Prvý Korinťanom 14
SEBDT

Prvý Korinťanom 14

14
Jazyky a prorokovanie
1Usilujte sa o lásku, no horlivo hľadajte aj duchovné dary, najmä však aby ste prorokovali.#1Kor 12,10.31 2Lebo kto hovorí jazykom, nehovorí ľuďom, ale Bohu. Nikto mu totiž nerozumie, mocou Ducha hovorí tajomstvá. 3Kto však prorokuje, hovorí ľuďom a tak buduje, povzbudzuje a potešuje. 4Kto hovorí jazykmi, buduje seba, ale ten, kto prorokuje, buduje cirkev. 5Chcem však, aby ste všetci hovorili jazykmi, ale ešte viac, aby ste prorokovali. Lebo väčší je ten, čo prorokuje, než ten, čo hovorí jazykmi — iba ak by to aj vykladal, aby sa budovala cirkev.#Nm 11,29
6Veď čo by som vám osožil, bratia, keby som k vám prišiel a hovoril jazykmi, ale nehovoril by som vám slovami zjavenia ani poznania, ani proroctvom, ani učením?#1Kor 12,10.31 7Podobne ako neživé nástroje, ktoré vydávajú zvuk, či flauta alebo citara: keby nevydávali rozdielne zvuky, ako by sa vedelo, čo sa hrá na flaute a čo na citare? 8Veď ak poľnica zaznie nejasne, kto sa bude chystať do boja? 9Tak aj vy, ak nevydávate jazykom zrozumiteľné slová, ako možno poznať, čo hovoríte? Veď budete hovoriť do vetra. 10Vo svete je predsa toľko druhov jazykov, a ani jeden nie je bez slov. 11Ak však nepoznám zmysel reči, pre toho, kto hovorí, budem cudzincom, a ten, čo hovorí, bude cudzincom pre mňa. 12Tak aj vy, keďže sa horlivo usilujete o duchovné dary, usilujte sa oplývať tým, čo slúži cirkvi na rast. 13Preto ten, kto hovorí jazykmi, nech sa modlí, aby vykladal.#1Kor 12,10 14Lebo ak sa modlím jazykmi, modlí sa môj duch, ale moja myseľ je bez ovocia. 15Čo teda? Budem sa modliť duchom, ale budem sa modliť aj mysľou. Budem spievať chválospevy duchom, ale budem spievať aj mysľou.#Ef 5,19 16Lebo ak dobrorečíš duchom, ako potom môže jednoduchý človek na tvoje vďakyvzdanie povedať: „Amen!“? Veď nevie, čo hovoríš.#1Krn 16,36; Ž 106,48 17Ty síce krásne dobrorečíš, ale iný sa tým nebuduje. 18Ďakujem Bohu, že viac hovorím jazykmi ako vy všetci; 19v cirkvi však chcem radšej prehovoriť päť zrozumiteľných slov, aby som aj iných poučil, než povedať desaťtisíc slov nezrozumiteľným jazykom.
20Bratia, nebuďte pri usudzovaní ako deti, v zle buďte maličkí, no pri usudzovaní buďte dokonalí#14,20 Alt. dospelí..#Rim 16,19; Ef 4,14 21V Zákone je napísané:
Cudzími jazykmi a perami cudzincov
budem hovoriť k tomuto ľudu,
no ani tak ma nepočúvnu,
hovorí Pán.#Dt 28,49; Iz 28,11-12 22A jazyky sú znamením nie pre veriacich, ale pre neveriacich, kým proroctvo je nie pre neveriacich, ale pre veriacich. 23Keby sa teda celá cirkev zišla na tom istom mieste a všetci by hovorili jazykmi a prišli by tam jednoduchí ľudia alebo neveriaci, nepovedali by, že šaliete? 24Keby však všetci prorokovali a vošiel by niekto neveriaci alebo jednoduchý človek, všetci by ho usvedčovali, všetci posudzovali. 25Skryté veci jeho srdca sa stanú zjavnými, a tak padne na tvár, bude sa klaňať Bohu a vyznávať: „Naozaj je Boh medzi vami!“#Iz 45,14; Dan 2,47; Zach 8,23
Poriadok v zhromaždení
26Čo teda, bratia? Keď sa zídete, každý má niečo: chválospev#14,26 Gr. psalmos = žalm., učenie, zjavenie, hovorenie jazykmi či ich výklad; to všetko nech je na budovanie.#Rim 14,19; 1Kor 12,8-10; Ef 4,12; 5,19 27Ak niekto hovorí jazykmi, nech sú to dvaja alebo nanajvýš traja, a to jeden po druhom, a jeden nech vysvetľuje. 28Ale ak by nemal kto vysvetľovať, nech mlčí v cirkevnom zhromaždení, ale nech hovorí sebe samému a Bohu. 29No proroci nech hovoria dvaja alebo traja a ostatní nech to posúdia.#1Tes 5,21 30Ak by sa však inému, čo tam sedí, dostalo zjavenia, prvý nech sa odmlčí. 31Lebo po jednom môžete všetci prorokovať, aby sa všetci poučili a aby všetci boli povzbudení. 32Duchovia prorokov sa podriaďujú prorokom; 33veď Boh nie je Bohom neporiadku, ale pokoja.
Podľa zvyku vo všetkých svätých cirkvách#Rim 15,33 34ženy nech v cirkevnom zhromaždení mlčia. Nedovoľuje sa im hovoriť, ale nech sú podriadené, ako to hovorí aj Zákon.#Gn 3,16; 1Kor 11,3; Ef 5,22; 1Tim 2,12; Tít 2,5; 1Pt 3,1 35Ak sa však chcú niečo naučiť, nech sa opýtajú doma svojich mužov, lebo je neslušné, aby žena v cirkevnom zhromaždení hovorila. 36Či od vás vyšlo Božie slovo, alebo k vám iba prišlo?
37Ak si niekto myslí, že je prorok alebo obdarovaný Duchom, nech vie, že čo vám píšem, je Pánov príkaz.#1Jn 4,6 38Kto to neuzná, nebude uznaný. 39Tak teda, bratia moji, horlivo sa usilujte prorokovať a nezabraňujte hovoriť jazykmi. 40Ale všetko nech sa deje slušne a v poriadku!#Kol 2,5

Slovenský ekumenický preklad, 4. opravené vydanie, 2017. © Slovenská biblická spoločnosť

Learn More About Slovenský ekumenický preklad s DT knihami