1 Letopisu 28
BKR
28
1Shromáždil pak David všecka knížata Izraelská, knížata jednoho každého pokolení, a knížata houfù sloužících králi, i hejtmany a setníky, i úøedníky nade vším statkem a jmìním královým i synù jeho s komorníky, i se všemi vzácnými a udatnými lidmi, do Jeruzaléma. 2A povstav David král na nohy své, øekl: Slyšte mne, bratøí moji a lide mùj. Já jsem uložil v srdci svém vystavìti dùm k odpoèinutí truhle úmluvy Hospodinovy, a ku podnoži noh Boha našeho, a pøipravil jsem byl potøeby k stavení. 3Ale Bùh mi øekl: Nebudeš stavìti domu jménu mému, proto že jsi muž válkami zamìstknaný a krev jsi vyléval. 4Vyvolil pak Hospodin Bùh Izraelský mne ze vší èeledi otce mého, abych byl králem nad Izraelem na vìky; nebo z Judy vybral vývodu a z domu Judova èeled otce mého, a z synù otce mého mne ráèil za krále ustanoviti nade vším Izraelem. 5Tolikéž ze všech synù mých, (nebo mnoho synù dal mi Hospodin), vybral Šalomouna syna mého, aby sedìl na stolici království Hospodinova nad Izraelem, 6A øekl mi: Šalomoun syn tvùj, ten mi vzdìlá dùm mùj a sínì mé; nebo jsem jej sobì zvolil za syna, a já budu jemu za otce. 7I utvrdím království jeho až na vìky, bude-li stálý v ostøíhání pøikázaní mých a soudù mých, jako i nynìjšího èasu. 8Nyní tedy pøi pøítomnosti všeho Izraele, shromáždìní Hospodinova, an slyší Bùh náš, napomínám vás: Zachovávejte a dotazujte se na všecka pøikázaní Hospodina Boha svého, abyste vládli zemí dobrou, a v dìdictví její uvedli i syny své po sobì až na vìky. 9Ty také, Šalomoune, synu mùj, znej Boha otce svého, a služ jemu celým srdcem a myslí ochotnou. Nebo všecka srdce zpytuje Hospodin a všeliká mysli tanutí zná. Budeš-li ho hledati, nalezneš jej; pakli ho opustíš, zavrže tì na vìky. 10A tak viziž, že tì Hospodin zvolil, abys vystavìl dùm svatynì; posilniž se a dìlej. 11Dal pak David Šalomounovi synu svému formu síòce i pokojù jejích, a sklepù i palácù a komor jejích vnitøních, i domu pro slitovnici, 12A formu všeho toho, což byl složil v mysli své o síních domu Hospodinova, i o všech komorách vùkol chrámu pro poklady domu Božího, i pro poklady vìcí posvátných, 13I pro houfy knìží a Levítù, a pro všecko dílo služby domu Hospodinova, a pro všecko nádobí k pøisluhování v domì Hospodinovì. 14Dal též zlata v jisté váze na nádobí zlaté, na všelijaké nádobí k jedné každé službì, též støíbra na všecky nádoby støíbrné v jisté váze na všelijaké nádobí k jedné každé službì, 15Totiž váhu na svícny zlaté, a lampy jejich zlaté podlé váhy jednoho každého svícnu i lamp jeho, na svícny pak støíbrné podlé váhy svícnu každého a lamp jeho, jakž potøebí bylo každému svícnu. 16Zlata též váhu na stoly pøedložení na jeden každý stùl, i støíbra na stoly støíbrné, 17I na vidlièky a na kotlíky, i na pøikryvadla zlata ryzího, a na medenice zlaté váhu na jednu každou medenici, tolikéž na medenice støíbrné jistou váhu na jednu každou medenici. 18Také na oltáø k kadìní zlata ryzího váhu, zlata i k udìlání vozù cherubínù, kteøíž by roztaženými køídly zastírali truhlu úmluvy Hospodinovy. 19Všecko to skrze vypsání z ruky Hospodinovy mne došlo, kterýž mi to dal, abych vyrozumìl všemu dílu formy té. 20A tak øekl David Šalomounovi synu svému: Posilniž se a zmocni a dìlej; neboj se, ani lekej. Nebo Hospodin Bùh, Bùh mùj s tebou bude, nenecháꜜ tebe samého, aniž tì opustí, až i dokonáno bude všecko dílo služby domu Hospodinova. 21Hle, i houfové knìží a Levítù ke všeliké službì domu Božího s tebou také budou pøi všelikém díle, jsouce všickni ochotní a prozøetelní v moudrosti pøi všeliké práci, knížata také i všecken lid ke všechnìm slovùm tvým.