Romiečiams 2
LBD-EKU

Romiečiams 2

2
Dievo teismas teisingas
1Taigi esi nepateisinamas, kad ir kas būtum, žmogau, kuris teisi kitus. Juk, #Mt 7,1; Lk 6,37teisdamas kitą, pasmerki save, nes ir pats tai darai, už ką teisi. 2O mes žinome, kad Dievas teisingai teisia tuos, kurie tokius nusikaltimus daro. 3Nejaugi manai, žmogau, teisdamas taip darančius ir pats taip pat darydamas, išvengsiąs Dievo teismo?! 4Kaipgi drįsti niekinti jo gerumo, pakantumo ir kantrumo lobius, nesuprasdamas, kad Dievo gerumas skatina tave atsiversti? 5Deja, savo užkietėjimu bei neatgailojančia širdimi pats sau kaupi rūstybę rūstybės dienai, kurią apsireikš Dievo teisingas teismas. 6#Ps 62,12; Pat 24,12Jis kiekvienam atmokės už jo darbus: 7tiems, kurie ieško šlovės, garbingumo ir nemirtingumo, ištvermingai darydami gera, – amžinuoju gyvenimu, 8o išpuikėliams, kurie neklauso tiesos, bet yra pasidavę neteisumui, – pykčiu ir rūstybe. 9Sielvartas ir suspaudimas sielai kiekvieno žmogaus, kuris daro bloga, pirma žydo, paskui graiko. 10Ir šlovė, pagarba bei ramybė kiekvienam, kuris daro gera, pirma žydui, paskui graikui. 11#Įst 10,17Juk Dievas nėra šališkas. 12Visi, kurie nusidėjo, neturėdami Įstatymo, pražus be Įstatymo, o visi, kurie nusidėjo, turėdami Įstatymą, bus nuteisti pagal Įstatymą. 13Teisūs Dievo akyse juk ne Įstatymo klausytojai; teisūs bus pripažinti Įstatymo vykdytojai. 14Kai jokio Įstatymo neturintys pagonys iš prigimties vykdo Įstatymo reikalavimus, tada jie, neturintys Įstatymo, patys sau yra įstatymas. 15Jie parodo, kad Įstatymo reikalavimai įrašyti jų širdyse, ir tai liudija jų sąžinė bei mintys, kurios tai kaltina, tai teisina viena kitą... 16Aną dieną Dievas per Kristų Jėzų teis žmonių paslaptis, kaip sako mano Evangelija.
Žydų nusikaltimas Dievui
17Štai tu vadiniesi žydas, pasikliauji Įstatymu ir giriesi Dievu. 18Tu pažįsti jo valią ir, Įstatymo pamokytas, išmanai, kas geriau. 19Esi įsitikinęs galįs būti aklųjų vadovas, švyturys tamsoje esantiems, 20neišmanančių mokytojas, kūdikių auklėtojas, turįs Įstatyme išreikštą pažinimą bei tiesą. 21Tai kodėl gi, mokydamas kitus, nepamokai pats savęs?! Kodėl, įkalbinėdamas nevogti, pats vagi?! 22Skelbdamas nesvetimauti, pats svetimauji?! Bodėdamasis stabais, pats apiplėši šventoves?! 23Giriesi Įstatymu, o paniekini Dievą, laužydamas Įstatymą?! 24Juk dėl jūsų, kaip parašyta, #Iz 52,5piktžodžiauja Dievo vardui pagonys.
25Apipjaustymas naudingas, jei vykdai Įstatymą. O jeigu esi Įstatymo laužytojas, iš apipjaustyto virsti neapipjaustytu. 26Taigi, kai neapipjaustytas žmogus laikosi Įstatymo reikalavimų, argi jo neapipjaustymas nebus įskaitytas apipjaustymu?! 27Taip kūniškai neapipjaustytas, bet vykdantis Įstatymą žmogus pasmerks tave, kuris laužai Įstatymą, turėdamas jo raidę ir apipjaustymą. 28Ne tas yra tikras žydas, kuris viešai laikomas žydu, ir ne tas tikras apipjaustymas, kuris išoriškai atliktas kūne. 29Tiktai tas yra žydas, kuris toksai viduje, ir tiktai #Įst 30,6tuomet yra apipjaustymas, kai širdis apipjaustyta dvasioje, o ne pagal raidę. Tokiam ir gyrius ne iš žmonių, bet iš Dievo.