím, neklamem —, za učiteľa pohanov vo viere a pravde.#2Tim 1,11
8Chcem teda, aby sa muži modlili na každom mieste a dvíhali sväté ruky bez hnevu a hádok. 9Podobne aj ženy nech sa ozdobujú slušným odevom s cudnosťou a zdržanlivosťou, bez výstredných účesov, bez zlata a perál, bez drahocenných šiat;#Iz 3,16; 1Pt 3,3 10ale nech sa ozdobujú dobrými skutkami, ako sa sluší ženám, ktoré sa rozhodli pre zbožný život. 11Žena nech prijíma poučenie v tichosti so všetkou podriadenosťou.#1Kor 14,34-36 12Žene však nedovoľujem učiť, ani vládnuť nad mužom, ale nech si počína v tichosti. 13Adam bol totiž stvorený ako prvý, potom Eva.#Gn 2,7.18-22 14A nie Adam bol zvedený, ale žena sa dala zviesť a dopustila sa hriechu.#Gn 3,13 15Bude však spasená tým, že rodí deti, ak zotrvajú vo viere, láske, svätosti a zdržanlivosti.

Slovenský ekumenický preklad, 4. opravené vydanie, 2017. © Slovenská biblická spoločnosť

Learn More About Slovenský ekumenický preklad s DT knihami